Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Gábriš, T., Právo a dejiny: Právnohistorická propedeutika.

Gábriš, T., Právo a dejiny: Právnohistorická propedeutika.
Kraków: Spolok Slovákov v Poľsku - Towarzystwo Slowaków w Polsce, 2012, 388 strán. ISBN 978-83-7490-490-2
JUDr.
Ján
Puchovský
PhD.
Skúmanie teoretických a metodologických otázok právnej histórie nie je v rámci súčasnej slovenskej právnej vedy príliš frekventovanou témou. Ako veľmi prínosné preto možno hodnotiť vydanie vedeckej monografie
Právo a dejiny: Právnohistorická propedeutika
v roku 2012. Autorom recenzovanej monografie je JUDr. PhDr.
Tomáš Gábriš
, PhD., LL.M., MA, ktorý pôsobí ako odborný asistent na Katedre právnych dejín Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, pričom sa vo svojej vedeckej činnosti zameriava popri problematike právnych dejín Slovenska aj na spracovanie koncepčných otázok výskumu a výučby právnych dejín. Tejto oblasti autorovej vedecko-výskumnej činnosti sa týka aj recenzovaná monografia, ktorú v roku 2012 vydal v Krakove Spolok Slovákov v Poľsku. Publikácia vznikla v rámci grantového projektu KEGA č.003TTU-4/2012 "Formácia podnikateľských schopností študentov spojená s reformnou optimalizáciou výučby dejín štátu, prameňov práva a právnych inštitútov", na riešení ktorého sa pod vedením prof. JUDr. Dr. h. c. Petra Mosného, CSc., podieľa kolektív právnych vedcov z Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
Autor rozdelil monografiu do dvoch častí, ktoré sa ďalej členia na kapitoly. Prvou je všeobecná časť, obsahujúca šesť kapitol. Autor na jej margo v úvode konštatuje, že by mohla byť chápaná aj ako všeobecná časť právnych dejín podľa vzoru iných právnych odvetví, disponujúcich všeobecnou časťou. Druhou časťou recenzovanej publikácie je osobitná časť s podtitulom
Praktická metodológia právnych dejín.
Podľa autorovho zámeru má predstavovať konkrétny návod, ako možno
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).