Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Jančo, M., Jurčová, M., Novotná, M. akolektív: Európske súkromné právo.

Jančo, M., Jurčová, M., Novotná, M. akolektív: Európske súkromné právo.
Bratislava: Euroiuris, 2012, 542 strán
doc. JUDr.
Kristián
Csach
PhD. LL.M.
Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach
Podstatnú časť kolektívu autorov recenzovanej publikácie pôsobiacich na Katedre občianskeho a obchodného práva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave (v abecednom poradí:
Róbert Dobrovodský, Milan Jančo, Monika Jurčová, Ivana Klorusová, Marianna Novotná a Martina Uhliarová
) nie je potrebné záujemcom o najnovší vývoj súkromného práva v európskej perspektíve predstavovať. Pravidelne prezentujú na stránkach odborných periodík súčasné trendy a výsledky prác na zjednocovaní súkromného práva v Európe. Recenzovaná publikácia je výsledkom riešenia grantovej úlohy a zaokrúhlením ich doterajšej práce v danej oblasti.
Publikácia, rozdelená do troch častí a doplnená rozsiahlym vecným registrom, pôsobí na prvý pohľad skromne. Nesnaží sa ohúriť luxusnou väzbou ani veľkými písmenami. Už pri prvom listovaní však čitateľa ohromí množstvom informácií a použitej literatúry (rozsiahly poznámkový aparát) najmä zahraničnej proveniencie. Po následnom neodvratnom zahĺbení sa do riadkov monografie objaví čitateľ mimoriadne veľa impulzov pre ďalšie uvažovanie. Nie je v silách recenzenta ani v kapacite časopisu zvýrazniť všetky informácie a impulzy, ktoré recenzovaná monografia ponúka. Recenzent si dovolí priblížiť celkový charakter monografie, spôsob spracovania problematiky, prístup autorov k výkladu, zároveň však aj poukázať na niekoľko zamyslení pri čítaní tejto kvalitnej publikácie.
Prvá časť
publikácie z pera Milana Janča nazvaná
Úvod do európskeho súkromného práva
je otvorená vysvetlením troch rôznych významov pojmu európske súkromné právo. Pod uvedeným pojmom autor vníma, po prvé, právo Európskej únie upravujúce súkromnoprávne vzťahy (európske súkromné právo
de lege lata
), po druhé,
soft-law
návrhy spoločného súkromného práva na celoeurópskej úrovni (európske súkromné právo
de lege ferenda
) a v neposlednom rade aj spoločný základ vnútroštátnych pravidiel súkromného práva (
ius commune europaeum
). Autori sa v monografii venujú predovšetkým prvému (druhá časť publikácie) a druhému (tretia časť publikácie) rozmeru európskeho súkromného práva, tretí rozmer, ako aj samotná vnútroštátna úprava jednotlivých právnych inštitútov (hoci aj rozličná naprieč Európou) sa dostáva do pozornosti autorov iba ojedinele, najmä v súvislosti s porovnaním jednotlivých právnych inštitútov európskeho súkromného práva
de lege ferenda
tak, ako boli navrhnuté rôznymi skupinami akademikov.
Osobitne je možné poukázať na rozbor foriem zjednocovania súkromného práva v Európe. Nie úplne jednoznačný je prínos členenia na negatívne a pozitívne zjednocovanie práva (kapitola 2.2, s.25/26). Podľa autora (Milan Jančo) je negatívne zjednocovanie založené na rozpore vnútroštátnych pravidiel so základnými slobodami vnútorného trhu (možno sa dá tvrdenie zovšeobecniť na akýkoľvek rozpor s primárnym právom Európskej únie, majúcim súkromnoprávny dosah) a na obmedzení regulačných kompetencií členských štátov. Naopak, pozitívne zjednocovanie je založené na
"právnych aktoch sekundárneho práva Únie ..., ktorých výsledkom je pozitívna harmonizácia (aproximácia)
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).