ústavou" >

Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

(Ne)rozhodovanie o súlade ústavného zákona s ústavou

BALOG, B.: (Ne)rozhodovanie o súlade ústavného zákona s ústavou. Právny obzor, 104, 2021, č. 2, s. 99 - 115.

(Non-)decision making on the conformity of the constitutional act with the constitution. The article provides a point of view of the regulation stipulating from 1 January 2021 that the Constitutional  Court  of  the  Slovak  Republic  does  not  decide  on  the  conformity  of a constitutional law with the constitution. This view is not from the position of the Constitutional Court of the Slovak Republic, as might be expected, but the article presents a view through the exercise of those powers of the National Council of the Slovak Republic that require a constitutional majority. The idea is to point out inflation, relativization and the fallacy of the constitutional majority. This exposes the core of the constitution to a threat against which there must be a protection in place in a democratic and legal state.

Key words:
National Council of the Slovak Republic, Constitutional Court of the Slovak Republic, material core of the Constitution, constitutional majority
Úvod
Ústavný zákon č. 422/2020 Z.z. priniesol rozsiahly zásah do ústavnej úpravy súdnej moci, pričom tento sa týkal tak súdov Slovenskej republiky, ako aj Ústavného súdu SR. Mnohé zmeny Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len ústava) si zaslúžia osobitnú pozornosť a iste sa jej skôr alebo neskôr dočkajú.
1)
Osobitnú pozornosť si zaslúži aj doplnenie čl. 125 ods. 4 ústavy o vetu, podľa ktorej "
Ústavný súd nerozhoduje ani o súlade ústavného zákona s ústavou.
"
Prvoplánový pohľad na výslovnú ústavnú úpravu toho, že Ústavný súd SR nerozhoduje ani o súlade ústavného zákona s ústavou v spojení s účinnosťou takejto úpravy od 1. januára 2021 by navodil otázku, či Ústavný súd SR právomocou rozhodovať o súlade ústavného zákona s ústavou do 31. decembra 2020 disponoval. Ak áno, a ak by s takouto právomocou nakladal aktivisticky a nadužíval by ju, tvrdá reakcia jediného ústavodarného orgánu by bola na mieste. Ak ale takáto právomoc súčasťou kompetenčného inštrumentária Ústavného súdu SR do 31. decembra 2020 nebola, aký rozdiel nastal v porovnaní so stavom pred 1. januárom 2021?
Dôležitejšia otázka je, či by mala v demokratickom a právnom štáte existovať právomoc/možnosť rozhodovať o súlade ústavného zákona s ústavou, osobitne ak ide o ústavu minimálne rigidnú. Ak by tomu tak bolo, ktorý ústavný orgán a za akých okolností a podmienok by ňou mal disponovať. Ak by to tak nebolo, vyvstáva otázka, ako inak ochrániť demokratický a právny štát a jeho ústavu pred formalizmom (redukcionizmom na formálne chápanie) a odklonom od materiálneho chápania?
Výslovná ústavná úprava toho, či ústavný súd alebo iný súdny (ale iný) orgán má alebo nemá právomoc preskúmavať súlad ústavného zákona s ústavou, je skôr výnimočná.
V praxi, ak takouto právomocou niektorý ústavný súd disponuje, tak ju získal svojou vlastnou rozhodovacou činnosťou a jej materiálnou legitimitou. Túto ústavný súd dosiahne cez výsledok, ktorý je legitimizovaný tým, že stelesňuje hodnoty, ktoré sú všeobecne akceptovateľné a sú postavené na presvedčivých argumentoch.
2)
V rámci úvodu, a aj trochu ako inšpiráciu pre nasledujúci text, spomeniem dva mimoeurópske príklady. Tým prvým je Turecko, kde je preskúmavanie ústavnosti ústavných zákonov kombináciou pozitívnej umožňujúcej ústavnej úpravy dotvorenej judikatúrou ústavného súdu; a tým druhým je India, kde je preskúmavanie ústavnosti ústavných zákonov kombináciou pozitívnej neumožňujúcej ústavnej úpravy prelomenej judikatúrou najvyššieho súdu.
Pôvodná turecká ústava z roku 1961 dodatkom z roku 1971 založila v čl. 147 právomoc tureckého ústavného súdu preskúmavať formálnu správnosť prijímania ústavných zákonov, ktorými sa mení turecká ústava. Z pôsobnosti ústavného súdu bola ústavodarcom vylúčená vecná stránka ústavných zákonov. Takéto vymedzenie právomoci modifikoval svojimi rozhodnutiami samotný ústavný súd, keď podstatu materiálneho jadra tureckej ústavy - republikánsku formu vlády - chápal ako formálnu náležitosť ústavného zákona, a nie ako vecnú stránku ústavného zákona. Tým si ústavný súd právomoc preskúmavať formálnu správnosť ústavných zákonov rozšíril svojou interpretačnou činnosťou aj na posudzovanie ústavných zákonov z hľadiska republikánskej formy vlády.
Právomoc preskúmavať ústavné zákony zostala tureckému ústavnému súdu zachovaná aj na základe tureckej ústavy z roku 1982, kde je právomoc preskúmavať ústavné zákony vyjadrená v čl. 148 ods. 1. Táto právomoc ústavného súdu je ale výslovne limitovaná len na posudzovanie formálnej stránky ústavných zákonov, ktorými sa mení turecká ústava. Nevzťahuje sa preto na vecnú stránku takýchto ústavných zákonov.
3)
Iný príbeh sa odohral v Indii. Najvyšší súd Indie svojou odvážnou rozhodovacou činnosťou o zmenách ústavy z roku 1950 vytvoril a rozvinul doktrínu o základnej štruktúre ústavy ako limitu zmien a doplnení existujúcej ústavy.
V rozhodnutí
Kesavananda Bharati v. State of Kerala
z 24. apríla 1973 Najvyšší súd Indie v súvislosti s preskúmaním 24., 25. a 29. dodatku k ústave rozvinul teóriu o základnej štruktúre ústavy. Právo ústavodarcu meniť a dopĺňať ústavu nezahŕňa jeho právo nahradiť základnú štruktúru, základný rámec ústavy. Podľa indickej doktríny základnej štruktúry ústavy môže byť postupom podľa čl. 368 indickej ústavy menená akákoľvek časť, resp. akékoľvek ustanovenie ústavy, ale žiadna časť, resp. žiadne ustanovenie nemôže byť zmenené tak, aby porušilo základnú štruktúru ústavy.
Základná štruktúra ústavy je v prípade Indie tvorená rôznymi princípmi, ako najmä, ale nielen, prednosťou ústavy, republikánskou, demokratickou formou vlády, sekulárnym štátom, deľbou moci a federálnym štátnym zriadením. Tie nie sú v ústave z roku 1950 výslovne uvedené, ale vyplývajú z rozhodovacej činnosti Najvyššieho súdu Indie. Najvyšší súd Indie v tomto rozhodnutí odmietol názor, že dodatok k ústave je ústavný len pre splnenie formálnych požiadaviek na jeho prijatie. Súčasne v tomto rozhodnutí vyslovil, že posúdenie dodatku k ústave ako neústavného je možné práve a len v tom prípade, ak porušuje alebo nahrádza základnú štruktúru ústavy. Najvyšší súd Indie tiež vyslovil myšlienku, ktorá je charakteristická pre implicitné materiálne jadro ústavy, že aj keď parlament ako ústavodarný orgán nie je výslovne limitovaný a formálne môže zmeniť, doplniť alebo zrušiť každé/ktorékoľvek ustanovenie v ústave, nemôže prijať také zmeny ústavy, ktoré by zasiahli do základných pilierov ústavného systému, z ktorého vyplýva aj autorita samotného parlamentu na uskutočňovanie ústavných zmien. Právo parlamentu meniť ústavu nezahŕňa jeho právo ústavu cestou formálne určenou pre zmeny ústavu nahradiť ústavou novou alebo úplne zničiť ústavu existujúcu.
4)
Doktríny o základnej štruktúre ústavy sa Najvyšší súd Indie držal aj v rozhodnutí
Indira Nehru Gandhi v. Raj Narain
z 24. júna 1975. V tomto prípade na základe doktríny základnej štruktúry ústavy zrušil ako protiústavný 39. dodatok k indickej ústave.
5)
Toto rozhodnutie, ktoré sa týkalo politicky citlivej veci, kým tie predchádzajúce "len" ľudských práv, nenechalo chladnou najsilnejšiu ženu indickej politiky a už v roku 1976 Indickým národným kongresom ovládaný parlament prijal 42. dodatok k indickej ústave. Jeho účelom bolo výslovne vylúčiť dodatky k ústave z rozhodovacej činnosti súdov z akéhokoľvek dôvodu. Takéto obmedzenie súdnej moci smerom k dodatkom k ústavy výslovne upravoval čl. 368 ods. 4 indickej ústavy doplnený v roku 1976 a súčasne doplnený odsek 5 zaručoval neobmedzenú ústavnú právomoc indického parlamentu dopĺňať, meniť alebo rušiť ustanovenia v ústave.
Takáto úprava však "nezlomila" Najvyšší súd Indie, ktorý aj 42. dodatok podrobil súdnemu prieskumu v prípade
Minerva Mills Ltd. v. Union of India
a v roku 1980 vyhlásil 42. dodatok k indickej ústave za protiústavný. Najvyšší súd Indie v situácii, keď výslovná ústavná úprava vylučovala súdny prieskum dodatkov k ústave a zakladala neobmedzenú právomoc parlamentu ústavu meniť, preskúmal práve toto obmedzujúce ustanovenie, a to s výsledkom, že zasiahlo základnú štruktúru ústavy.
Formálne vyjadrenie nerozhodovania o súlade ústavného zákona s ústavou
Národná rada SR zaradila vetu o nerozhodovaní Ústavného súdu SR ani o súlade ústavného zákona s ústavou do čl. 125 ods. 4 ústavy. Podľa jeho znenia do 31. decembra 2020, Ústavný súd SR nerozhodoval o súlade návrhu zákona alebo návrhu iného všeobecne záväzného právneho predpisu s ústavou, s medzinárodnou zmluvou, ktorá bola vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom, alebo s ústavným zákonom.
Ústava v čl. 125 ods. 4 (výlučne) vyjadrovala, že konanie o súlade má následný charakter a nie preventívny, resp. predbežný charakter. Toto je vyjadrené nemožnosťou Ústavného súdu SR v konaní o súlade konať o návrhu právneho predpisu. Následná ochrana ústavnosti v konaní o súlade vyžaduje právny predpis ako spôsobilý predmet posudzovania a nie jeho návrh. Inak povedané, legislatívny proces musí byť ukončený. Aj keď to ústava v čl. 125 ods. 4 výslovne neuvádza, tým momentom, keď je legislatívny proces na účely konania o súlade ukončený, je moment úradnej publikácie právneho predpisu.
6)
Podstata pôvodného čl. 125 ods. 4 ústavy nebola vo vyjadrení toho, o čom ústavný súd v konaní o súlade nerozhoduje, pretože to vyplýva z čl. 125 ods. 1 ústavy
a contrario
. Podstata čl. 125 ods. 4 ústavy bola vo vyjadrení následného charakteru konania o súlade. Takáto úprava sa mohla zdať v počiatkoch ústavy ako nadbytočná, preto že ústava pôvodne upravovala iba následné konania, ale postupným rozširovaním právomocí Ústavného súdu SR aj o preventívne konania úprava konania o súlade ako následného konania v čl. 125 ods. 4 ústavy získala zmysel.
Doplnením čl. 125 ods. 4 ústavy o novú vetu sa po 1. januári 2021 v jednom ustanovení ocitli dve normy, ktoré majú rozdielny vecný základ. Obe síce vyjadrujú nerozhodovanie Ústavného súdu SR, ale postaveného na iných pravidlách. Kým v prípade pôvodného znenia čl. 125 ods. 4 ústavy to bolo štádium legislatívneho procesu, tak po rozšírení od 1. januára 2021 je to aj pravidlo štrukturálneho hierarchického vzťahu medzi právnymi predpismi. Toto pravidlo ústave v konaní o súlade však nielenže nie je neznáme, práve naopak, na tomto pravidle je postavené celé konanie o súlade a toto pravidlo je vyjadrené v čl. 125 ods. 1 ústavy ako nevyhnutný predpoklad konania o súlade - existencia vnútornej štruktúry právneho poriadku s vertikálnymi vzťahmi.
7)
Existencia horizontálneho vzťahu medzi právnymi predpismi vylučuje konanie o súlade medzi nimi. Nie je to v ústave výslovne vyjadrené, ale bezpečne to vyplýva z čl. 125 ods. 1 ústavy.
A práve na horizontálnom vzťahu ústavného zákona a ústavy (tiež ústavného zákona) sa Národná rada SR, podľa mňa, snažila postaviť aj novú normu o nerozhodovaní o súlade ústavného zákona s ústavou. Z formálneho hľadiska Národná rada SR nesystematicky a nelogicky zasiahla do ústavy. Národná rada SR mala hľadať legislatívne riešenie, ako zakomponovať toto pravidlo do čl. 125 ods. 1 (aj keď to z neho vyplýva), a nie do čl. 125 ods. 4 ústavy, ktorého účelom je niečo úplne iné, ako stanovovať to, o čom Ústavný súd SR nerozhoduje.
Čo je však horšie, Národná rada SR po niekoľkých rokoch úspešného presadzovania myšlienky vnútornej hierarchie ústavného systému s prednosťou noriem (nie ústavy ako takej!) vytvárajúcich už nie tak neznáme materiálne jadro ústavy,
8)
túto myšlienku (ktorá sa objavila aj v jej ústavodarnej činnosti
9)
) poprela a vrátila sa k tvrdému formalizmu.
Aké riziko pre ústavný systém takýto krok predstavuje, je spojené práve s jej vlastnou ústavodarnou činnosťou.
Národná rada SR konajúca ako ústavodarný orgán
Konanie o súlade ústavného zákona s ústavou nepokladám za samoúčelné. Jeho podstata nie je v ochrane ústavy ako takej, resp. každej jej normy. Toto konanie má chrániť spoločenský fundament vyjadrený v ústave pred takou zmenou, ktorá síce vybavená formálnou legitimitou nemá legitimitu materiálnu. Ústavodarná právomoc jediného ústavodarného orgánu nie je určená na vecne a časovo akékoľvek zmeny ústavy. Ani jediný ústavodarný orgán nezískava legi
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).