Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Napodobení názvu nebo vnější úpravy díla (autorskoprávní a nekalosoutěžní pohled)

Napodobení názvu nebo vnější úpravy díla (autorskoprávní a nekalosoutěžní pohled)
JUDr.
Pavel
Koukal
Ph.D.
odborný asistent, Katedra občanského práva, Právnická fakulta Masarykovy univerzity a současně asistent veřejného ochránce práv, Brno.
KOUKAL, P.: Napodobení názvu nebo vnější úpravy díla (autorskoprávní a nekalosoutěžní pohled). Právny obzor, 93, 2010, č.4, s.333 - 343.
Článek se věnuje problematice ochrany názvu/vnější úpravy díla, a to jak z pohledu autorského práva, tak z pohledu práva na ochranu proti nekalé soutěži. Pozornost je zaměřena především na ustanovení § 45 českého autorského zákona, a to ve vazbě na možné prolínání či kolize s generální klauzulí nekalé soutěže a skutkovou podstatou vyvolání nebezpečí záměny.
1. Cíl a právní východiska příspěvku
Cílem příspěvku je provést analýzu právní ochrany názvu/vnější úpravy díla v českém právu, a to jednak z užšího pohledu autorskoprávního (viz dále), jednak z pohledu práva na ochranu proti nekalé soutěži.
Základním východiskem pro předmětnou analýzu je na prvním místě rozlišení dvou základních forem ochrany nehmotných statků v širším slova smyslu.1) Jedná se o
(1)
formu odpovědnostní (
liability-based regime
), kam spadá ochrana prostřednictvím práva na ochranu proti nekalé soutěži (
unfair competition regime
) a ochrana formou nezapsaných předmětů ochrany (
unregistered protection
), a
(2)
forma výlučných (absolutních) práv (
property-based regime
), kam spadá ochrana autorskoprávní (
copyright regime
) a ochrana prostřednictvím registrovaných předmětů ochrany (
registered sui generis approach
).
Z tohoto dělení vyplývá rámcová charakteristika obou oblastí právní úpravy. Zatímco právo autorské je tradičně pojímáno jako právo absolutní a výlučné (zakotvuje zápovědní právo působící
erga omnes
), právo na ochranu proti nekalé soutěži je obvykle pojímáno jako právo relativní (působící
inter partes
; s výjimkami, které se týkají účinků pravomocných rozsudků dle ustanovení § 159a odst. 2 OSŘ) a je založeno na odpovědnostním pojetí (z práva na ochranu proti nekalé soutěži nevyplývají žádná výlučná majetková ani osobnostní práva; obsahem je právo bránit se proti nekalosoutěžnímu jednání).
V oblasti pozitivního práva je obecným východiskem analýzy jednak ustanovení § 105 AutZ, které výslovně umožňuje souběh autorskoprávní ochrany s jinými formami ochrany nehmotných statků ("
právo autorské není dotčeno právy souvisejícími s právem autorským ani právem pořizovatele databáze k jím pořízené databázi. Ochrana děl podle práva autorského nevylučuje ochranu stanovenou zvláštními právními předpisy
"), jednak jde o ustanovení § 44 odst. 1 věta první ObchZ, které normativně upravuje tzv. generální klauzuli práva na ochranu proti nekalé soutěži ("
nekalou soutěží je jednání v hospodářské soutěži, které je v rozporu s dobrými mravy soutěže a je způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům
").
Konkretizujícím ustanovením vážícím se k takto obecně vymezenému souběhu, jehož obsah a rozsah bude v tomto článku blíže rozebírán, je potom ustanovení § 45 AutZ, které se specificky vztahuje k ochraně názvu a vnější úpravy díla ("
do práva autorského neoprávněně zasahuje též ten, kdo pro své dílo používá názvu nebo vnější úpravy již použitých po právu jiným autorem pro dílo téhož druhu, jestliže by to mohlo vyvolat nebezpečí záměny obou děl, pokud nevyplývá z povahy díla nebo jeho určení jinak
"). Současně nelze odhlédnout od toho, že autorský zákon výslovně v ustanovení § 2 odst. 3 poskytuje ochranu názvu díla ("
právo autorské se vztahuje na dílo dokončené, jeho jednotlivé vývojové fáze a části, včetně názvu a jmen postav, pokud splňují podmínky podle odstavce 1 nebo podle odstavce 2, jdeli o předměty práva autorského v něm uvedené"
).
V oblasti práva na ochranu proti nekalé soutěži je třeba věnovat pozornost ustanovení § 47 písm. b) a c) ObchZ, které upravuje tzv. vyvolání nebezpečí záměny ("
vyvolání nebezpečí záměny je:... b) užití zvláštních označení podniku nebo zvláštních označení či úpravy výrobků, výkonů anebo obchodních materiálů podniku, které v zákaznických kruzích platí pro určitý podnik nebo závod za příznačné [např. i označení obalů, tiskopisů, katalogů, reklamních prostředků]; c) napodobení cizích výrobků, jejich obalů nebo výkonů, ledaže by šlo o napodobení v prvcích, které jsou již z povahy výrobku funkčně, technicky nebo esteticky předurčeny, a napodobitel učinil veškerá opatření, která od něho lze požadovat, aby nebezpečí záměny vyloučil nebo alespoň podstatně omezil, pokud jsou tato jednání způsobilá vyvolat nebezpečí záměny nebo klamnou představu o spojení s podnikem, firmou, zvláštním označením nebo výrobky anebo výkony jiného soutěžitele
").
2. Název a vnější úprava díla
Název díla do jisté míry plní signalizační a informační úlohu. Obdobně jako u práv na označení2) lze říci, že název má čtenáři (spotřebiteli) sdělit podstatné údaje o původu a druhu díla, resp. má sloužit jako tzv. "
identifikátor
".
Pokud použijeme analogii, můžeme říci, že název díla je stejně důležitý jako jméno člověka. Známeli něčí jméno, můžeme dotyčného zavolat, můžeme mu napsat dopis apod. Jméno je symbolem a ne nadarmo mělo jméno u starověkých národů přímo magickou moc. Kdo znal jméno božstva, mohl s tímto božstvem pomocí magických formulí manipulovat ke svému prospěchu.
Václav Havel, Beatles, Ježíš Kristus, Buddha, Wolfgang Amadeus Mozart, Jan Hus, Tomáš Akvinský, Lucie Bílá, Dominik Hašek
... Všechna tato jména představují určitou osobnost a vyvolávají v nás pozitivní, negativní nebo smíšené pocity. Pod jménem či názvem se skrývá individualita, jedinečnost lidské bytosti.
Stejně je tomu i s názvem díla.
Babička, Bible, Žert, Válka s mloky, Farma zvířat, Faust, Nesnesitelná lehkost bytí, My fair lady, Přelet nad kukaččím hnízdem, Imprese čili Východ slunce, Snídaně v trávě, socha Davida
... Pod všemi těmito názvy se skrývá konkrétní autorské dílo. Podobně jako právo občanské chrání integritu lidské osoby tím, že chrání její jméno, autorské právo chrání integritu díla (a, samozřejmě, především autora samotného) tím, že chrání název díla.
Vzhled autorského díla (tzv. vnější úprava hmotného nosiče díla)3) je rovněž nesmírně důležitý. Obálka knihy musí zaujmout, upoutat pozornost. Je to návnada pro potencionálního čtenáře. Stejně je tomu i v případě obalu videokazety, titulní stránky časopisu, programu divadelní hry či plakátu propagujícího film.
Autorský zákon poskytuje ochranu názvu díla především v ustanovení § 2 odst. 3. Podmínkou ochrany dle tohoto ustanovení ve spojení s ustanovením § 40 AutZ, které obecně upravuje nároky vzniklé při zásahu do autorského práva, je především skutečnost, že název díla sám o sobě splňuje podmínky autorskoprávní ochrany. V případě porušení ochrany názvu díla v "
autorskoprávně užším slova smyslu
" tak připadají do úvahy všechny běžné autorskoprávní nároky (tj. nárok zdržovací, restituční, satisfakční, informační, nárok na náhradu škody a na vydání bezdůvodného obohacení).
Na tuto konstrukci potom navazuje ustanovení § 45 AutZ, jež zvláštním rozšiřujícím způsobem (viz dále) poskytuje ochranu názvu a vnější úpravy díla, a to v kontextu vyvolání nebezpečí záměny obou děl. Jde o ustanovení, jež má poměrně blízko k jedné ze skutkových podstat práva na ochranu proti nekalé soutěži - vyvolání nebezpečí záměny (§ 47 ObchZ), či k parazitování na díle v širším slova smyslu dle generální klauzule nekalé soutěže (§ 44 odst. 1 ObchZ). Právě z důvodu možného prolínání obou úprav je účelné provést bližší analýzu předmětných ustanovení.
Pro účely dalšího výkladu je třeba nejdříve provést rozbor ustanovení § 45 AutZ ve vztahu k ustanovení § 60 prvorepublikového zákona o právu původském (zákon č.218/1926 Sb. z. a n.; dále též "
ZPP
"), jakož i k právní úpravě platné do 30. listopadu 2000 (tedy dle autorského zákona č.35/1965 Sb.).
3. Ochrana názvu (vnější úpravy) děl podle zákona o právu původském Obdobnou úpravu, kte
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).