Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

Zasadala Komisia pre tvorbu práva

Kategória: Aktuality Zdroj: Národná rada SR

Bratislava 21. apríl 2023 (Ústavnoprávny výbor NR SR) - Pod vedením predsedu Komisie pre tvorbu práva Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky Milana Vetráka sa v piatok 21. apríla 2023 konalo jej 20. zasadnutie. Komisia pre tvorbu práva Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky významným spôsobom prispieva ku kvalite legislatívnych návrhov podaných do Národnej rady Slovenskej republiky, a to najmä odporúčaniami, ktoré sú následne zohľadnené v pozmeňujúcich návrhoch k návrhom zákonov postúpeným do 2. čítania na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.

Na 20. zasadnutí Komisia pre tvorbu práva Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky rokovala o týchto materiáloch:

  • vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1461),
  • vládny návrh zákona o žalobách na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1462),
  • vládny návrh zákona o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1463),
  • vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších predpisov (tlač 1464),
  • vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony (tlač 1466),
  • návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miloša SVRČEKA, Jaroslava KARAHUTU a Jozefa LUKÁČA na vydanie zákona o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s reformou stavebnej legislatívy (tlač 1498),
  • návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Martina ČEPČEKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 160/2015 Z. z. o Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov (tlač 1447),
  • návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša TARABU, Štefana KUFFU a Filipa KUFFU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (tlač 1507), ústavná sťažnosť sťažovateľa Ing. Miroslava Žiaka, zastúpeného spoločnosťou JUDr. Alojz Baránik, advokát s.r.o., Mateja Bela 8, Bratislava, v mene ktorej koná konateľ a advokát JUDr. Alojz Baránik, proti rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 1244 z 13. septembra 2022 (II. ÚS 24/2023).