Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Koudelka, Z., Ružička, M., Vondruška, F., Zákon o státním zastupitelství s komentářem a judikaturou.

Koudelka, Z., Ružička, M., Vondruška, F., Zákon o státním zastupitelství s komentářem a judikaturou.
Praha: Leges, 2010, 400 strán, ISBN 978-80-87212-25-27
JUDr.
Štefan
Beneč
Pri tvorbe publikácie sa zišli odborníci so skúsenosťami a vedomosťami praktikov a teoretikov. Doc. Zdeněk Koudelka je členom Katedry ústavného práva a politológie Právnickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne a námestníkom Najvyššej štátnej zástupkyne Českej republiky, JUDr. Miroslav Ružička toho času zastáva funkciu riaditeľa Analytického odboru Najvyššieho štátneho zastupiteľstva ČR, je členom vedeckej rady Právnickej fakulty MU v Brne a JUDr. František Vondruška je štátnym zástupcom a členom Legislatívnej rady vlády ČR.
Autorom sa podarilo skĺbiť poznatky z každodennej činnosti praktizujúcich právnikov a právnej vedy najmä tým, že dielo obohatili svojimi názormi, ale aj judikatúrou súdov (vrátane Ústavného súdu ČR), internými pokynmi Najvyššej štátnej zástupkyne Českej republiky a výkladovými stanoviskami platnými v systéme štátneho zastupiteľstva.
Komentár sleduje systematicky členenie zákona č.283/1993 Sb. o státním zastupitelství v znení neskorších predpisov a k jednotlivým ustanoveniam paragrafového znenia sú okrem výkladu autorov pripájané relevantné súdne rozhodnutia, metodické návody, ale aj údaje o použitej literatúre. Toto členenie nepochybne prispieva k prehľadnosti a praktickému použitiu publikácie.
Rovnako ako v zákone, prvá časť je venovaná všeobecným ustanoveniam, ďalšia pôsobnosti štátneho zastupiteľstva, tretia časť hovorí o sústave štátneho zastupiteľstva, nasleduje časť o pôsobnosti ministerstva spravodlivosti a správe štátneho zastupiteľstva a napokon časti šesť až jedenásť hovoria o statusových pomeroch štátnych zástupcov, ich disciplinárnej zodpovednosti, o asistentoch štátnych zástupcov a právnych čakateľoch, vrátane odborného vzdelávania štátnych zástupc
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).