Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

8. ročník European Company and Financial Law Review Symposium.

8. ročník European Company and Financial Law Review Symposium.
Správa z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej dňa 27. septembra 2013 v Miláne
Mgr.
Žofia
Šuleková
Interná doktorandka na Katedre obchodného práva a hospodárskeho práva Právnickej fakultyUniverzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dňa 27. septembra 2013 sa v priestoroch Univerzity Bocconi v Miláne konal 8. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie
European Company and Financial Law Review Symposium
. Konferencia nadviazala na predchádzajúce ročníky vedeckých stretnutí v oblasti práva obchodných spoločností, organizovaných jedným z popredných európskych periodík.
European Company and Financial Law Review (ECFR)
sa vo svojej dlhoročnej tradícii primárne zameriava na oblasť práva obchodných spoločností v európskom priestore a prináša vedecko-výskumné poznatky o ekonomických otázkach fungovania obchodných spoločností, ako aj analýzy významných rozhodnutí Súdneho dvora EÚ a vnútroštátnych súdov. Hlavnou témou tohtoročného sympózia sa stala aktuálne pertraktovaná téma
právnej regulácie skupín spoločností
, ktoré sa stávajú neodlučiteľnou realitou multinárodneho sveta. Osobitný právny rámec v niektorých členských štátoch Európskej únie naďalej absentuje a problematika tak priťahuje pozornosť širokej právnej obce.
Úvodné slovo sympózia predniesol šéfredaktor ECFR
Heribert Hirte
, profesor obchodného práva pôsobiaci na Univerzite v Hamburgu. V stručnosti predstavil históriu konferencie a prvé sympózium konané v roku 2006. Neopomenul vyzdvihnúť činnosť ECFR v spolupráci s inými renomovanými časopismi editovanými v Belgicku, Španielsku a Švajčiarsku. Na jeho slová nadviazal profesor
Piergae
tanoMarchett i z Univerzity Bocconi v Miláne a srdečne privítal účastníkov na pôde hostiteľskej inštitúcie. Vo svojom príhovore načrel do histórie jednej z najprestížnejších talianskych inštitúcií, ktorá ponúka vysoko kvalifikované ekonomické vzdelanie a v posledných rokoch víta taktiež uchádzačov o právnické vzdelanie.
Po slávnostnom otvorení sympózia nasledovala odborná časť pozostávajúca z troch tematických okruhov. Prvý okruh bol venovaný požiadavkám
vytvorenia právneho rámca pre skupiny spoločností vo svetle nového Akčného plánu predstaveného Európskou komisiouv roku2012.1)
Úvodnú sekciu otvoril profesor
Pierre-Henri Conac
z Univerzity v Luxemburgu, člen expertnej skupiny pre tvorbu Európskeho modelového zákona o obchodných spoločnostiach (
European Model Company Act 2012 - EMCA
). Vo svojom príspevku predstavil hlavné ciele EMCA, na práci ktorého sa v súčasnosti podieľa mnohočlenná odborná akademická obec zložená z právnych expertov z jednotlivých členských štátov Európskej únie. Rečník otvorene priznal, že v rámci prípravy moderného a pružného modelového rámca predstavuje problematika úpravy skupín spoločností jednu z najťažších sfér. Samotný právny rámec pre skupiny spoločností vzniká pod vplyvom nemeckého práva na zverejnenie informácií, britského pravidla insolvenčného práva -
wrongful trading
, talianskeho práva na odkúpenie akcií a rozhodnutia francúzskeho Kasačného súdu, pretaveného do tzv.
doktríny Rozenblum.
EMCA by mal byť inšpiráciou pri tvorbe európskych smerníc, v neposlednom rade aj pre vytvorenie záväzného nariadenia. Prvé kapitoly by mali uzrieť svetlo sveta koncom roka 2013. Následne autor priblížil hlavné body úpravy, konkrétne právo materskej spoločnosti dávať záväzné príkazy dcérskym spoločnostiam. Riadiaci orgán dcérskej spoločnosti je oprávnený na základe zverejnenia, že postupuje podľa príkazu, rozhodovať v rozpore so záujmami spoločnosti, v mene ktorej koná, avšak má povinnosť konať vždy v záujme skupiny ako celku (nielen v súlade so záujmami materskej spoločnosti). Odmietnuť príkaz je možné len za stanovených podmienok. EMCA sa výslovne zameriava na ochranu spo
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).