Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

In-house výnimka v novom zákone o verejnom obstarávaní

In-house výnimka v novom zákone o verejnom obstarávaní
JUDr.
Milan
Hodás
PhD.
výskumný pracovník na katedre Ústavného práva právnickej fakulty Univerzity Komenského a zároveň riaditeľ Odboru konania o námietkach, Úrad pre verejné obstarávanie.
HODÁS, M.: In-house výnimka v novom zákone o verejnom obstarávaní. Právny obzor, 99, 2016, č. 2, s. 107 - 115.
In-house exception in the new bill on public procurement.
In the case when a contracting authority uses its own resources, it is exempt from using the public procurement procedures. In this regard, we refer to the so-called "
in-house
exemptions" or "internal procurement". The fundamental conditions for the application of in-house exemptions are based on three criteria, i.e. i) a control criterion, ii) a business activity criterion, and iii) a private capital criterion. That is to say, the contracting authority exercises over the person to whom the contract has been directly awarded (in-house entity) a control which is similar to that which it exercises over its own departments, more than 80 % of the activities of the controlled in-house entity are carried out in the performance of tasks entrusted to it by the controlling contracting authority or by other legal persons controlled by that contracting authority and there is no direct private capital participation in the controlled in-house entity. In these circumstances, the inhouseexemptioncanalso beapplied tothecases ofthecooperation amongst contracting authorities. However, the participating contracting authorities have to perform on the open market less than 20 % of the activities concerned by the cooperation. It is submitted that, the contracting author ities now holdin the irhands a tool for the effective ful filment of their needs by using own resources. However, these exemptions must be interpreted restrictively and therefore it will be interesting to see how the practice deals with the "
in-house
" issues.
Key words:
exemptions from public procurement procedures, in-house, Teckal, own sources, horizontal cooperation, criterion control, criterion activity, criterion private capital, share of activity on the open market
Úvod
V procese verejného obstarávania sa v praxi pravidelne zaznamenávava veľké napätie medzi efektívnym a rýchlym uspokojením potrieb verejného obstarávateľa1) a určitou zdĺhavosťou a ťažkopádnosťou procesu verejného obstarávania, vyplývajúcou z požiadaviek na transparentnosť, nediskrimináciu a podobne. Veľmi široko diskutovanou otázkou je problematika spolupráce verejného sektora pri uspokojovaní verejných záujmov prostredníctvom verejného obstarávania,2) ako aj problematika využívania vlastných zdrojov verejného sektora bez absolvovania procesu verejného obstarávania, označované aj ako "vnútorné obstarávanie"3) alebo in-house výnimka. Principiálne možno spomenúť tri spôsoby, akými môžu orgány verejnej moci zabezpečiť plnenie úloh a zdrojov pre plnenie týchto úloh. Môžu
-
využívať vlastné zdroje,
-
využiť spoluprácu s inými orgánmi verejnej moci,
-
delegovať úlohy na ekonomické (trhové) subjekty.
V tejto súvislosti vzniká otázka, kedy ešte ide o využitie vlastnýchz drojov a aký to má dopad na povinnosť použiť zákonom stanovené procesy pre verejné obstarávanie. Môže byť za vlastný zdroj verejného obstarávateľa považovaný aj subjekt, ktorý má vlastnú právnu subjektivitu? Je priame zadanie zákazky subjektu, ktorý je v 100 % vlastníctve zadávajúceho subjektu, legitímne? Ak áno, za akých podmienok? Ide o otázky, ktoré sa intenzívne riešili a riešia tak na národnej úrovni, ako aj úrovni Európskej únie. Možno povedať, že názory na túto problematiku sa medzi členskými štátmi Európskej únie natoľko líšili,4) že až do roku 2014 stroskotávali všetky pokusy vytvoriť jednotnú európsku právnu reguláciu,5) a tak reguláciu tejto oblasti vytvoril svojou doktrínou Súdny dvor Európskej únie. Výnimku z procesu verejného obstarávania, ktorú dnes nazývame aj "Teckal výnimka", Súdny dvor Európskej únie po prvýkrát sformuloval v roku 1999 v dnes už veľmi známom rozsudku z 18. novembra 1999 vo veci Teckal, C-107/98.6) Základom tejto výnimky je úvaha, že orgán verejnej moci, ktorý je verejným obstarávateľom, má možnosť plniť jemu zverené úlohy vo verejnom záujme svojimi vlastnými prostriedkami, či už administratívnymi, technickými, alebo inými bez toho, aby bol nútený obrátiť sa na vonkajšie subjekty, ktoré nepatria k jeho organizačným útvarom. To má za následok, že tento orgán verejnej moci nemusí použiť postupy verejného obstarávania.
Rozsudok vo veci Teckal následne doplnila a precizovala ďalšia judikatúra Súdneho dvora Európskej únie, a tak aspoň príkladmo spomeniem rozsudky vo veciach: ARGE C-94/99,7) Parking Brixen C-458/03,8) Stadt Halle C-26/03,9) C-340/04 Carbotermo,10) Komisia verzus Nemecko C-480/06,11) Coditel Brabant C-324/07,12) Sea C-573/07,13) Econord C-182/11 a C-183/11,14) Piepenbrock Dienstleistungen C-386/11,15) Centro Hospitalar C-574/12,16) Datenlosen Informationsysteme C-15/13,17) či Data Medical Service C-568/13,18) atď. Aj napriek tejto precizácii sa v tejto oblasti stále vyskytujú aspekty spojené s právnou neistotou.19)
Kodifikácia in-house výnimky v práve Európskej únie
Hoci niektoré krajiny zakotvili in-house výnimky aj vo svojej národnej právnej úprave,20) na úrovni Európskej únie dochádza ku kodifikácii judikatúry Súdneho dvora Európskej únie v oblasti in-house výnimiek až v roku 2014 prijatím Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES.21) Samotná smernica uvádza, že v otázke, do akej miery by sa na zmluvy uzavreté medzi subjektmi vo verejnom se
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).