Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

K problematike "actio libera in causa" v súvislosti s trestným činom opilstva.

K problematike "actio libera in causa" v súvislosti s trestným činom opilstva.
JUDr.
Denisa
Hamranová
Interný doktorand na katedre trestného práva, kriminológie a kriminalistiky Právnickej fakuty UK, Bratislava.
HAMRANOVÁ, D.: K problematike "
actio libera in causa
" v súvislosti s trestným činom opilstva. Právny obzor, 100, 2017, č. 1, s. 59 - 66.
The problem of "
actio libera in causa
" in the connection with the offense of drunkenness.
The present article deals with the issue of drunkenness, a specific crime with an emphasis on "
actio libera in causa
" in the intentional and negligent form, which is currently in a society little discussed and with a legal practice ignored. The low number of crimes of drunkenness is reflected in the relatively weak case of law courts, particularly in the context of this institute. In this paper I point out the deficiencies in particular the complexity of the offense of drunkenness. Then we mention considerations
de lege ferenda
in terms of increased efficiency of legislation.
Key words:
drunkenness, action libera in
causa
, action libera in
causa
dolosa, lunacy
Úvod
Trestný čin opilstva upravený v ustanovení § 363 zákona č. 300/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej len ako "Trestný zákon"), ktorý je systematicky zaradený v 9. hlave Trestného zákona s názvom: "
Trestné činy proti iným právam a slobodám
", nepatrí medzi frekventované formy kriminality, čo preukazuje aj nasledovné grafické znázornenie, v rámci ktorého poukazujeme na počet zistených trestných činov opilstva v rámci celkovej kriminality v rokoch 2012 až 2015, čo je následne vyjadrené percentuálnym pomerom. V rámci tohto obdobia bolo zistených len 16 trestných činov opilstva, ktoré boli aj v plnom počte objasnené, čo činí 100 % objasnenosť.
aspigetpic?section=1&pictype=1&EagriUser
Grafč.1:
Percentuálne vyjadrenie pomeru celkovej kriminality k trestnému činu opilstva1)
Navzdory tomu, že opilstvo nepatrí k zjavne frekventovaným trestným činom, naopak k najmenej páchaným trestným činom v rámci celej kriminality, zasluhuje si svoju pozornosť, nakoľko z hľadiska subjektívnej stránky skutkovej podstaty ide o trestný čin svojim spôsobom špecifický. Považujeme za užitočné uskutočniť hlbšiu analýzu trestného činu opilstva v našich podmienkach v korelácii s výnimkami zo skutkovej podstaty, nakoľko je tejto problematike v rámci publikačnej praxe venovaná pozornosť malého rozsahu. Prostredníctvom tejto skutkovej podstaty je možné postihovať páchateľa za taký skutok, ktorého sa dopustil v nepríčetnosti za splnenia ďalších zákonných predpokladov. Trestnosť konania uvedeného trestného činu spočíva v tom, že páchateľ sa "
požitím alebo aplikáciou návykovej látky, hoci aj z nedbanlivosti, privedie do stavu nepríčetnosti, v ktorom sa dopustí konania, ktoré má inak znaky trestného činu, potrestá sa odňatím slobody na tri roky až osem rokov.".
2) Podľa § 363 ods. 2 Trestného zákona sa takéto ustanovenie, ako aj ustanovenie § 23 Trestného zákona neuplatní, ak sa páchateľ priviedol do stavu nepríčetnosti v úmysle spáchať trestný čin.
V súčasnosti základná skutková podstata trestného činu opilstva prináša rad problémov. Nevhodná terminológia pojmu opilstvo, problematika
actio libera in causa
, zložitosť a chaotickosť subjektívnej stránky skutkovej podstaty opilstva, to všetko sú
de lege lata
problémy, ktoré si vyžadujú podrobnú analýzu a následne vyhodnotenie skutočných nedostatkov, ktoré by slúžili ako podklad pre návrhy
de lege ferenda
. Podstata problému v aplikačnej praxi spočíva najmä v tom, že dokazovanie v rámci trestného konania je obťažnejšie, nakoľko skúmanie psychickej stránky páchateľa si vyžaduje odborné znalosti na vysokej úrovni, obzvlášť z oboru psychiatrie. Dôraz budeme klásť na vymedzenie hranice medzi trestným činom opilstva a
actio libera in causa
, nakoľko odlíšiť v aplikačnej praxi tieto dva navzájom podobné inštitúty je nesmierne náročné najmä už zo spomínaného problematického dokazovania.
1. Nepríčetnosť ako kľúčový prvok opilstva
Trestná zodpovednosť páchateľa za trestný čin si vyžaduje splnenie dvoch základných podmienok, a to dosiahnutie požadovaného veku 14 rokov3) a požiadavku príčetnosti v čase spáchania činu inak trestného.4) Pojem
príčetnosť
nie je v Trestnom zákone exaktne vymedzený, avšak teória trestného práva definuje tento pojem ako spôsobilos
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).