Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

K nedostatkom právnej úpravy nútenej správy (nielen) nad bankou

K nedostatkom právnej úpravy nútenej správy (nielen) nad bankou
JUDr.
Ľubomír
Čunderlík
PhD.
prodekan, Katedra obchodného, finančného a hospodárskeho práva, Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave.
ČUNDERLÍK, Ľ.: K nedostatkom právnej úpravy nútenej správy (nielen) nad bankou. Právny obzor, 97, 2014, č.1, s.31 - 43.
Some Marks on Lacks of Legal Regulations of Forced Administration over Financial Institution (With Impact on Banks).
Bank-receivership represents strict limitation for shareholders rights and competencies of all bodies of the related bank. It is a reorganisation and restructuring measure which may also impact upon the existing rights of third persons, including the possibility of suspension of disposal by depositors of their deposits and the suspension of payments and clearing in a bank subject to forced administration. Upon introduction of forced administration, the execution of functions shall be suspended for all bodies of the bank and officers of the bank and the duties of the board of directors and the supervisory board are transferred to the forced
administrator
of a bank. At the same time, the rights of shareholders are suspended to the specified extent, except for the right to participate and vote at a general meeting convened by the forced
administrator
of a bank. During this time, the term of office of members of the statutory body and the supervisory board does not elapse. Author deals with several significant application problems arising specially in the legal regulation of bank-receivership performance, also known as forced administration over a bank, according to Slovak Act on Banks. At first provides short introduction into legal regulation of forced administration and in accordance with its purposes and intentions gives proposals for appropriate amendments in systematic order of Slovak Act on Banks. Consequently deals with partial application problems as following: introducing forced administration over a branch office of a foreign bank from non EEA-State, the Fit and Proper assessment of forced
administrator
of a bank, deputy
administrator
of a bank and their hired professional advisor for receivership purposes, professional competence and integrity of persons appointed as forced
administrator
and deputy
administrator
of a bank by the National Bank of Slovakia (NBS) as the financial market supervisory authority, conducting of rights and duties of forced
administrator
of a bank pursuant to provisions of Act on Banks, etc.
Key words:
Forced Administration, Reorganisation and Restructuring Measure, Financial Institution, Financial Market Bodies, Bank, Branch of Foreign Bank, Act on Banks, Lack of Regulation, Forced
Administrator
, General Meeting, Statutory Body, Supervisory Board
I. Uvedenie do problematiky
1)Právnu úpravu zavedenia a výkonu nútenej správy nachádzame vo viacerých zákonoch finančného trhu v závislosti od dohliadaných subjektov, nad ktorými sa zavádza:
a)
pre banky a pobočky zahraničných bánk
v zákone č.483/2001 Z.z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v ustanoveniach § 50 a § 53 až 62,
b)
pre poisťovne, zaisťovne a pobočky zahraničných poisťovní a zaisťovní
v zákone č.8/2008 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v ustanoveniach č.§ 67 a č.§ 70 až 78,
c)
pre obchodníkov s cennými papiermi, pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi a centrálne depozitáre cenných papierov
v zákone č.566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov v ustanoveniach § 144 a § 147 až 155,2)
d)
pre prevádzkovateľov platobného systému a inštitúcie elektronických peňazí
v zákone č.492/2009 Z.z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v ustanoveniach § 62 a § 86,
e)
pre podielové fondy
v zákone č.203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v ustanoveniach § 202 a § 205,
f)
pre dôchodkové fondy
v zákone č.43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v ustanoveniach § 115 a § 118,
g)
pre doplnkové dôchodkové fondy
v zákone č.650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v ustanoveniach § 71 a § 74.
Súčasná právna úprava nútenej správy je tak pomerne rozsiahla, detailná, nie však dokonalá. Banky ako dominantný subjekt finančného trhu3) predstavujú kľúčový nástroj trhovej ekonomiky. Potenciálna hrozba ukončenia ich činnosti v dôsledku zvýšeného kreditného, trhového a operačného rizika v súčasnej dobe finančnej krízy volá po precíznejšej regulácii v bankovej legislatíve, a to s dôrazom na právnu úpravu nútenej správy. Tento inštitút bol do našej právnej úpravy zavedený v roku 1992 zákonom č.21/1992 Zb. o bankách.4) V poslednom znení tohto zákona (do nadobudnutia účinnosti zákona č.483/2001 Z.z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov dňa 1. januára 2002) bol nútenej správe venovaný priestor len v siedmich paragrafoch.5) Tento stav regulácie bol neuspokojivý, čo sa prejavilo pri jej praktickom uplatňovaní práve v čase riešenia problémov viacerých bankových domov. Z tohto obdobia sa presadil názor verejnosti, podľa ktorého zavedenie nútenej správy indikuje poslednú etapu činnosti banky a ukončenie jej pôsobenia, teda negativizuje dobrú povesť banky. Uvedený názor podporuje aj súčasné zaradenie právnej úpravy nútenej správy banky v systematike zákona č.483/2001 Z.z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o bankách") do jeho desiatej časti "Opatrenia na nápravu a pokuty".
V zmysle všeobecného kompetenčného ustanovenia (§ 50 ods. 1 zákona o bankách) o oprávnení ukladať (v prípade zistenia nedostatkov v činnosti banky) peňažné pokuty a administratívnoprávne opatrenia, predstavuje nútená správa jeden z nástrojov trestania a súčasného zjednania nápravy v činnosti banky, ktorý je rozvinutý podrobnejšie v ustanoveniach § 53 až 62 zákona o bankách. Tento názor rozvinula česká odborná prax smerom k prevalencii nápravnej povahy. Podľa nej "vzhledem k charakteru nucené správy je však zřejmé, že jejím smyslem není banku trestat, ale přijmout opatření k zamezení nežádoucích tendencí. V tomto ohledu jde tedy bezpochyby o opatření k nápravě."6)
Účelom nútenej správy nad bankou je najmä:
a)
znemožnenie výkonu funkcií orgánom banky zodpovedným za zhoršujúcu sa hospodársku situáciu banky (suspendovanie oprávnení),
b)
odstránenie najvážnejších nedostatkov v riadení a činnosti banky s cieľom zastaviť zhoršenie sa hospodárskej situácie banky (ekonomická prevencia),
c)
zistenie skutočného stavu, v akom sa banka nachádza vo všetkých oblastiach jej činnosti a hospodárenia (verifikácia),
d)
ochrana vkladov klientov banky a iných práv klientov banky pred vznikom škody alebo jej narastaním (ochrana klienta),
e)
prijatie ozdravného programu, ak je ekonomické ozdravenie banky reálne, vrátane prijatia a vykonania organizačných a iných opatrení na postupnú stabilizáciu banky a obnovenie jej likvidity, najmä v súčinnosti s hlavnými akcionármi banky,
f)
zabezpečenie podmienok na uplatnenie nárokov vkladateľov vyplývajúcich zo systému ochrany vkladov podľa osobitného predpisu, ak sa vklady stanú nedostupnými, a v nevyhnutnom prípade vedenie banky k vyhláseniu konkurzu alebo vstupu do likvidácie (zabezpečenie hladkého priebehu výplaty náhrad klientom - vkladateľom).7)
Uvedená právna úprava vychádza z teoretickej koncepcie, ktorá stojí na princípe nápravného opatrenia, a na princípe sankčného opatrenia.8) Napriek skutočnosti, že väčšina z menovaných cieľov nútenej správy má charakter prevenčno-nápravný, v praxi, žiaľ, napokon dominoval princíp sankčného opatrenia.
Nútená správa má však predovšetkým smerovať k ozdraveniu banky,9) teda k jej záchrane, ak to je ešte možné.
Má ísť o reorganizačné a reštrukturalizačné opatrenie (ustanovenie § 53 ods. 2 zákona o bankách). Mám za to, že takto vymedzený motív zavádzania nútenej správy je potrebné zohľadniť aj pri inkorporácii právnej úpravy nútenej správy v štruktúre zákona o bankách, čo si vyžaduje zváženie jej osamostatnenia tak, ako je to napríklad pri právnej úprave likvidácie banky (samostatná jedenásta časť zákona). Zvýraznila by sa tým osobitnosť tohto inštitútu10) v porovnaní s iný
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).