Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

Závery rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky vo veci vedenej pod sp. zn. PL. ÚS 8/2021

Kategória: Aktuality Zdroj: Ústavný súd SR

Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) na neverejnom zasadnutí pléna 1. decembra 2021 nálezom sp. zn. PL. ÚS 8/2021 rozhodol v konaní o súlade ustanovení § 59b a § 63l zákona č. 355/2007 v znení čl. I zákona č. 286/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. (ďalej len „zákon o ochrane verejného zdravia“), tak, že návrhu navrhovateľa nevyhovel.

Návrh v tejto veci podal na ústavnom súde generálny prokurátor, ktorý predovšetkým namietal protiústavnosť spôsobu publikácie vyhlášok úradov verejného zdravotníctva vo vestníku vlády a nemožnosť ich prieskumu v konaní o súlade pred ústavným súdom. Taktiež namietal retroaktivitu dočasného prevzatia obsahu noriem opatrení úradov verejného zdravotníctva do vyhlášok úradov verejného zdravotníctva. Ústavný súd rozhodol, že vyhlášky vydávané úradmi verejného zdravotníctva môžu byť vyhlasované publikáciou vo vestníku vlády, a zároveň potvrdil preskúmateľnosť týchto vyhlášok ústavným súdom v konaní o súlade právnych predpisov.

Ústavný súd taktiež rozhodol, že dočasný prechod noriem z opatrení úradov verejného zdravotníctva do obsahu vyhlášok úradov verejného zdravotníctva nemal retroaktívne účinky.

Východiskovou ústavnou normou pre posúdenie, či je ústavne súladné vyhlasovanie vyhlášok úradov verejného zdravotníctva vo vestníku vlády, je čl. 123 ústavy, podľa ktorého „ministerstvá a iné orgány štátnej správy na základe zákonov a v ich medziach môžu vydávať všeobecne záväzné právne predpisy, ak sú na to splnomocnené zákonom. Tieto všeobecne záväzné právne predpisy sa vyhlasujú spôsobom, ktorý ustanoví zákon. Orgány štátnej správy môžu na základe zákonného splnomocnenia vydávať všeobecne záväzné právne predpisy, ktoré sa musia vyhlásiť spôsobom, ktorý ustanoví zákon.“.

Podľa nálezu ústavného súdu sú úrady verejného zdravotníctva, tak ako to vyžaduje čl. 123 ústavy, zákonom zriadené orgány štátnej správy, ktoré sú zákonom o ochrane verejného zdravia splnomocnené k vydávaniu vyhlášok. Vyhlášky sú v súlade s ústavou vyhlasované spôsobom, ktorý ustanovuje zákon, pričom týmto zákonom je zákon o ochrane verejného zdravia, podľa ktorého sa vyhlášky úradu verejného zdravotníctva vyhlasujú publikáciou, uverejnením vo vestníku vlády. Publikácia vyhlášok vo vestníku vlády je tiež v súlade s princípom právneho štátu, pretože vyhlášky sú formálne aj prakticky dostupné adresátom právnych noriem. Vyhlášky nemusia byť v zmysle ústavného zákona o bezpečnosti štátu publikované v Zbierke zákonov, pretože tento zákon má vlastný režim publikácie rozhodnutí. Publikácia vyhlášok úradov verejného zdravotníctva vo vestníku vlády tak nie je v nesúlade s týmto ústavným zákonom. Ustanovenie § 59b zákona o ochrane verejného zdravia je preto v napadnutých častiach súladné s referenčnými normami ústavy, ktorými sú stanovené podmienky na vydávanie všeobecne záväzných právnych predpisov orgánmi štátnej správy.

Ústavný súd v náleze taktiež potvrdil svoju doterajšiu judikatúru, v zmysle ktorej sú vyhlášky iných orgánov štátnej správy (a teda aj vyhlášky vydávané úradom verejného zdravotníctva ako dekoncentrovaným orgánom štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou a regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva) preskúmateľné v konaní o súlade právnych predpisov pred ústavným súdom podľa čl. 125 ústavy. Z tohto dôvodu je § 59b zákona o ochrane verejného zdravia v napadnutých častiach s týmto ústavným článkom súladný.

Napokon ústavný súd rozhodol, že dočasný prenos obsahu noriem opatrení úradov verejného zdravotníctva vydaných do 15. októbra 2020 v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 do vyhlášok úradov verejného zdravotníctva v záujme kontinuity právnej úpravy nemal voči adresátom opatrení negatívne retroaktívne účinky, pretože z § 63l zákona o ochrane verejného zdravia nevyplýva, že by sa po účinnosti napadnutej novely právne hľadelo na opatrenia tým spôsobom, že už v minulosti, pred účinnosťou novely boli opatrenia vyhláškou, pričom dotknuté ustanovenie už nevyvoláva žiadne právne účinky. Z tohto dôvodu je § 63l zákona o ochrane verejného zdravia v súlade so zákazom retroaktivity ako súčasti princípu právneho štátu. Zároveň boli vyhlášky v súlade s čl. 125 ods. 1 písm. b) a d) ústavy preskúmateľné v konaní pred ústavným súdom.

Plné znenie rozhodnutia v danej veci spolu s odlišnými stanoviskami sudcov Rastislava Kaššáka, Roberta Šorla a Petra Straku bude zverejnené na webovom sídle ústavného súdu do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti v súlade s doterajšou praxou.