Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Pokuta politickej strane

48/2013
Pokuta politickej strane
§ 30 ods. 1, ods. 2 písm. a), ods. 3 a 5 zákona č. 85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov
§ 244 ods. 1, a 3, § 246c ods. 1 prvá veta v spojení s § 10 ods. 2, § 246c ods. 1 prvá veta v spojení s § 211 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku
§ 21 ods. 5 zákona č. 540/2007 Z.z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
Ukladanie pokút za správne delikty sa uskutočňuje v rámci diskrečnej právomoci správneho orgánu, zákonom stanoveného rozhodovacieho procesu, v ktorom správny orgán v zákonom upravených limitoch, hraniciach, uplatňuje svoju právomoc a určí výšku sankcie, pričom použitie správnej úvahy musí byť v súlade so zásadami logického uvažovania a rozhodnutie, ktoré je výsledkom tohto procesu musí byť aj náležite zdôvodnené.
Využitie alebo nevyužitie jednotlivých procesných inštitútov podľa správneho poriadku nemožno pripísať na ťarchu účastníka konania, v súvislosti s posúdením závažnosti porušenia povinnosti, keďže ide o okolnosti, ktoré eventuálne môžu nastať až v čase po spáchaní správneho deliktu, a ako také nepredstavujú kvázi priťažujúce okolnosti pri ukla­daní sankcií.
Rozsudok
Najvyššieho súdu SR
8 Sžo 37/2012
Skutkový stav:
Krajský súd v B. rozsudkom zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. X zo 7. decembra 2009, ktorým zamietol rozklad žalobcu a potvrdil rozhodnutie č. X zo 4. septembra 2009 o uložení pokuty vo výške 3 319 € za porušenie povinnosti podľa § 30 ods. 1 zákona č. 85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov (ďalej v texte rozsudku len "zákon č. 85/2005 Z.z.").
Krajský súd dospel k záveru, že bolo v záujme žalobcu a v nadväznosti na to aj jeho povinnosťou, aktívne sa starať, aby svoje procesné práva v konaní riadne využil. Napriek výzve správnych orgánov tieto ignoroval, nenavrhol žiadne riešenia vzhľadom na uvádzané problémy s audítorom, preto nemožno negatívny výsledok pripočítať na ťarchu správnych orgánov. Za využívanie resp. nevyužívanie zákonných oprávnení nesie zodpovedn
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).