Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

DOMIN, M. Žreb ako spôsob výberu politických reprezentantov. Budeme si slovenských poslancov vyberať náhodne?

Bratislava: Wolters Kluwer, 2023, 192 s. ISBN 978-80-571-0550-3

Dôležitým faktorom, naznačujúcim že táto monografia nie je pokusom o žart, ale ide o relevantnú monografiu z ústavného práva, naznačuje už i postava autora recenzovanej publikácie. Je ním doc. JUDr. Marek Domin, PhD. Autor je docentom a zástupcom vedúceho Katedry ústavného práva na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, zároveň zastáva funkciu externého poradcu Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej aj "Ústavný súd").
Autor sa v pomerne rozsiahlom predhovore venuje i cieľom a hypotézam publikácie. Identifikoval štyri ciele monografie, a to: 1. priblíženie podstaty žrebu ako spôsobu výberu politických reprezentantov a zosumarizovanie jeho hlavných výhod a nevýhod, 2. identifikácia toho, akí rôzni politickí reprezentanti sú v podmienkach Slovenskej republiky
de lege lata
vyberaní práve prostredníctvom žrebu, 3. prečo sú to práve títo reprezentanti, v ktorých prípade právny poriadok Slovenskej republiky preferuje inštitút žrebu a 4. či by žreb ako primárny spôsob výberu bol uplatniteľný aj v prípade poslancov Národnej rady a poslancov zastupiteľstiev územnej samosprávy.
2)
Ciele sú pomerne rozsiahle, avšak s ohľadom na spracúvanú tému je nevyhnutné naplniť všetky, aby bolo možné predložiť plnosť informácií tak laickému, ako i odbornému čitateľovi. Hodnotenie monografie z hľadiska naplnenia cieľov je možné len pozitívne, pretože autor recenzovanej publikácie plnil ciele postupne a chronologicky počas jednotlivých kapitol, a teda plnenie jednotlivých čiastkových cieľov monografie systematicky sledovalo postupnosť vykladanej matérie.
Z formálneho hľadiska možno monografiu hodnotiť pozitívne, pretože celá publikácia je prehľadná. Má jasnú a v celom diele jednotnú štruktúru. Nenastávajú momenty, keď je čitateľ zaskočený zmenenou postupnosťou výkladu, vždy vie vopred, čo má očakávať. Veľmi pozitívne možno hodnotiť vysvetľovanie základných pojmov, čo ocenia predovšetkým čitatelia z radov laikov, no pre každého čitateľa je veľmi prínosné zhrnutie na konci každej kapitoly.
Toto zhrnutie sumarizuje všetko, čomu sa autor v konkrétnej kapitole venoval, samozrejme, aj s relevantnými odkazmi na iné časti monografie. Okrem spomínaného zhrnutia je možné pozitívne hodnotiť uvedenie ku každej kapitole, pričom na úvod kapitoly je vždy ponúknutý prehľad, čo je predmetom danej kapitoly, prípadne, kde konkrétne v danej kapitole je možné nájsť konkrétny výklad k určitej veci. Autor pracuje s veľkým množstvom zdrojov, o čom svedčí aj rozsiahly poznámkový aparát (478 poznámok pod čiarou), pričom je nevyhnutné konštatovať, že rozsiahlosť poznámkového aparátu neuberá na prehľadnosti publikácii ako celku.
Z obsahového hľadiska je vhodné vyjadriť sa k viacerým bodom, ktoré autora recenzie zaujali. V prvom rade je nevyhnutné vyjadriť súhlasné stanovisko s tvrdením autora recenzovanej publikácie, že hoci niektorí voliči môžu odovzdať svoj hlas náhodne (napr. na základe úvahy "zakrúžkujem prvého kandidáta, ktorý mi padne do oka"), táto skutočnosť neodstraňuje pojmový znak volieb uvedený na s. 22 recenzovanej publikácie, a teda že voľby sú výberom uvedomelým a nenáhodným spôsobom. Takéto konan
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).