Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Informácia z medzinárodnej vedeckej konferencie: Odstránenie prekážok v prístupe k spravodlivosti prostredníctvom mediácie v Európe

Informácia z medzinárodnej vedeckej konferencie: Odstránenie prekážok v prístupe k spravodlivosti prostredníctvom mediácie v Európe
Doc. JUDr.
Katarína
Chovancová
PhD. LL.M.
V dňoch 28.11. - 1.12.2012 sa vo Valencii v Španielsku1) konala medzinárodná vedecká konferencia
Odstránenie prekážok v prístupe k spravodlivosti prostredníctvom mediácie v Európe
2) pod záštitou Fakulty práva Universitat de Valencia.3) Universitat de Valencia bola pôvodne založená najvyšším mestským správnym orgánom Valencie 30. októbra 1499 a prakticky hneď od svojho založenia poskytovala vzdelanie v oblasti práva. Predchodca dnešnej Právnickej fakulty Universitat de Valencia tak vnikol už pred začiatkom šestnásteho storočia, pričom pápežská bula, podpísaná valenciánskym pápežom Alexandrom VI., spolu s kráľovským privilégiom, udeleným Ferdinandom II., udelili novej vzdelávacej inštitúcii status univerzity 16. februára 1502.
V súčasnosti má viac než päťstoročná univerzita 55 000 študentov. Za zmienku stojí i skutočnosť, že kompletné právnické vzdelanie zabezpečovala Právnická fakulta Universitat de Valencia už od r. 1651, ktorý je v histórii univerzity označovaný za začiatok "boomu popularity" štúdia rímskeho a civilného práva na vtedajšej právnickej fakulte a štúdium cirkevného (kanonického) práva na cirkevnej fakulte. O niekoľko storočí neskôr boli Esparterovým dekrétom v r. 1842 obe fakulty spojené, pričom dôraz bol v tamojších revolučných časoch kladený skôr na oblasť verejného práva (napr. na ústavné právo, trestné právo, správne právo, atď.) než na predmety patriace do oblasti práva súkromného. Neskôr sa, samozrejme, rozsah oblastí, v ktorých Universitat de Valencia poskytuje vysokoškolské vzdelanie, rozšíril, zahrňujúc i oblasť sociálnych a ekonomických vied, humanitných vied, prírodných vied, ako aj oblasť zdravotníctva.
Universitat de Valencia je dnes štvrtou najväčšou univerzitou v Španielsku a zaraďuje sa k piatim najvýznamnejším španielskym vedeckým centrám. Okrem toho je v poradí druhou v Európe v počte prijímaných študentov v rámci medzinárodného programu Erasmus a jednou z desiatich najlepších univerzít na svete so zameraním na vzdelávanie sa v čínskom jazyku a čínske
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).