Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Niektoré aspekty legality odpočúvania

Niektoré aspekty legality odpočúvania
JUDr.
Miloš
Deset
Katedra trestného práva a kriminológie, Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave.
DESET, M.: Niektoré aspekty legality odpočúvania. Právny obzor, 93, 2010, č.3, s.245 -255.
V tomto článkuje venovaná pozornosť niektorým aspektom právnej úpravy odpočúvania podľa zákona č.301/2005 Z.z. Trestného poriadku a zákona č.166/2003 Z.z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím inľormačno-tcchnických prostriedkov a o zmene a doplněni niektorých zákonov (zákon o ochrane pred odpočúvaním). Skúmajú sa v ňom najmä možnosti priebežnej kontroly vykonávania odpočúvania a odôvodňovanie rozhodnutí, ktorými sa nariadilo, a s tým súvisiaca ich preskúmateľnosť. Súčasťou tohto článkuje napokon aj stručná analýza informovanosti odpočúvanej osoby ojej odpočúvaní, ktorá je jedným z predpokladov právnej ochrany pred potenciálnym zneužívaním odpočúvania, resp. jeho nezákonným vykonávaním.
Úvod
Jedným zo základných práv chránených Ústavou Slovenskej republiky č.460/ 1992 Zb. (ďalej len "ústava") je právo na ochranu korešpondencie a tajomstva dopravovaných správ, ktoré je súčasťou práva na ochranu súkromia. Garantuje ho či. 22 Ústavy, podľa ktorého "
listové tajomstvo, tajomstvo dopravovaných správ a iných písomnosti a ochrana osobných údajov sa zaručujú"
(odsek 1) a podľa ktorého "
nikto nesmie porušiť listové tajomstvo ani tajomstvo iných písomností a záznamov, či už uchovávaných v súkromí, alebo zasielaných poštou, alebo iným spôsobom; výnimkou sú prípady, ktoré ustanoví"
(zákon odsek 2 prvá veta). ČI. 22 ústavy, podobne ako 51. 13 Listiny základných práv a slobôd (ďalej len "Listina"), chráni aj
" tajomstvo správ podávaných telefónom, telegrafom alebo iným podobným zariadením"
(odsek 2 druhá veta). Súčasťou tohto práva je dôvernosť obsahu informácií šírených takýmto spôsobom, preto každý adresát týchto práv, ktorý komunikuje s inou osobou, má legitímne očakávanie, že obsah jeho komunikácie zostane dôverný a neprístupný tretím osobám.1)
Právo na ochranu súkromia vyplýva aj z Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len "Dohovor"). Podľa či. 8 ods. 1 Dohovoru má každý "
právo na rešpektovanie svojho súkromného a rodinného života, obydlia a korešpondencie"2)
Zároveň či. 8 ods. 2 Dohovoru upravuje možnosť legitímneho zásahu do tohto práva, konkrétne oprávňuje štátne orgány zasahovať do jeho výkonu, ak je to v súlade so zákonom a ak je to v demokratickej spoločnosti nevyhnutné v záujme národnej bezpečnosti, verejnej bezpečnosti, hospodárskeho blahobytu krajiny, predchádzania nepokojom a zločinnosti, ochrany zdravia alebo morálky, alebo ochrany práv a slobôd iných (porovnaj či. 8 ods. 2 Dohovoru). Z uvedeného ustanovenia celkom jasne vyplýva, že akýkoľvek zásah do predmetného práva musí byť v súlade so zákonom a odôvodnený legitímnym cieľom, ktorého dosiahnutie sa ním sleduje, napr. predchádzaním nepokojov a zločinnosti. To, samozrejme, platí aj pre odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky (ktorého podstatou je
"pred účastníkmi aktuálne prebiehajúcej telekomunikačnej prevádzky utajené a účelové vnímanie ich komunikácie, ktoré je sprostredkované telekomunikačnými zariadeniami tretej osobe
"3) pozn. - preklad aut).
Tieto ústavnoprávne pravidlá, podľa ktorých možno za istých okolností zasiahnuť do práva na ochranu korešpondencie a tajomstva dopravovaných správ, boli neskôr dotvorené judikaturou Európskeho súdu pre ľudské práva (ďalej len "Európsky súd"), na ktorú sa neraz odvolal aj Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len "ústavný súd"). V jednom z jeho rozhodnutí, konkrétne v náleze I. ÚS 274/05, sa uvádza, že zásahy do práva na súkromie sa vykladajú" v
určitej logickej nadväznosti, resp. postupnosti. Predovšetlcým sa skúma, či daný skutkový stav možno ratione materiae považovať za súčasť práva na súkromie. Po kladnej odpovedi na túto otázku treba skúmať, či bol zásah legálny V dálšom sa potom skúma, či bol zásah legitímny a napokon, či bol proporcionálny. Ak sa dospeje k negatívnej odpovedi pri niektorej z týchto otázok, ďalej sa už v skúmaní problematiky nepokračuje".4)
Prvé hľadisko je v citovanom rozsudku posúdené celkom jasne; podľa ústavného súdu
"nemôžu byť nijaké pochybnosti o tom, že odpočúvanie telejoniclých hovorov je zásahom do práva na súkromie jednak podľa či. 22 ústavy a či. 13 Listiny, kde je to vyslovene uvedené, ako aj podľa či. 8 Dohovoru (Klass a ostatní proti Spolkovej republike Nemecko, rozhodnutie zo 6. septembra 1978)
"5) Potenciálny či uskutočnený zásah do práva na súkromie treba preto ďalej posúdiť z hľadiska legality, legitimity a proporcionality, pričom najmä niektoré otázky týkajúce sa legality odpočúvania a záznamu telekomunikačnej prevádzky nie sú zodpovedané celkom jednoznačne.
1. Niektoré aspekty legality odpočúvania
Odpočúvanie môže byť uskutočnené iba na základe platného práva a len po splnení všetkých podmienok, ktoré toto právo ustanovuje. Pritom právna úprava takéhoto zásahu do práva na súkromie musí byť formulovaná tak, aby "
nebola popretím tohto základného ľudského práva a tomu musi zodpovedať aj jej interpretácia". /6/
V slovenskom právnom poriadku je odpočúvanie upravené vo viacerých zákonoch, predovšetkým v zákone č.301/2005 Z.z. Trestnom poriadku (ďalej len "Trestný poriadok") a v zákone č.166/ 2003 Z.z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím infonnačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o ochrane pred odpočúvaním).7) Zatiaľ čo Trestný poriadok sa vzťahuje na podmienky odpočúvania v rámci trestného konania, zákon o ochrane pred odpočúvaním upravuje takúto možnosť aj mimo trestného konania, nezávisle od toho, či sa také konanie následne po odpočúvaní začne, alebo nie.
1.1 K legalite odpočúvania v rámci trestného konania
Trestný poriadok v § 115 ods. 1 pripúšťa odpočúvanie v trestnom konaní o zločine, korupcii, trestnom čine zneužívania právomoci verejného činiteľa, trestnom čine legalizácie príjmu z trestnej činnosti alebo pre iný úmyselný trestný čin, o ktorom na konanie zaväzuje medzinárodná zmluva, na základe príkazu na odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky (ďalej len "príkaz"), ak možno dôvodne predpokladať, že budú zistené skutočnosti významné pre trestné konanie. Práve
"zisťovanie skutočností významných pre trestné konanie, v ktoiých sa predpokladá komunikácia, predstavuje účel odpočúvania a záznamu telekomunikačnej prevádzky"
.8) Pritom dôvodnosť predpokladu o zistení týchto skutočností
"možno vyvodiť napr. z charakteru páchanej trestnej činnosti, prípadne zo spôsobu vytvorenia podmienok na jej páchanie, z komunikácie osôb, ktoré takúto trestnú činnosť páchajú, zo vzťahu týchto osôb v rámci štruktúry skupiny a pod. "9)
Všetky tieto skutočnosti, a príp. aj niektoré ďalšie, by mal vziať do úvahy predseda senátu alebo sudca pre prípravné konanie pri rozhodovaní o návrhu prokurátora na vydanie príkazu podľa § 115 ods. 2 Trestného poriadku. Z tohto ustanovenia o. i. vyplýva, že "
Trestný poriadok upravuje súdnu kontrolu tohto inštitútu, ktorá predstavuje zákonnú záruku pred svojvoľným odpočúvaním telekomunikačnej prevádzlcy, ako nevyhnutnú podmienku spravodlivého pro
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).