Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Mazák, J. - Jánošíková, M. a kol., Charta základných práv Európskej únie v konaniach pred orgánmi súdnej ochrany v Slovenskej republike.

Mazák, J. - Jánošíková, M. a kol., Charta základných práv Európskej únie v konaniach pred orgánmi súdnej ochrany v Slovenskej republike.
Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2016, 254 strán.
Doc. Mgr.
Marek
Káčer
PhD.
Ústav štátu a práva SaV, Bratislava.
Dňa 1. decembra 2009 vstúpila do platnosti Lisabonská zmluva a spolu s ňou aj
Charta
základných práv Európskej únie (ďalej len
Charta
). Ide o významný prelom vo vývoji európskej integrácie okrem iného aj z toho dôvodu, že po prvý raz došlo k oficiálnemu zakotveniu komplexného ľudskoprávneho katalógu v ústavnej štruktúre EÚ. Keďže európske právo požíva v členských štátoch priamy účinok, táto zmena sa bezprostredne dotkla aj slovenských súdov. Tie sú totiž povinné Chartu v svojej rozhodovacej činnosti reflektovať, pričom v prípade kolízie so slovenskými zákonmi majú povinnosť dať jej prednosť.
Vedecký kolektív v zložení prof. Ján Mazák, doc. Martina Jánošíková, doc. Gabriela Dobrovičová, doc. Ladislav Orosz a dr. alena angelovičová si stanovil za cieľ preskúmať, ako sa slovenské súdy v priebehu prvých siedmich rokov platnosti Charty s touto novou výzvou vysporiadali. V rámci tohto výskumného zámeru, ktorého realizáciu podporila aj agentúra aPVV, uvedený kolektív vykonal teoretickoprávnu analýzu Charty a preskúmal stovky súdnych rozhodnutí a podaní, v ktorých sa
Charta
aplikovala, resp. aspoň navrhovala aplikovať. Táto náročná práca nakoniec vyústila do vydania recenzovanej publikácie.
Monografia má tri hlavné kapitoly. Prvá kapitola predstavuje všeobecný vstup do problematiky uplatňovania Charty.
Charta
nemá podobu klasickej medzinárodnej zmluvy, pretože jej autorom bol Konvent, ktorého cieľom bolo vypracovať návrh ústavy pre Európu. Reakciou na neúspech tohto úsilia bolo prijatie Lisabonskej zmluvy, ktorá v svojom čl. 6 ods. 1 deklaruje, že Európska únia uznáva Chartu a že tento dokument má rovnakú právnu silu ako zakladajúce zmluvy tvoriace primárne európske právo. Z hľadiska obsa
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).