Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

21. výročná konferencia Common Core of European Private Law: Vlastníctvo a nerovnosť v 21. storočí. 12. - 13. jún 2015. Univerzita v Gothenburgu, Švédsko

21. výročná konferencia Common Core of European Private Law: Vlastníctvo a nerovnosť v 21. storočí. 12. - 13. jún 2015. Univerzita v Gothenburgu, Švédsko
Monika
Jurčová
Právnická fakulta, Trnavská univerzita
Marianna
Novotná
Právnická fakulta, Trnavská univerzita
Jozef
Štefanko
Právnická fakulta, Trnavská univerzita
Jozef
Zámožík
Právnická fakulta, Trnavská univerzita
Na univerzite v talianskom Tridente bol v roku 1993 pod záštitou profesora
R. B. Schlesingera
a inšpirovaný jeho prácou započatý projekt
Spoločného jadra európskeho súkromného práva
, označovaný aj ako
Common Core
-projekt
či
Tridentský projekt
. Z hľadiska počtu zúčastnených odborníkov ide o najrozsiahlejšiu sieť svojho druhu, ktorá, pod vedením profesorov
Uga Mattei
a
Maura Bussani
, zahŕňa aj participantov z USA, Kanady, Izraela, Južnej Afriky či Ruska. Cieľom tejto kolektívnej akademickej aktivity je objaviť to, čo je už v súčasnosti spoločné pre právne systémy členských štátov EÚ. Snahou nie je pretaviť rôzne reality európskych právnych poriadkov do nejakej uniformnej podoby, ale na druhej strane ich ani nepreceňovať. Výsledkom by mala byť "geografická mapa súkromného práva v Európe" a z dlhodobého hľadiska by svojou prácou mala prispievať k budovaniu spoločnej európskej právnej kultúry s možnosťou výučby jej prvkov jednotne na celom kontinente.1)
Metodicky je postup skupiny ovplyvnený myšlienkami
R. Sacca
,2) o možnosti porovnávania rozdielnych právnych poriadkov, aby mali výsledky spoločnú výpovednú hodnotu. Na tento účel skupina používa prípadové štúdie ako prostriedok zistenia skutočného právneho následku pri rôznych právnodogmatických východiskách. Základom je vypracovanie dotazníkov v tejktorej oblasti súkromného práva, ktoré obsahujú do 20 hypotetických prípadov a detailné pokyny, ako pri vypracúvaní postupovať a ktoré aspekty zohľadniť.3) Je to nielen platné právo, ale aj judikatúra, kultúra, sociálnoprávne faktory, ktoré všetky ovplyvňujú to, ako je právo v jednotlivých častiach Európy aplikované. Vypracované výstupy jednotlivých národných prispievateľov sú potom predmetom diskusie v celosti na plenárnych stretnutiach skupiny. Hoci každá zo skúmaných oblastí má svojich zodpovedných redaktorov (jedného či viacerých), ktorí spracúvajú komparatívnou metódou vstupy participantov a snažia sa nájsť to viac či menej skryté "spoločné jadro", pre publikáciu z tejto edície je nemenej dôležitý konkrétny vklad pre každú zúčastnenú krajinu. Rokovacím jazykom i jednotným jazykom publikácií je angličtina.
Do súčasnej doby bolo v tejto sérii publikovaných už 14 projektových knižných výstupov sústredených na konkrétnu oblasť a niekoľko ďalších venovaných všeobecným otázkam metodológie a harmonizácie súkromného práva v Európe, príp. syntetizujúce ich poznatky. Zo stále prebiehajúcich projektov možno príkladmo spomenúť skúmanie "nemorálnych zmlúv v Európe", príp. "prostriedky nápravy v zmluvnom práve", na ktorých participuje aj slovenský právny výskum.4)
Pri takomto spôsobe prihliadania na rozdiely v jednotlivých právnych systémoch v konk
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).