Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

K spoločnému podniku ako forme koncentrácie v nadväznosti na program Leniency a účinná ľútosť podľa Trestného zákona

K spoločnému podniku ako forme koncentrácie v nadväznosti na program Leniency a účinná ľútosť podľa Trestného zákona
JUDr.
Lucia
Kurilovská
PhD.
odborná asistentka Katedry Trestného práva, Kriminológie a Kriminalistiky, Právnická fakulta, Univerzity Komenského v Bratislave, výskumný pracovník Ústavu štátu a práva SAV.
KURILOVSKÁ, L.: K spoločnému podniku ako forme koncentrácie v nadväznosti na program Leniency a účinná ľútosť podľa Trestného zákona. Právny obzor, 95, 2012, č.3, s. 253 - 262.
1)
About the joint venture as a form of concentration in relation to the Leniency Program and active repentance according to the Criminal Code.
This paper loosely follows the article "Leniency Program and effective regret" by the author published in Právny obzor 1/2012, which is dealing with leniency and effective regret under the provisions of the Criminal Code in general. The author addresses the partial issue in this paper, and thus completes the complex relationship of restricting competition, leniency program and the effective regret and their relationship to the concentration in the form of a joint venture.
Key words:
The leniency (Leniency Program), joint venture, concentration, effective regret, competition
V zmysle § 86 písm. d) zákona č.300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len "TZ")2) trestnosť trestného činu zaniká vtedy, ak ide o trestný čin zneužitia účasti na hospodárskej súťaži podľa § 250 TZ, ak
páchateľ svojím konaním umožnil podnikateľovi alebo inej právnickej osobe splniť podmienky pre neuloženie alebo zníženie pokuty podľa zákona upravujúceho ochranu hospodárskej súťaže.
In concreto
ide o § 38 ods. 11, ods. 12 Zákona č.136/2001 Z.z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona č.347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o ochrane hospodárskej súťaže"), ktorý sa nazýva aj programom zhovievavosti alebo leniency program (ďalej len "program Leniency").3)
Postup a podmienky na uplatnenie programu Leniency zverejnil Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len "Úrad") iba formou oznámenia, pričom uvádza, že Úrad si je vedomý, že tento materiál vyvolá legitímne očakávania, na ktoré sa podnikatelia môžu pri odhaľovaní dohôd obmedzujúcich súťaž pred úradom spoliehať.4) Oznámenie nie je právne záväzným prameňom práva. Ako sa však výslovne uvádza v jeho texte, ustanovenia Oznámenia vyvolávajú legitímne očakávania, na ktoré sa dotknuté osoby môžu oprávnene spoliehať. Prípadné porušenie jeho ustanovení by mohlo byť kvalifikované ako porušenie princípu legitímnych očakávaní, ktorý ako všeobecný právny princíp patrí medzi pramene práva EÚ.5)
Je potrebné pozitívne hodnotiť snahu Úradu riešiť problematiku programu leniency komplexne, nakoľko práve Úrad inicioval novelu Trestného zákona vo vzťahu k zneniu § 86 písm. d) TZ.6)
V zmysle § 250 ods. 1 písm. b) TZ trestného činu Zneužitia účasti na hospodárskej súťaži sa dopustí ten, kto zneužije účasť na hospodárskej súťaži tým, že konaním, ktoré je v rozpore so zákonom upravujúcim ochranu hospodárskej súťaže, spôsobí inému súťažiteľovi značnú škodu alebo ohrozí chod jeho podniku. V zmysle citovaného ustanovenia páchateľ tohto trestného činu sa potrestá odňatím slobody až na tri roky.
Uvedeným ustanovením TZ sa kriminalizuje postup účastníkov kartelových dohôd a program Leniency predstavuje významný nástroj boja proti dohodám obmedzujúcim hospodársku súťaž, t.j. proti kartelom. Východiskom na prijatie Leniency programu je záujem na odhaľovaní a prevencii horizontálnych dohôd obmedzujúcich súťaž, ako aj záver, že rýchle odhalenie a preukázanie dohody obmedzujúcej súťaž predstavuje väčší prínos ako potrestanie každého jej účastníka.7)
Podstatou kartelov je dohoda alebo iné vzájomné dorozumenie medzi súťažiteľmi, schopné výrazne ovplyvniť niektorý zo súťažných faktorov, čím dôjde k narušeniu slobodnej hospodárskej súťaže a skresleniu jej výsledkov. Pri zisťovaní určitého škodlivého vplyvu na trh sa neberie do úvahy trh všeobecne, ale určitá jeho časť, vymedzená vecne, priestorovo a časovo. Ide o tzv. relevantný trh, ktorý predstavuje priestorový a časový súbeh ponuky a dopytu po takom tovare, službách a výkonoch, ktoré sú z hľadiska uspokojovania určitých potrieb užívateľov zhodné alebo vzájomne zastupiteľné.8)
Z charakteru kartelov vyplýva, že je ich často veľmi ťažké odhaliť a vyšetrovať bez spolupráce podnikov alebo jednotlivcov spriaznených s týmito kartelmi. Je v záujme Spoločenstva odmeniť podniky zapojené do takéhoto nezákonného konania, ktoré sa rozhodli ukončiť svoju účasť na karteli a spolupracovať pri vyšetrovaní, nezávisle od ostatných členov tohto kartelu. Záujem spotrebiteľov a občanov o to, aby sa odhalili a potrestali kartely, prevažuje nad záujmom pokutovať podniky, ktoré umožnia odhaliť a potrestať uvedené praktiky.9)
Formu dohody obmedzujúcej súťaž môže mať aj koncentrácia vo forme spoločného podniku v zmysle § 9 ods. 5 Zákona o ochrane hospodárskej súťaže, ktorý je spoločne kontrolovaný dvoma alebo viacerými podnikateľmi, ktorý trvale vykonáva všetky funkcie samostatného ekonomického subjektu.
V prípade, ak koncentrácia má formu založenia nového plnofunkčného spoločného podniku dvoma alebo viacerými podnikateľmi, účastníkmi koncentrácie sú podnikatelia, ktorí sú jeho zakladateľmi a ktorí tak získavajú spoločnú kontrolu.10)
V prípadoch, keď spoločný podnik je priamym nadobúdateľom kontroly nad podnikom iného podnikateľa, je nevyhnutné určiť, či kontrolu získava spoločný podnik, alebo ide o získanie nepriamej spoločnej kontroly podnikateľov kontrolujúcich spoločný podnik.11) Vo všeobecnosti platí, že ak kontrolu nad podnikom iného podnikateľa získava plnofunkčný spoločný podnik už pôsobiaci na relevantnom trhu, zvyčajne účastníkom koncentrácie na strane nadobúdateľa bude spoločný podnik a na strane nadobúdaného subjektu účastníkom koncentrácie bude podnikateľ, nad ktorým sa kontrola získava.12)
Ak spoločný podnik je iba prostriedkom podnikateľov, ktorí kontrolujú spoločný podnik, na získanie kontroly nad podnikom iného podnikateľa, účastníkmi koncentrácie na strane nadobúdateľov spoločnej kontroly budú podnikatelia kontrolujúci spoločný podnik a na strane nadobúdaného subjektu účastníkom koncentrácie bude podnikateľ, nad ktorým sa kontrola získava.13)
Je potrebné upozorniť, že pojem účastník koncentrácie nie je identický s pojmom účastník správneho konania vo veci koncentrácie podnikateľov. Účastník správneho konania vo veci koncentrácie, ktorou dochádza k zlúčeniu alebo splynutiu doposiaľ samostatných podnikateľov, je definovaný v § 25 ods. 3 písm. c) Zákona o ochrane hospodárskej súťaže a účastník správneho konan
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).