Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

DOMIN, M., BUJŇÁK, V. Zákon č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve. Komentár.

Bratislava: Wolters Kluwer, 2022, 200 s., ISBN 978-80-571-0520-6

Právo pokojne sa zhromažďovať zakotvuje Ústava1) v čl. 28. Ide o politické právo, a teda o právo zaraďované do prvej generácie ľudských práv. Predovšetkým v časoch nedávnej pandémie, spôsobenej ochorením na COVID-19, bolo možné pozorovať obmedzovania tohto politického práva, pričom podmienky obmedzovania boli verejnosťou veľmi diskutovanou témou. Odsek 2 spomínaného čl. 28 Ústavy zakazuje podmieňovanie konania zhromaždenia povolením zo strany orgánu verejnej správy, a zároveň odkazuje na zákon č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve (ďalej aj „zákon o zhromažďovacom práve“), ktorý má upravovať podmienky výkonu tohto práva. Práve zákon o zhromažďovacom práve je komentovaným právnym predpisom autormi recenzovanej publikácie.
Autori publikácie pôsobia na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave na Katedre ústavného práva. Okrem akademickej sféry pôsobí doc. JUDr. Marek Domin, PhD., aj ako externý poradca Ústavného súdu SR a v minulosti pôsobil ako asistent poslanca Národnej rady SR. Mgr. Vincent Bujňák, PhD., má bohaté legislatívne skúsenosti z dlhoročnej spolupráce s koaličnými aj opozičnými poslancami Národnej rady SR. Spolupráca týchto dvoch akademikov so skúsenosťami z aplikačnej praxe je preto predpokladom prípravy kvalitnej publikácie v podobe komentára k zákonu.
Účelom recenzovanej publikácie je podľa autorov systematicky, prehľadne a zrozumiteľne komentovať zákon, pričom nemá slúžiť len ako akademické dielo, ale má pomôcť všetkým subjektom, ktoré prichádzajú do styku s aplikáciou tohto zákona. Sú to predovšetkým pracovníci orgánov verejnej moci, avšak i občania, ktorí sa zaujímajú o problematiku zhromažďovacieho práva, jeho výkonu a prípadnej možnosti jeho obmedzenia.
2)
 S ohľadom na formálnu i obsahovú stránku recenzovanej publikácie možno konštatovať, že autori cieľ publikácie naplnili.
Z formálneho a obsahového hľadiska možno veľmi pozitívne vnímať uvedenie k zhromažďovaciemu právu vo všeobecnosti, ako aj k zákonu o zhromažďovacom práve. V úvode nechýba ani zhrnutie a prehľad novelizácií zákona o zhromažďovacom práve počas jeho existencie a súčasné vysvetlenie dosahov týchto legislatívnych zmien na zhromažďovacie právo. Okrem toho, že autori v úvode predstavujú teoretické východiská zhromažďovacieho práva, dôvody prijatia komentovaného zákona, ako aj zakotvenie tohto práva prvej generácie v slovenskom právnom poriadku, obdobné uvedenie prinášajú ku každému ko
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).