Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Kúpne zmluvy uzatvárané on - line a kúpa digitálneho obsahu - úvahy o novej regulácii.

Kúpne zmluvy uzatvárané on - line a kúpa digitálneho obsahu - úvahy o novej regulácii.
Doc. JUDr.
Monika
Jurčová
PhD.
Katedra občianskeho a obchodného práva, ústav práva duševného vlastníctva a informačných technológií, Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave.
JUDr.
Marianna
Novotná
PhD.
Katedra občianskeho a obchodného práva, ústav práva duševného vlastníctva a informačných technológií, Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave.
JUDr.
Zuzana
Adamová
PhD.
Katedra občianskeho a obchodného práva, ústav práva duševného vlastníctva a informačných technológií, Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave.
JUDr.
Róbert
Dobrovodský
PhD. LLM.
Katedra občianskeho a obchodného práva, ústav práva duševného vlastníctva a informačných technológií, Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave.
JURČOVÁ, M. - NOVOTNÁ, M. - ADAMOVÁ, Z. - DOBROVODSKÝ, R.: Kúpne zmluvy uzatvárané online a kúpa digitálneho obsahu - úvahy o novej regulácii. Právny obzor, 100, 2017, č. 2, s. 143 - 161.
Online purchase contracts and purchase of digital contents - reflections on a new regulation.
The paper introduces the key elements of the two recently published European digital contract rules proposals the draft directive on certain aspects concerning contracts for the supply of digital content and the draft directive on contracts for the online and other distance sale of goods, both of them aiming (as part of the EU's Digital Single Market Strategy initiative) to harmonise the "decisive rules" concerning contracts either for the supply of digital content or for the online sale of goods. As instruments drafted as "maximum harmonization measures" trying to overcome the "legal patchwork" in the area of consumer contract law, the proposed directives should reduce the barriers to the growth of crossborder ecommerce in the EU and thus simplify and promote better access for consumers and businesses to digital content and online sales across the EU. This paper addresses the most significant aspects of the proposed regimes (scope of application, key provisions, models of standards of conformity, remedies available to consumers etc.) set in the broader context of European contract law in form of its "hard law" instruments, however, not avoiding demonstration of possible application complications. Paper also shows the legislative progress achieved during the Dutch and the Slovak Presidency of the Council of the EU. Based on detailed analysis of the proposed legislation, the authors attempt to outline its potential impact on the Slovak legal environment (particularly considering the actual private law recodification activities).
Key words:
EU s Digital Single Market, consumer law, Proposal for a directive on certain aspects concerning contracts for the supply of digital content, Proposal for a directive on certain aspects concerning contracts for the online and other distance sales of goods, standards of conformity, remedies, personal data as consideration
I. Úvod
Posledné štvrťstoročie európske súkromné právo významne ovplyvňuje prelínanie akademických a oficiálnych návrhov, ktoré si kladú za cieľ zjednotenie a priblíženie zmluvného práva s víziou podporiť európsky jednotný trh.1) V nadväznosti na Landove Princípy európskeho zmluvného práva2) sme mohli sledovať prerod tejto skupiny na Študijnú skupinu pre európsky občiansky zákonník, ktorá už na základe "posvätenia" európskym grantom vytvorila návrh neskoršie pomenovaný ako Návrh spoločného referenčného rámca.3) So značnými rozpakmi ako s týmto návrhom naložiť sa začali alebo pokračovali diskusie o voliteľnom nástroji európskeho zmluvného práva,4) ktoré nakoniec vyústili do návrhu nariadenia o spoločnom európskom kúpnom práve.5)
Názory na dôvody, ktoré viedli k stiahnutiu tohto návrhu sa rôznia, ale významnú úlohu mohol zohrať aj silný odpor členských štátov Eú k regulácii toho, čo tradične spadá do ich výlučnej kompetencie. Vzhľadom na stratégiu jednotného digitálneho trhu bol tento nástroj nahradený tromi novými návrhmi6) Komisie, ktorých "
všeobecným cieľom má byť prispieť k rýchlejšiemu rastu jednotného digitálneho trhu v záujme spotrebiteľov a podnikateľov.".7)
Stratégiou pre jednotný digitálny trh,8) ktorú Komisia prijala 6. mája 2015, bola oznámená legislatívna iniciatíva týkajúca sa harmonizácie pravidiel pre dodávanie digitálneho obsahu a online predaja tovaru. Táto iniciatíva pozostáva z návrhu, pokiaľ ide o určité aspekty týkajúce sa zmlúv o dodávaní digitálneho obsahu (ďalej ako "
Digital Content Directive
"), ako aj z návrhu ohľadne určitých aspektov týkajúcich sa zmlúv o online a iných predajoch tovaru na diaľku (ďalej ako "
On - line Sales Directive
").9) Tretím predpisom, ktorý bol predstavený spoločne s uvedenými smernicami, je nariadenie o zaistení cezhraničnej prenosnosti online obsahových služieb na vnútornom trhu.
Ako príklad toho, čo má byť predmetom regulácie predmetných smerníc, možno zjednodušene uviesť, že kým
Digital Content Directive
bude riešiť zmluvné aspekty pri streamingu hudby,
On - line Sales Directive
bude upravovať predaj CD s hudbou v eshope. Návrhy smerníc sa už neriadia prístupom v podobe voliteľného režimu a komplexného súboru pravidiel. Namiesto toho obsahujú cielený a plne harmonizovaný súbor pravidiel.10) To znamená, že v rámci otázok, ktoré upravujú návrhy smerníc, nebudú môcť členské štáty Eú poskytnúť spotrebiteľom vyššiu úroveň ich ochrany (tzv. maximálna harmonizácia).
V ďalšom texte sa budeme venovať len návrhom smerníc, pričom pre účely tohto článku opomenieme analýzu návrhu nariadenia.
II. On - line Sales Directive
Najdôležitejšie ustanovenia návrhu
On - line Sales Directive
týkajúceho sa zmlúv o online a iných predajoch tovaru na diaľku pokrývajú podľa dôvodovej správy k návrhu hlavné rozdiely medzi jednotlivými vnútroštátnymi obligatórnymi pravidlami ochrany spotrebiteľa po tom, ako členské štáty uplatnili minimálne harmonizačné pravidlá smernice Európskeho parlamentu a Rady 1999/44/ES z 25. mája 1999 o určitých aspektoch predaja spotrebného tovaru a záruk na spotrebný tovar (ďalej ako "smernica 1999/44/ES").
Hoci návrh vychádza z pravidiel uvedených v smernici 1999/44/ES, stanovuje sa v ňom "
úplná harmonizácia kritérií súladu tovaru, hierarchia prostriedkov nápravy, ktoré majú spotrebitelia k dispozícii, obdobie na presunutie dôkazného bremena a zákonné záruky.".11)
Okrem toho sa v ňom ozrejmujú niektoré prvky súčasnej smernice 1999/44/ ES, napríklad skutočnosť, že spotrebiteľ má nárok na ukončenie zmluvy alebo zníženie ceny, ak predávajúci v primeranej lehote tovar neopraví alebo nevymení. Na rozdiel od smernice 1999/44/ES
bude mať spotrebiteľ aj právo ukončiť zmluvu v prípade menších vád tovaru.
Takisto na rozdiel od smernice 1999/44/ES nebudú mať podľa návrhu spotrebitelia povinnosť, ktorú majú v súčasnosti podľa viacerých vnútroštátnych právnych predpisov, informovať predávajúceho o vade tovaru v rámci určitého času od odhalenia tejto vady. Hlavnou zmenou v porovnaní so smernicou 1999/44/ES je určite skutočnosť, že sa obdobie na presunutie dôkazného bremena existencie vady v čase rozhodnom pre prechod nebezpečenstva na veci predlžuje na dva roky.12) Podobne ako v smernici 1999/44/ES sa v návrhu ponechávajú ustanovenia o práve spotrebiteľa na kompenzáciu za straty spôsobené takýmto nesúladom na vnútroštátne právne predpisy.
Návrhom sa okrem toho dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/ Eú z 25. októbra 2011 o právach spotrebiteľov (ďalej ako "smernica o právach spotrebiteľov"), ktorou sa už plne harmonizovali určité pravidlá online a iných predajov tovaru na diaľku (najmä povinnosti v súvislosti s predzmluvnými informáciami a právo na odstúpenie od zmluvy). Návrhom sa takisto dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/31/ES z 8. júna 2000 o určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode ("smernica o elektronickom obchode"), ktorou sa okrem iného čiastočne stanovujú harmonizované pravidlá pre elektronické zmluvy.
Návrh neprinesie úplnú harmonizáciu pravidiel týkajúcich sa nekalých podmienok, a preto nebude mať vplyv na smernicu Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách.
Dôvodová správa ďalej zdôrazňuje, že návrh je zlučiteľný so súčasnými pravidlami Eú o rozhodnom práve a súdnej právomoci v rámci jednotného digitálneho trhu. Keďže cieľom súčasného návrhu týkajúceho sa online a iných predajov tovaru na diaľku je harmonizovať kľúčové obligatórne ustanovenia o ochrane spotrebiteľa, obchodníci sa už viac nestretnú s takými veľkými rozdielmi v rámci dvadsiatich ôsmych rôznych právnych režimov. Spolu s navrhovanými novými zmluvnými pravidlami pre online a iné predaje tovaru na diaľku, ako sa stanovujú v tomto návrhu, vytvárajú existujúce pravidlá medzinárodného práva súkromného jasný právny rámec pre nákup a predaj na európskom digitálnom trhu, ktorý zohľadňuje záujmy spotrebiteľov aj podnikov. Tento legislatívny návrh si preto nevyžaduje žiadne zmeny súčasného rámca Eú v oblasti medzinárodného práva súkromného, vrátane nariadenia (ES) č. 593/2008 (Rím I).13)
Keďže tieto všeobecné informácie sme čerpali prevažne z dôvodovej správy k návrhu
On - line Sales Directive,
chceli by sme v prvom rade návrh smernice zasadiť do širšieho rámca európskeho zmluvného práva v smerniciach Eú a poskytnúť základnú orientáciu.
V tejto súvislosti treba zdôrazniť, že s ohľadom na tzv. životný cyklus zmluvy (predzmluvné štádium, uzavretie zmluvy, splnenie, nesplnenie a prostriedky nápravy):
a)
Smernica o právach spotrebiteľa, Smernica 1999/44 a návrhy
On - line Sales Directive a Digital Content Directive
upravujú vzťahy medzi podnikateľmi a spotrebiteľmi (tzv.
B2C
),
b)
Smernica o právach spotrebiteľa
- napriek širokému záberu naznačenému názvom upravuje len
predzmluvné štádium
(zmluvy
on - line, off - line
), niektoré aspekty uzatvárania zmlúv (na diaľku) a právo odstúpiť od zmluvy v rámci tzv.
cooling - off period
(lehoty na rozmyslenie) - toto právo však priznáva len pre určité formy uzatvárania zmlúv (na diaľku). Široký záber smernice spočíva v jej vecnej pôsobnosti, ktorá okrem kúpnej zmluvy zahrňuje aj zmluvy o poskytnutí služieb, pričom predmetom týchto zmlúv nemusí byť len tovar v tradičnom ponímaní, ale aj digitálny obsah. Smernica je založená prevažne na metóde maximálnej harmonizácie.14) V slovenskej právnej úprave sa smernica dotkla najmä predaja tovaru a poskytovania služieb na diaľku a mimo prevádzkových priestorov.15)
c)
Smernica 1999/44
- cieľom tejto smernice, ktorá je založená na princípe minimálnej harmonizácie,16) je aproximácia zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov o určitých aspektoch predaja spotrebného tovaru a záruk na spotrebný tovar.17) Vecná pôsobnosť smernice je obmedzená na kúpne zmluvy a predmetom týchto zmlúv je len spotrebný tovar, t.j. akýkoľvek hmotný hnuteľný predmet s určitými výnimkami. Z hľadiska cyklu zmluvy smernica upravuje najmä požiadavky na súlad dodaného tovaru so zmluvou (štádium splnenia) a prostriedky nápravy pre nesplnenie. Implementácia smernice v slovenskom právnom prostredí zmenila najmä ustanovenia upravujúce zodpovednosť za vady.18)
d)
Návrh
On - Line Sales Directive
má zmeniť smernicu 1999/44/ES tak, že z jej pôsobnosti vylúči kúpne zmluvy uzavreté na diaľku. Dôvodom je skutočnosť, že z hľadiska vecnej pôsobnosti sa návrh prekrýva s touto smernicou, keďže sa ním
"stanovujú určité požiadavky týkajúce sa kúpnych zmlúv uzavretých na diaľku medzi predávajúcim a spotrebiteľom, najmä pravidlá súvisiace so súladom tovaru so zmluvou, s prostriedkami nápravy v prípade neexistencie takéhoto súladu a postupmi na uplatnenie týchto prostriedkov nápravy
.".19) Je zrejmé, že obidve smernice upravujú rovnaké otázky, ale pre iné prostredie uzatvárania zmlúv. Predmet kúpnej zmluvy podľa návrhu
On - Line Sales Directive
a smernicu 1999/44/ES je definovaný rovnako, t.j. tovar ako akýkoľvek hmotný hnuteľný predmet s určitými výnimkami. Na rozdiel od smernice 1999/44/ES sa tento návrh vysporiadava s existenciou digitálneho obsahu tak, že výslovne v článku 2 bod 2 ustanovuje, že smernica sa nevzťahuje na žiadny trvalý nosič obsahujúci digitálny obsah, ak sa trvalé médium použilo výlučne ako nosič pre dodanie digitálneho obsahu spotrebiteľom.20) Návrh je založený na metóde maximálnej harmonizácie ustanovení.21) Na rozdiel od smernice o právach spotrebiteľa, neaplikujú sa ustanovenia smerníc 1999/44 a
On - line Sales Directive
na zmluvy o poskytnutí služieb.
e)
Návrh
Digital Content Directive
možno voči predchádzajúcim dvom smerniciam vymedziť tak, že sa síce typovo nevzťahuje na žiadny konkrétny zmluvný typ, ale určujúcim kritériom jeho aplikovateľnosti je kategória právnych vzťahov medzi dodávateľmi a spotrebiteľmi, na základe ktorých dochádza k dodaniu
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).