Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Ke smyslu a účelu práva z pohledu interpretace právních předpisů: argumentaci teleologickým výkladem (vázanosti soudce zákonem)

Ke smyslu a účelu práva z pohledu interpretace právních předpisů: argumentaci teleologickým výkladem (vázanosti soudce zákonem)
JUDr.
Libor
Hanuš
Ph.D.
odborný asistent na Katedře právní teorie Právnické fakulty Masarykovy univerzity, asistent soudce Ústavního soudu ČR.
 "Sobota je pro člověka, a ne člověk pro sobotu". 1) 
 
 "Znát zákony neznamená upínati se toliko k jejich slovům, 
 leč držet se jejich účelu a smyslu". 2)  
 
 "Vázanost soudu zákonem neznamená bezpodmínečně nutnost
 doslovného výkladu aplikovaného ustanovení, nýbrž zároveň
 vázanost smyslem a účelem zákona". 3) 
HANUŠ, L.: Ke smyslu a účelu práva z pohledu interpretace právních předpisů: argumentaci teleologickým výkladem (vázanosti soudce zákonem). Právny obzor, 92, 2009, č. 2, s. 97 - 122.
Článek je zaměřen na interpretaci práva s přihlédnutím ke zdůraznění teleologické metody výkladu při zjišťování obsahu právního předpisu. Autor zde poukazuje na legitimní možnost a nezbytnost soudcovského dotváření práva s výhradou, že soudcovské rozhodnutí je navazujícím pokračováním, nikoliv začátkem právotvorného procesu. S ohledem na podstatu právní úpravy, odvíjející se od jejího účelu (
ratio legis
), jakož i na objektivní faktory, jimiž je zejména přebujelost právního řádu, pokud se týče množství právních předpisů, nepřehlednost, často i nesouladnost, neurčitost či nesrozumitelnost právní úpravy apod., je akcentována role hledání smyslu a účelu právního předpisu v právním systému jako významovém celku coby zásadní výkladové směrnice při hledání jeho obsahu.
Autor se pokusil o vyložení schematicky zřetelného a obecně uplatnitelného algoritmu vzájemné modifikovatelnosti interpretačního výsledku z jazykové a teleologické metody výkladu plynoucí, resp. o nastínění situací, v nichž je výsledek teleologického výkladu s to modifikovat, doplňovat či zásadně měnit výsledek výkladu právního předpisu zjištěný čistě na základě jazykové interpretace, a to při současném vymezení mantinelů zabraňujících libovůli při aplikaci práva.
I. Prolog (ad illustrandum)
1.1.
Ve svém díle ,De officiis' se proslulý římský právník Marcus Tullius Cicero zabývá z pohledu dnešní terminologie interpretací práva v situaci, v níž v rámci jeho výkladu bylo zcela odhlédnuto od smyslu a účelu příslušné regulace společenského vztahu a stanovení právních povinností (právního pravidla).
V této souvislosti říká: "Křivdy mívají často také původ v zlomyslném a chytráckém výkladu práva. Odtud pochází pořekadlo, jehož se již dávno obecně užívá: ,vrchol práva -vrchol bezpráví'".4) Pro ilustraci vyslovené teze posléze uvádí: "Takto si například počínal onen vojevůdce, jenž uzavřel s nepřítelem příměří na třicet dní a potom v noci pustošil nepřátelské území s odůvodněním, že příměří bylo uzavřeno na dni, nikoli na noci".5)
1.2.
Byť je konstatování této praktické životní zkušenosti velikého řečníka, právníka a státníka přiřazeno k právu autonomnímu (smluvnímu), její odraz přirozeně přesahuje s tímtéž dopadem v plném rozsahu i do oblasti výkladu práva objektivního (heteronomního), tj. práva obsaženého v komunikačním médiu, jímž je právní předpis.
Axiomaticky bez uvádění argumentů na podporu tohoto tvrzení je snad možno uzavřít, že v předloženém případě chtěným žádoucím výsledkem oné dohody upínající se k vymezené situaci bylo dosáhnout toho, aby příměří bylo zachováváno po celé dny včetně nocí, kontinuálně po dobu třiceti dnů.
S jistou dávkou zjednodušení lze snad rovněž i dnes přiznat opodstatněnost případně tvrzené námitce soudobých ,sofistů', dle níž se skutečně nabízí výklad dvojí. Podle prvého bylo příměří uzavíráno na dny, když pojem dne chápeme jako souvislý úsek čtyřiadvaceti hodin, jehož součástí je i noc coby jeho část; ve shodě s druhým třeba rozuměti dnem časové údobí následně přecházející v noc, která opětovnému nastoupení dalšího dne předchází. Stranou ponechme potom v této souvislosti i další právní problém určení relevantního přechodu těchto časových úseků. Zmíněný vojevůdce, v roli ,advokáta diaboli', však upřednostnil výklad tento, od smyslu a účelu předsevzaté povinnosti odhlížející, čehož důsledkem byla v řeči dnešní nomenklatury formalisticky nezávadným způsobem vyvozena (zdánlivá) dovolenost jím realizovaného jednání.
II. Další akcenty sociologické k zesílení významu hledání účelů právní úpravy vedoucí
2.1.
Systém objektivního práva je v současné době co do svého rozsahu zahlcen nejen nadměrným množstvím právních norem, jejichž obsah není jedinec v rámci svých lidských možností schopen kvantitativně pojmout, ale i dále překotně rozšiřován vznikem norem nových, jež až přebujele a závratnou rychlostí vstupují do existujícího právního řádu, mění jej a doplňují, přičemž často nevytvářejí s ostatním normativním okolím konzistentní, vnitřně bezrozporný celek. Reflexe společnosti na jejich obsah je rovněž zhusta provázena tím, že nikoliv dlouho po nabytí jejich účinnosti se zjišťuje, že nedosahují na veškeré situace, které měli za svůj cíl právně uchopit či je dokonce upravují způsobem ne příliš vyhovujícím. Toto zjištění následně vyvolává ze strany zákonodárce reakci v podobě nových a dalších dílčích novelizací, které pro svou hojnost a rychlou časovou, jakož i bezprostředně opakovanou následnost na straně recipientů práva vzbuzují pocity beznaděje, pokud se důvěry v právo a jeho lidsky ještě únosnou seznatelnost týče. Krajními konsekvencemi tohoto stavu jsou u části lidské společnosti rovněž destruktivní projevy naprostého právního nihilismu. Ze sociální reality se souběžně s tím vytrácí nejen síla přirozené kontinuální adaptace recipientů na novou úpravu, nýbrž i schopnost učinit hodnověrné zjištění obsahu právního řádu ve vztahu k otázce (
quid iuris
), která je pro občana významná. Zmíněná překotnost a unáhlenost také nejednou vede nejen dotčené subjekty, nýbrž i orgány právo aplikující k trivializaci výkladu jeho obsahu, ke ztrátě snahy a žádoucího úsilí o hlubší rozbor a pochopení podstaty právní úpravy a zejména ve složitých kauzách, ve kterých se neuplatní jednoduchá subsumpce vycházející z jednoznačného zjištění subjektů, situací a následného podřazení, jakož i přesná analýza právních následků, též i k odhlížení od účelu právního předpisu, a tím současně k absurdnímu odcizení jeho sociální funkce adresátu.
2.2.
Ve vazbě na uvedené faktory je zřejmé, že rekonstrukce myšlenky obsažené v zákoně toliko na základě použití metodologie, kterou zavedl v evropském právním myšlení F. C. von Savigny (výklad gramatický, logický, historický a systematický),6) již v dnešní historicky odlišné době sama o sobě neobstojí. Sluší se však vzhledem k rubrikovanému tématu pro korektnost rovněž říci, že výsledky výkladu zjištěného teleologickou metodou, resp. hledání účelu právního předpisu v sobě uvedené metodologické postupy implikují a teleologická metoda tak je v každém z nich v jistém smyslu obsažena, přičemž zohlednit za jistých podmínek jako interpretační výsledek spoluurčující i účel zákonného ustanovení ani Savigny bezvýhradně neodmítal, když ovšem současně poukazoval na meze argumentačního prostoru, při jejichž překročení již dochází takto vedeným výkladem k dotváření práva.
Ze zmíněných důvodů je třeba přiznat významnou roli, přesněji řečeno významnější, než se jí v praxi v rámci aplikace práva dostává, totiž z pohledu jí předcházející interpretace nejen jazykovému, nýbrž zejména teleologickému výkladu. Přitom, jak se podává z recentních pojednání věnovaným výkladu práva, nějaký pregnantní pokus či snaha vypořádat se s otázkou takto akcentovaného teleologického výkladu a jeho opodstatněné míry uplatnění při zjištění obsahu právní normy v současných doktrinárních pracech našich teoretiků, až na ojedinělé výjimky, zjevně chybí.7)
Následující teze tak skromně předkládám s tím, že každá koncepce, tudíž i tato, byť si přirozeně žádné nároky na svou nezpochybnitelnost jakkoliv nečiní, může být alespoň jistým základem pro formulaci koncepce přijatelnější, podložené na podporu konstruktivní disputace argumenty pádnějšími, jež mohou začasté i na případně nahlížené nedokonalosti předchozích nalézt jakési výchozí body pro svou artikulaci. Konečně, je na místě říci, že každá právně-interpretační metodologie nejlépe vytříbí se v důsledku působení konfrontací věcných argumentů usilujících o vhodnější a justifikovatelnější řešení. A o to především i v tomto oboru úvahy jde.
2.3.
Problematice výkladu, zrcadlícího krom dalšího rovněž nedokonalost lidského jazyka a jazykových výrazů plnících roli komunikátora mezi právní normou, resp. právním předpisem (jejich designátem) a adresáty objektivního práva ve smyslu nepřesnosti, neostrosti a případně mnohovýznamovosti (víceznačnosti), jakož i nutnosti nalezení kontextuálně adekvátního obsahu užitých pojmů samostatně i v jejich vzájemných souvislostech, to s přihlédnutím k judikatuře Ústavního soudu ČR a praktickému jeho užití, je vyhrazeno toto pojednání. Omluvou (kýmkoliv) případně nahlížené neadekvátnosti autorem zastávaných tezí budiž, a to považuje obecně v životě lidském za zásadní, že pokud se při argumentačním řešení té či oné otázky mýlí, potom předkládá s těmi nejlepšími záměry paralogismy, nikoliv však sofismata. Chybovat lze totiž, jak známo, i s dobrými úmysly.
III. K teleologickému výkladu (sociálně funkčnímu určení právní normy)
3.1.
Recentní právní teorie rozlišuje metody výkladu jazykového, logického a systematického, výslovně nebo implicite vzhledem k jejich obecně pojímané relevanci označované (namnoze) jako základní (standardní), přičemž dále povětšinou podpůrný a toliko takový charakter (nestandardní, doplňkové) přiznává metodě historického, teleologic kého a případně i tzv. komparativního výkladu.8) Zde budeme se zabývat, jak předznamenáno, způsobem postupu směřujícího ke správnému zjištění obsahu právní normy na základě metody teleologické (účelové).9)
3.2.
Nutnost hledání správných metod výkladu, odhlédnemeli od akademických disputací, je nezbytně spjata s aplikací práva. V tomto procesu soudy, resp. soudci či jiné orgány veřejné moci provádějí závazné (autentické a autoritativní) podřazení jedinečné faktické skutkové podstaty pod obecnou právní normu, přičemž této aplikační činnosti přirozeně předchází konstrukce (rekonstrukce) právní normy10) a ujasnění si jejího obsahu, tj. vyložení jejího významu, smyslu a účelu. To z důvodu, aby bylo zřejmé ve vztahu k čemu, pokud se relevantní skutkové situace a okruhu subjektů týče, dochází k podřazení (subsumpci).
Výklad právní normy, resp. právního předpisu11) je tak vždy metodologickým postupem, jímž je zjišťován jeho smysl a obsah. Řečeno již v úvodu citovaným klasickým výrokem Celsovým "Scire leges non
hoc est
verba earum tenere, sed vim ac potestatem." (jenž bývá obvykle překládán: znát zákony neznamená znát jejich slova, ale pochopit jejich význam a působení).12) Současně je nutno pro korektnost v této souvislosti na okraj říci, že každá autoritativní (v podstatě vždy v jistém smyslu normotvorná) interpretace, kdy v případě konstantní judikatury jde o určitý druh soudcovského práva, je na rozhraní mezi výkladem práva a jeho tvorbou.13)
3.3.
Svůj význam zde sehrává ta skutečnost, že obsah právní normy, jeli tato v relaci k faktickým skutkovým okolnostem k dispozici, přirozeně není pokryt pouze jejími ja zykovými výrazy, jež by dávaly zcela přesnou, vyčerpávající a jednoznačnou odpověď jednak pro subsumpci jako takovou, a dále pro vyvození právních následků z tohoto podřazení plynoucích.14) Základ tohoto problému spočívá v tom, že v případě verbální komunikace dochází (slovy sociální psychologie) k tomu, že komunikátor (pravotvůrce), ,zakóduje' obsah sdělení takto do určitého znaku (symbolu), který musí posléze recipient (adresát právní normy) ,dekódovat', tedy dešifrovat, přičemž je žádoucí, aby oba aktéři mluvili stejným jazykem přiřazujícím shodným znakům totožné významy. Právě pomocí této komunikace se má přitom uskutečnit záměr, o jehož dosažení usiluje právní úprava.
Podstatou metody teleologické, zdůraznění jejíhož nezanedbatelného významu je věnována tato stať, je hledání objektivního smyslu a účelu interpretovaného právního předpisu, resp. právní normy.
3.4.
Naproti výše zmíněným názorům stran jakési hierarchie užití interpretačních metod, se domnívám, že tento výklad z povahy věci (
argumentum intrinsecum
) musí provázet vždy a nezbytně interpretaci jakékoliv právní normy, tedy že nelze jakkoliv považovat tuto metodu za způsob zjištění interpretačního výsledku pouze ,podpůrný'.15) Není totiž pro interpretační úvahy bez významu, že z perspektivy pravotvůrce je klíčovým bodem právě to, že "právním předpisem sleduje zákonodárce určité společenské účely", přičemž v aplikační praxi posléze "bez pochopení účelu právního předpisu (tzv. ratio legis) nelze předpis správně interpretovat".16) Z toho vyplývá, že z pohledu kohokoliv, kdo výklad zákonodárcem vytvořeného práva provádí, jakož potom v tom rámci především "pro soudce je účel normativním momentem spoluurčujícím interpretaci práva, jenž hraje klíčovou roli při objasňování obsahu a smyslu práva".17)
Účel a smysl, tj. cíl vydání právního předpisu, jehož vlastní dosažení má (v ideálním případě) zajistit právní regulace, je totiž základním důvodem a esenciálií sine qua non předpokladu vzniku právní úpravy. Účel právní normy odráží v ní více či méně kvalitně ji vyjádřená snaha o dosažení zákonodárcem předsevzatého cíle za použití jím předvídaných a aprobovaných (současně k dosažení účelu vhodných a potřebných) prostředků, a tudíž v právní normě formulované úsilí směřující ke snížení neuspořádanosti společenských vztahů autoritativním stanovením závazných alternativ dovoleného lidského jednání, to ve vztahu k přesně generálně vymezeným subjektům a abstraktně předvídaným skutkovým okolnostem.
Vyjádřeno slovy Pavla Holländera "pod pojmem účel v právu lze rozumět normotvůrcem chtěný stav věcí, jehož dosažení je sledováno prostřednictvím právní normou postulovaného lidského chování".18)
3.5.
Bez existence a identifikace účelu totiž není důvodu, aby došlo k normování skutkové situace vyskytující se v sociální realitě. Objektivní právo je právě mocenskou reakcí na konflikt vzniklý či předpokládaný ve vzájemném soužití lidí a má za svůj cíl přesně definovaný spor či kolizi hodnot řešit relativně kultivovanou cestou prostřednictvím právní reglementace. Smyslem a účelem zákona je tak vždy upravit jednání určitých subjektů v definovaných situacích s tím, aby se chovali konformně s dikcí právní normy, čehož logickým důsledkem je (zpravidla) dosažení stavu jí předvídaného a žádoucího nebo přinejmenším v opačném případě aktivizace sankce dopadající na ty subjekty, jež jednaly způsobem právním předpisem nikoliv aprobovaným.
Přitom je zřejmé, že jazykové vyjádření, jímž je právní norma svým adresátům komunikována, nemusí vždy pro povahu a meze jazykové sdělnosti (např. vágnost a nejednoznačnost použitých slov či pojmů)19) reflektovat její účel do všech aspektů tak, aby nemusel být dále zjišťován.20) Nepochybně právě z toho důvodu již Aristoteles připomínal, že "Slušné jest také býti shovívavý k tomu, co je lidské, a také přihlížeti nikoli k zákonu, nýbrž k zákonodárci, nikoliv k slovnímu znění zákona, nýbrž k úmyslu zákonodárcovu ...".21)
3.6.
Mám za to, že rekonstrukce právní normy a s ní spojená analýza jejího účelu tak může a porůznu i (
lege artis
) musí jeho jazykový interpretační výsledek za splnění určitých akceptovatelných podmínek větší či menší měrou modifikovat, tj. doplňovat, zužovat či rozšiřovat a dále i jinak podstatným způsobem, přirozeně i v kontextu ostatních výkladových metod, zejména výkladu logického a systematického, významně měnit.22) Naznačené metodologické postupy samozřejmě není možno chápat odděleně a výsledky myšlenkových operací o ně se opírající je zapotřebí navzájem konfrontovat, tj. srovnávat a vzájemně poměřovat.23)
Byť by mezi nimi měla být v převážné většině případů koincidence, lze vysledovat situace, v nichž by měl mít teleologický výklad prioritní význam a převážit, nutno zdůraznit toliko v jistém rozsahu, nikoliv s obecnou platností pro všechny zdánlivě v úvahu připadající pod právní normu podřaditelné skutkové situace (snad pouze s výjimkou některých zcela extrémních), nad případně odlišným výsledkem interpretace podávajícím se z metody jazykového výkladu.24) Pro rozhodovací praxi z toho plyne, jak přiléhavě uvádí L. Fuller, že "nejožehavější prvek úkolu udržet shodu mezi právem a úředním postupem tkví samozřejmě v problému interpretace. Legalita vyžaduje, aby soudci a jiní úředníci aplikovali zákonné právo nikoli tak, jak se jim zlíbí nebo s tvrdohlavým lpěním na liteře, ale v souladu s principy interpretace, které odpovídají jejich postavení v právním řádu jako celku.".25)
3.7.
Na podporu náhledu předloženého, jakož i se zřetelem k tomu, že každá teoretická úvaha má být pro zdůvodnění opodstatněnosti její smysluplnosti a životnosti doložena potencí praktického uplatnění, předkládám k předběžné úvaze několik příkladů zdůraznění metodologie teleologického výkladu z judikatury Ústavního soudu ČR.
IV. Teleologický výklad v judikatuře Ústavního soudu ČR
4.1.
Klíčové teze mající obecné uplatnění v uvažovaném ohledu Ústavní soud vyslovil v nálezech sp. zn. Pl. ÚS 21/9626) a Pl. ÚS 33/97.27) V onom prvém z nich konstatoval: "Soud není absolutně vázán doslovným zněním zákonného ustanovení, nýbrž se od něj smí a musí odchýlit v případě, kdy to vyžaduje ze závažných důvodů účel zákona, historie jeho vzniku, systematická souvislost nebo některý z principů, jež mají svůj základ v ústavně konformním právním řádu jako významovém celku. Je nutno se přitom vyva rovat libovůle, rozhodnutí soudu se musí zakládat na racionální argumentaci".28) V tomto druhém potom v daném oboru úvahy zdůraznil, že "jazykový výklad představuje pouze prvotní přiblížení se k aplikované právní normě. Je pouze východiskem pro objasnění a ujasnění si jejího smyslu a účelu (k čemuž slouží i řada dalších postupů, jako logický a systematický výklad, výklad e ratione legis atd.). Mechanická aplikace abstrahující, resp. neuvědomující si, a to buď úmyslně nebo v důsledku nevzdělanosti, smysl a účel právní normy, činí z práva nástroj odcizení a absurdity".29)
Zmíněné názory jsou rovněž v poněkud formulačně jiné podobě obsaženy ve stanovisku pléna Ústavního soudu Pl. ÚS - st.1/96: "V případě aplikace právního ustanovení nutno prvotně vycházet z jeho doslovného znění. Pouze za podmínky jeho nejasnosti a nesrozumitelnosti (umožňující např. více interpretací), jakož i rozporu doslovného znění daného ustanovení s jeho smyslem a účelem, o jejichž jednoznačnosti a výlučnosti není jakákoli pochybnost, lze upřednostnit výklad e ratione legis před výkladem jazykovým".30)
Tento náhled Ústavní soud potvrdil taktéž v nálezu sp. zn. I. ÚS 138/06,31) v němž, zdůrazňuje význam teleologické argumentace a hledání smyslu a účelu zákona jeho interpretem, uvedl: "... nelze ztotožňovat text právního předpisu a právní normu, která je významem tohoto textu. Je třeba mít na zřeteli, že právní norma se ne vždy musí krýt s tím, jak je vyjádřena v textu zákona, a to ani v takovém případě, kdy se text může jevit jako jednoznačný a určitý."
4.2.
V situaci, kdy argumentační pole předurčené jazykovou formulací nabízí možnost více (alternativních) výkladů, Ústavní soud ve shodě s názory doktríny32) potom konstatoval: "Jsouli k dispozici dva rovnocenné výklady, z nichž jeden je extenzivní a druhý restriktivní, musí soud zvolit ten z nich, jenž odpovídá dalším metodám výkladu, zejména pak úvaze teleologické.".33)
Pokud se týče více možných interpretačních alternativ a užití kritéria teleologického, vyslovil rovněž (se současným poukazem na uvážení kontextu, smyslu a účelu zákona) tezi, dle níž "nabízíli se jak výklad zákona, který vede k popření smyslu zákonné úpravy, tak výklad, který vede k naplnění tohoto smyslu, je racionální a ústavně žádoucí, aby obecná justice zvolila výklad druhý. Takovýmto postupem nijak nezasahuje do výlučné kompetence zákonodárce, ale naopak, v souladu s použitím principu objektivního teleologického výkladu, naplňuje účel zákona a presumovanou vůli racionálního zákonodárce.".34)
4.3.
Lze shrnout, že argumentaci teleologickým výkladem, směřující k popření, resp. modifikaci výsledku zjiště
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).