Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Chovancová, K., Medzinárodná obchodná arbitráž vo vybraných štátoch EÚ (Švédsko, Holandsko, Rakúsko).

Chovancová, K., Medzinárodná obchodná arbitráž vo vybraných štátoch EÚ (Švédsko, Holandsko, Rakúsko).
Bratislava: Veda, 2015, 478 s. ISBN: 9788022414326
Doc. JUDr.
Jozef
Vozár
CSc.
riaditeľ Ústavu štátu a práva SAV.
Recenzovaná vedecká monografia predstavuje komplexný pohľad na medzinárodnú obchodnú arbitráž v troch členských štátoch Európskej únie, sústrediac sa na arbitráž inštitucionálnu, uskutočňovanú podľa pravidiel uznávaných medzinárodných rozhodcovských inštitúcií so sídlom vo Švédsku, v Holandsku a v Rakúsku.
Okrem tradičnej analýzy právnej úpravy medzinárodnej obchodnej arbitráže je pozornosť venovaná aj právnej úprave rozhodcovského konania v uvedených štátoch. Typickou črtou publikácie je prepojenie legislatívnej a aplikačnej roviny prostredníctvom uvedenia rozboru známych a v medzinárodnej arbitrážnej spisbe často citovaných prípadov z medzinárodnej arbitrážnej praxe vo Švédsku, v Holandsku i v Rakúsku.
Predkladaná publikácia sa člení na sedem kapitol. V prvej kapitole s názvom
Medzinárodná obchodná arbitráž - súčasné prognózy a trendy
sa autorka venuje súčasným problémom medzinárodnej arbitrážnej praxe, ktoré sú späté so základnými prvkami každej medzinárodnej obchodnej arbitráže (rozhodcovská zmluva, rozhodcovský tribunál, samotné konanie a rozhodcovský rozsudok).
Každý skúmaný problém zahrňuje súčasne aj uvedenie praktického príkladu v podobe rozboru reálneho prípadu z medzinárodnej arbitrážnej praxe.1) Autorka sa v prvej kapitole sústreďuje na patologické rozhodcovské doložky a problémy súvisiace s určením arbitrability a vylúčením arbitrability korporačných sporov.
Súčasne analyzuje uplatnenie princípu
in favorem
validitatis
rozhodcami v prospech rozhodcovského konania v medzinárodnom obchode. Následne sa zaoberá možnosťami substitúcie sporových strán a rozhodovaním rozhodcov o vlastnej právomoci
sua sponte
.
Značný priestor je venovaný nevhodnej aplikácii výhrady
forum non conveniens
v USA. Po rozbore nedávneho precedentného zrušenia rozhodcovského rozsudku švajčiarskym Najvyšším súdom autorka v závere prvej kapitoly čitateľovi predkladá komentár k prelomovému prípadu
White Industries v India.
Autorka sa domnieva, že v súčasnosti zrejme neexistuje lepší príklad komplikovanej a úspešnej medzinárodnej investičnej arbitráže, ktorej predchádzala klasická medzinárodná obchodná arbitráž.
Medzinárodná arbitráž vo Švédsku - Rozhodcovské pravidlá SCC
je názvom i hlavným námetom druhej kapitoly.
V jej prvej časti sa čitateľ postupne oboznámi najprv s historickým vývojom arbitráže vo Švédsku, ktorý siaha až do jedenásteho storočia s pevnými koreňmi na Islande. Druhá časť zahrňuje podrobný rozbor súčasného švédskeho zákona o rozhodcovskom konaní.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).