Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Posuzování oprávněnosti změny autorského díla.

Posuzování oprávněnosti změny autorského díla.
Metodický náhled podle českého práva
Prof. JUDr.
Ivo
Telec
CSc.
Katedra občanského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno, a Právnická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc.
TELEC, I.: Posuzování oprávněnosti změny autorského díla. Metodický náhled podle českého práva. Právny obzor, 93, 2010, č.4, s.303 - 311.
Příspěvek je založen na hodnotícím pojetí právní vědy zaměřené na právo autorské. Obsahem je strukturovaný právní rozbor zamýšlené nebo již provedené změny autorského díla, a to z hlediska právního posouzení její oprávněnosti. Článek je pojat formou metodického návodu, jak právně posuzovat otázku oprávněnosti této změny z pohledu českého práva.
Právní věda patří mezi hodnotící vědy. Právní posuzování řady rozličných otázek spadá mezi základní vědeckou problematiku právnickou. Nejinak to platí o vědě práva duševního vlastnictví, u níž je hodnotící přístup zjevně patrný již na první pohled. Můžeme si připomenout například právní hodnocení pravděpodobnosti záměny ochranných známek anebo posuzování, zda určitý ideální výsledek je uměleckým dílem, či nikoli. Stejně tak to platí kupříkladu i o hodnocení různých napodobenin z hlediska celkového dojmu, který vyvolávají u právně smyšleného průměrného vnímatele.
Mezi právovědné úkoly nauky práva duševního vlastnictví, zejména nauky práva autorského, patří docílit takového vědeckého řešení, který by nám umožnilo odpovědět na právní otázku, zda určitá zamýšlená anebo již provedená změna autorského díla bude či byla po právu. Proto se jako vhodný a potřebný jeví takový myšlenkový postup, který by metodicky rozebral jednotlivé dílčí otázky, popsal je a zároveň, vedle toho, provedl celkového zhodnocení. Právě konečné zhodnocení je zásadní záležitostí. Zhodnocení se dotýká estetické hodnoty autorského díla a toho, zda zamýšlená nebo již provedená změna má či nemá vliv na dílo jakožto estetický výtvor. Ve své podstatě se jedná o právní otázku hmotněprávní povahy, jež podléhá právní kvalifikaci se všemi právními důsledky včetně důsledků procesněprávních. Srov. dovolací důvod podle českého občanského soudního řádu, jdeli o otázku zásadního právního významu. V námi sledovaném případě nepochybně jde o právní otázku, která má zásadní význam z hlediska procesního rozhodování ve věci samé. Od přezkoumatelného rozhodnutí této otázky, tj. od vyřešení právní problematiky oprávněnosti změny autorského díla, odvisí úspěšná uplatnitelnost řady autorskoprávních nebo i obecných soukromoprávních nároků. Srov. zejména nárok zadostiučiňovací aj.
V praxi se setkáváme s naléhavou potřebou vyřešit námi naznačenou otázku, a to zejména v případě hospodářského využívání architektonických děl.1) Bezprostředně se tato otázka týká osobnostních práv autorských, ale též práv majetkových, posuzovaných ve světle užití autorského díla v jiné nežli původní vyjadřovací podobě.
Metodiky podobného druhu a zaměření nejsou v mimoprávních oblastech ničím neobvyklým. Mnohé z těchto metodik jsou přímo využitelné též z hlediska právního nazírání.2)
Autor proto překládá vědecké a vůbec odborné veřejnosti možný metodický vzor právního posuzování oprávněnosti změny autorského díla. Vzor používá výraz "test" ve smyslu prověření znaků a jednotlivých zkoumaných prvků. Test je založen na pojetí a pojmosloví českého právního řádu. Struktura metodického náhledu může být následující:
Účel
Účelem
Testu oprávněnosti změny literárního, jiného uměleckého nebo vědeckého díla
je v konkrétním právní věci přezkoumatelně použit a vyložit legislativně-právní pojem "změna díla literárního, jiného uměleckého nebo vědeckého", její objektivizované zákonné pojmové znaky, a rozptýlit možné pochyby nebo sporné otázky právní či umělecké, nebo vědecké povahy s tím spojené, které mají význam pro soudcovské nebo úřednické rozhodnutí, a tak vyloučit nebo omezit možnou hrozbu svévole.
Test oprávněnosti změny literárního, jiného uměleckého nebo vědeckého díla
vychází z
Testu pojmových znaků literárního, jiného uměleckého nebo vědeckého díla,
3) na nějž obsahově navazuje.
Prohlášení o východiscích
Test oprávněnosti změny literárního, jiného uměleckého nebo vědeckého díla,
rozuměno a dále též použito autorského díla,4) odpovídá autorskoprávním požadavkům (autorskoprávním pojmovým znakům), které obecně na oprávněnost změny autorského díla kladou právní normy vyplývající z
a)
Bernské úmluvy o ochraně literárních a uměleckých děl z 9. září 1886, ve znění pařížské revize z 24. července 1971,
vyhl. pod č. 133/1980 Sb., ve znění vyhl. pod č. 19/1985 Sb.,
b)
Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví, přílohy 1C k Dohodě o zřízení Světové obchodní organizace,
vyhl. pod č. 191/1995 Sb.,
c)
Smlouvy Světové organizace duševního vlastnictví o právu autorském,
vyhl. pod č. 33/2002 Sb. m. s.,
d)
Smlouvy o založení Evropského společenství
, vyhl. pod č. 44/2004 Sb. m. s., jakož i z právních aktů z ní odvozených,
e)
českého zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorského zákona),
ve znění zákonů č. 81/2005 Sb., č. 61/2006 Sb., č. 186/2006 Sb. a č. 216/2006 Sb., v úplném znění vyhl. pod č.398/2006 Sb., ve znění zákona č. 168/2008 Sb., č.41/2009 Sb. a č. 227/2009 Sb.
Položená autorskoprávní otázka
Pomocí testu má být zodpovězena následující autorskoprávní otázka oprávněnosti změny díla (právní kvalifikace):
----------------------------------------------------------------------
Tato otázka mi byla položena zadavatelem, jímž je:
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
Předložené podklady
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).