Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Mosný, P.- Laclavíková, M., Dejiny štátu a práva na území Slovenska II. (1848 - 1948). Trnava Spolok Slovákov v Poľsku - Towarzystwo Slowaków w Polsce, 2014, 164 s. ISBN 9788374907613

Mosný, P.- Laclavíková, M., Dejiny štátu a práva na území Slovenska II. (1848 - 1948). Trnava Spolok Slovákov v Poľsku - Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2014, 164 s. ISBN 9788374907613
Ján
Drgo
V minulom roku slovenský knižný trh obohatila útla, no v mnohých smeroch originálna publikácia mapujúca vývoj štátu a práva na území dnešného Slovenska v kontexte vzniku občianskeho štátu a jeho vývoja v rokoch 1848 až 1948. Učebnica s názvom
Dejiny štátu a práva na území Slovenska II. (1848 - 1948)
pochádza z autorského pera erudovaných právnych historikov
Petra Mosného
(Trnavská univerzita, Právnická fakulta) a
Miriam Laclavíkovej
(Trnavská univerzita, Právnická fakulta). S časovým odstupom približne štyroch rokov nadväzuje predkladaná publikácia na staršiu učebnicu z pera tých istých autorov, ktorá pod titulom
Dejiny štátu a práva na území Slovenska I. (od najstarších čias do roku 1848)
mapovala štátoprávny a právny vývoj na našom území od raného a vrcholného stredoveku až do roku 1848. Obe učebnice tak predstavujú jednotný celok nielen z pohľadu ich tematickej nadväznosti, ale aj z hľadiska použitého inovatívneho metodologického prístupu. Túto podobnosť či skôr jednotu koniec koncov dokladajú aj slová samotných autorov objavujúce sa v úvode druhého dielu Dejín štátu a práva na území Slovenska a síce, že
"značná rozdielnosť sledovaného časového vymedzenia však neovplyvňuje zachovanie rovnakej metodiky i metodologického prístupu predkladanej druhej časti našej štátoprávnej histórie v porovnaní s prvým dielom."
(s. 7).
Ako už naznačuje samotný názov učebnice, Peter Mosný a Miriam Laclavíková sa opäť sústredili na vývoj štátu a práva na našom území, tentokrát však v novodobom, občianskom kontexte. Tak ako to naznačuje aj predhovor učebnice, jej autori siahli po v našej odbornej spisbe inovatívnom prístupe, ktorý v zrozumiteľnej forme prezentuje odbornej i laickej verejnosti najprv vývoj štátnej organizácie a potom vývoj foriem a prameňov práva (porovnaj s. 7).
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).