Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

K otázkam harmonizácie a unifikácie medzinárodného obchodného práva

K otázkam harmonizácie a unifikácie medzinárodného obchodného práva
Mgr.
Jana
Ďurechová
PhD.
advokátska koncipientka, Vojčík&Partners, s.r. o., advokátska a patentová kancelária.
ĎURECHOVÁ, J.: K otázkam harmonizácie a unifikácie medzinárodného obchodného práva. Právny obzor, 94, 2011, č.6, s.577 - 588.
About harmonization and unification of international commercial law.
Introduction to international commercial law, the definition and its sources. The position of international commercial law as an autonomous system of law. Features of autonomous systems of law. Globalization as a motor of harmonization and unification of law. Different ways of harmonization. Comparison of harmonization by internationally binding conventions and by soflaw. Advantages of unification of substantive law by means of softlaw. Current harmonization and unification efforts in international commercial law.
Key words:
International commercial law, harmonization and unification, globalization, advantages of soft-law, unification of substantive law, current harmonization efforts.
I. K pojmu medzinárodné obchodné právo
Prvý vzostup medzinárodného obchodného práva nastal v druhej polovici 19. storočia. Na svoj pravý rozkvet však musel počkať až do 20. storočia, keď sa začali intenzívnejšie rozvíjať medzinárodné obchodné vzťahy medzi subjektmi z rôznych štátov. Jeho rozvoju dal silný impulz aj rozmach medzinárodnej obchodnej arbitráže, nakoľko rozhodcovia disponujú väčšou rozhodovacou slobodou, t.j. menšou viazanosťou národným právom, a tým aj širším priestorom na zohľadnenie neštátnych prameňov práva, čím dochádza k ďalšiemu rozvíjaniu medzinárodného obchodného práva.1)
Definície medzinárodného obchodného práva sa v právnej teórii rôznia. Významný prof. Good z univerzity v Oxforde označuje medzinárodné obchodné právo za súbor súkromnoprávnych pravidiel a princípov rôznorodého pôvodu, ktorým sa spravujú medzinárodné obchodné transakcie, a je spoločný väčšine právnych systémov. Zaraďuje medzi ne i nezáväzné súbory právnych noriem, ktoré napriek tomu, že nemajú právnu silu priznanú štátom, predstavujú dôkaz konsenzu o určitých právnych pravidlách.2)
Podľa definície docenta Ondřeja však medzinárodné obchodné právo nepredstavuje samostatný systém práva (akým je napr. medzinárodné právo verejné), ani samostatné odvetvie vnútroštátneho práva. Naopak, právo medzinárodného obchodu možno definovať ako "účelovo usporiadaný súbor právnych noriem z rôznych právnych odvetví a rôzneho pôvodu, ktoré spája ich spoločný účel upravovať právne vzťahy vznikajúce pri uskutočňovaní medzinárodného obchodu a medzinárodného hospodárskeho styku.".3)
V súlade s uvedenou definíciou je medzinárodný obchod v praxi regulovaný celým súborom právnych noriem, najmä noriem medzinárodného verejného a súkromného práva, práva Európskej únie, ako aj ďalšími normami vnútroštátneho pôvodu z oblasti súkromného a verejného práva, napríklad predpismi devízového alebo menového práva, protimonopolnými predpismi, bezpečnostnými normami a inými.
Zaujímavým je triedenie uznávaného prof. Gooda, ktorý pramene medzinárodného obchodného práva rozdeľuje do nasledovných skupín:4)
-
lex mercatoria
- definované najčastejšie ako medzinárodné obchodné zvyklosti;
-
medzinárodné a regionálne dokumenty - tieto možno rozdeliť do dvoch skupín:
i)
dokumenty, ktoré sa majú stať právne záväzné
- patria sem medzinárodné dohovory, jednotné pravidlá, ako aj nariadenia a smernice Európskej únie,
ii)
fakultatívne dokumenty
- zaraďuje medzi ne napr. vzorové zákony, ktoré slúžia ako inšpirácia pre národnú legislatívu, môžu byť akceptované ako celok alebo iba sčasti, tiež môžu byť pozmenené a nevyžadujú proces ratifikácie;
-
súdne rozsudky - rozsudky vnútroštátnych, ako aj rozhodcovských súdov. V niektorých prípadoch dochádza v rôznych štátoch pri rozhodovaní rovnakej právnej otázky k vydávaniu obdobných súdnych rozhodnutí. Dochádza k tomu vzhľadom na čoraz častejšie využívanie komparatívnej metódy, pričom predmetom komparácie sú judikáty, ako aj príslušná legislatíva;
-
pravidlá a pojmy vypracované medzinárodnými organizácia i - patria sem najmä pravidlá vypracované Medzinárodnou obchodnou komorou, akými sú napr. známe doložky INCOTERMS;5)
-
právne "novelizácie" vytvorené odborníkmi - nejde o novelizácie v pravom zmysle slova, skôr o zostavenie uceleného súboru právnych zásad a princípov predstavujúcich výber najlepších pravidiel rôznych štátov, prípadne vytvorenie nových pravidiel, ktoré skupina odborníkov považovala za najlepšie, čím prispievajú nielen k harmonizácii, ale aj k zdokonaľovaniu príslušnej právnej oblasti. Do tejto skupiny zaraďujeme aj Zásady medzinárodných obchodných zmlúv vypracované Medzinárodným ústavom pre zjednotenie súkromného práva so sídlom v Ríme (ďalej len "UNIDROIT") ako súbor pravidiel "softlaw", tzn. nezáväzných prameňov práva.6) Napriek tomu, že nejde o právne záväzné normy, sila ich presvedčivosti je veľká a ovplyvňujúca súčasnú judikatúru a legislatívu v oblasti medzinárodných obchodných transakcií;
-
všeobecné princípy medzinárodného práva - niektorí autori ich zaraďujú pod kategóriu
lex mercatoria
, iní ako samostatný prameň medzinárodného obchodného práva.7) Patria medzi ne napr.
pacta sunt servanda
,
rebus sic stantibus
, dobrá viera a poctivé konanie a i. Väčšinu z nich je možné nájsť takmer vo všetkých národných právnych systémoch.
II. Medzinárodné obchodné právo - samostatný právny systém?
Pri určovaní povahy medzinárodného obchodného práva je vhodné vziať do úvahy širokú škálu zdrojov zahŕňajúcu prejavy odborníkov, pravidlá a normy medzinárodných organizácií, ako aj moderné novelizácie práva. V centre pozornosti sa však stále vynára otázka, či tieto a ďalšie pramene medzinárodného obchodného práva vytvárajú autonómny právny systém, ktorý si strany môžu zvoliť za rozhodné právo, alebo naopak, či ich strany môžu len inkorporovať do textu zmluvy v rozmedzí, v akom neodporujú kogentným normám národného a medzinárodného práva. Predostretá diskusia úzko súvisí aj s vyššie zmieneným
lex mercatoria
, nakoľko veľká časť autorov stotožňuje práve pojem
lex mercatoria
s medzinárodným obchodným právom.
Za účelom zodpovedania uvedenej otázky francúzsky prof. Gaillard uvádza nasledovné znaky, ktoré by mal vykazovať každý samostatný právny systém:8)
a)
kompletnosť
- znamená schopnosť daného systému poskytnúť odpoveď na všetky prípadné právne otázky, ktoré sa môžu medzi stranami vyskytnúť, a to aj v prípade využitia všeobecných princípov, na ktorých daný systém spočíva;
b)
štruktúrovanosť
- predstavuje organizovaný súbor pravidiel s rôznou úrovňou všeobecnosti a úzkymi väzbami medzi sebou. Dobrá štruktúrovanosť predstavuje kľúč na pochopenie systému, jeho logiky a hodnôt, a tiež na správnu interpretáciu jeho pravidiel;
c)
schopnosť vyvíjať sa
- je nevyhnutá na reflektovanie potrieb spoločnosti, ktorá sa daným právnym systémom spravuje;
d)
predvídateľnosť
- umožňuje stranám odhadnúť predpokladaný výsledok ich sporu.
Na základe uvedeného by bolo možné vyvodiť záver, že medzinárodné obchodné právo spĺňa všetky vyššie stanovené kritériá, a preto môže byť považované za samostatný právny systém, ktorý v aplikačnej praxi vykonáva rovnakú funkciu ako vnútroštátny právny systém.
Na druhej strane by však právo, resp. právny systém, podľa tradičnej teoretickoprávnej koncepcie malo vykazovať i nasledovné znaky:9)
i)
štátom stanovenú alebo uznanú formu práva
, t.j. štát presne určí podmienky platnosti právnych predpisov;
ii)
monizmus práva
, t.j. v určitej spoločnosti alebo štáte platí jedno právo;
iii)
a posledný, najdôležitejší znak,
štátne donútenie
.
V zmysle vyššie uvedených podmienok tradičnej teoretickoprávnej koncep
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).