Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Právne aspekty poskytovania zdravotnej starostlivosti osobe s mentálnym postihnutím v podmienkach zariadenia sociálnych služieb

Právne aspekty poskytovania zdravotnej starostlivosti osobe s mentálnym postihnutím v podmienkach zariadenia sociálnych služieb
JUDr.
Ľubica
Demeková
PhD.
Katedra ústavného práva a správneho práva, Právnická fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach.
Aplikácia právnych predpisov obsahujúcich právne normy, predmetom regulácie ktorých je oblasť poskytovania zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike, je - predovšetkým vzhľadom na rozmanitosť a zložitosť spoločenských vzťahov v tejto oblasti, čomu korešponduje objektívna nemožnosť dôsledného, detailného odzrkadlenia všetkých aspektov týchto vzťahov v obsahu zákonných i podzákonných právnych predpisov - zložitá.1)
V rámci vymedzenej oblasti si osobitnú pozornosť zasluhuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti osobám, ktoré sú v zmysle § 6 zák. č.576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov2) považované za tzv. nespôsobilé dať informovaný súhlas s poskytnutím zdravotnej starostlivosti, t.j. osobám pozbaveným a obmedzeným rozhodnutím súdu v spôsobilosti na právne úkony a maloletým.3)
Vzhľadom na výpovede osôb blízkych ľuďom s mentálnym postihnutím i samotných týchto osôb svedčiacich o nedostatkoch poskytovania zdravotnej starostlivosti vo vzťahu k týmto osobám a tiež vzhľadom na odbornú literatúru, v zmysle ktorej spomínané nedostatky má, resp. že problémy v tejto oblasti vznikajú už pri realizácii zákonného predpokladu poskytovania zdravotnej starostlivosti týmto osobám - právneho inštitútu informovaného súhlasu, si osobitnú pozornosť zasluhuje i poskytovanie zdravotnej starostlivosti vrátane realizácie informovaného súhlasu konkrétne u osôb s mentálnym postihnutím, ktoré sú z titulu duševnej poruchy - mentálnej retardácie - pozbavené alebo obmedzené rozhodnutím súdu v spôsobilosti na právne úkony.4)
Uvedené nedostatky spočívajú predovšetkým v nerešpektovaní potrieb týchto osôb pri rozhodovaní o dávaní informovaného súhlasu, t.j. pri skúmaní a akceptovaní ich názoru na podrobenie sa lekárskemu vyšetreniu či zákroku, a to pokiaľ ide o ich podieľanie sa na tomto rozhodovaní, keďže tieto osoby sa nespolupodieľajú na rozhodovaní v najväčšej miere, akú dovoľujú ich schopnosti, ďalej v obchádzaní týchto osôb pri poučení - informovaní lekárom o lekárskom vyšetrení, napriek tomu, že na nich má byť uskutočnené, keďže sa im neposkytuje tzv. vhodné poučenie. Nedostatky sú prítomné i v dávaní tohto súhlasu osobami, ktoré nie sú v zmysle zákona oprávnené na jeho udelenie, keďže osoba, ktorá dáva informovaný súhlas, nie je vždy zároveň opatrovníkom osoby s mentálnym postihnutím nespôsobilej dať informovaný súhlas, t.j. osobou v zmysle zákona oprávnenou na jeho udelenie. Sú tiež prítomné v poučovaní takých osôb, s ktorými zákon neráta ako s osobami, ktorým má byť poučenie adresované, keďže osoba, ktorá je poučená, nie je vždy opatrovníkom osoby nespôsobilej dať informovaný súhlas.5)
Problémy, nedostatky poskytovania zdravotnej starostlivosti všeobecne, a to osobám s mentálnym postihnutím vrátane týchto osôb s nie plnou spôsobilosťou na právne úkony i nedostatky praktického uskutočňovania informovaného súhlasu s jej poskytnutím u týchto osôb, sú v odbornej literatúre pomerne dobre rozobraté.6) Je však minimum zdrojov, ktoré by sa minimálne v teoretickej rovine zaoberali prípadnými nedostatkami poskytovania zdravotnej starostlivosti vrátane uskutočňovania informovaného súhlasu u uvedených osôb, ale v špecifickom postavení, a to ako klientov domovov sociálnych služieb. V odbornej literatúre tiež chýbajú kvalitné návrhy riešení týchto nedostatkov v praxi.7)
Uskutočňovanie - realizáciu informovaného súhlasu u osôb s mentálnym postihnutím v pozícii klientov domovov sociálnych služieb - prijímateľov sociálnej služby poskytovanej poskytovateľom v zariadení sociálnych služieb, konkrétne v domove sociálnych služieb, považujeme za nepreskúmanú, resp. nedostatočne preskúmanú oblasť, ktorej je potrebné venovať osobitnú pozornosť.8)
Javí sa ako nevyhnutné zaoberať sa tým, či spomínané problémy, nedostatky vznikajú i pri realizácii tohto právneho predpokladu poskytovania zdravotnej starostlivosti uvedeným osobám, ale v spomínanej špeciálnej pozícii - v pozícii klientov domovov sociálnych služieb, ak áno, aké a tiež či a do akej miery sú s nimi konfrontovaní pracovníci týchto zariadení. Je potrebné zaoberať sa uskutočňovaním informovaného súhlasu a poučenia, ktoré je jeho súčasťou u týchto klientov. V súvislosti s tým je dôležité skúmať názory a potreby pracovníkov domovov sociálnych služieb týkajúce sa a súvisiace s ich prípadným rozhodovaním o daní informovaného súhlasu s poskytnutím zdravotnej starostlivosti u týchto klientov.9)
Na tomto mieste je potrebné aspoň v základných črtách objasniť právny význam, dôležitosť informovaného súhlasu s poskytnutím zdravotnej starostlivosti, a to o. i. nasledovným: je považovaný za prejav nevyhnutnosti spolupodieľania sa pacienta na liečbe, pričom táto je daná podstatou konkrétnych zdravotných výkonov.10) Výkon zdravotnej starostlivosti totiž predstavuje
"vždy zásah do telesnej integrity, pričom často ide o zásah veľkého rozsahu".11) "Vzhľadom na možnú závažnosť zásahov je nevyhnutné právne regulovať ich predpoklady"
.12) Podobne aj v súvislosti s biomedicínskym výskumom inštitút informovaného súhlasu v zmysle Charty základných práv EÚ
"tvorí dôležitý podklad na jeho reguláciu či dokonca medicíny ako takej". Problematika informovaného súhlasu je tiež "rozhodujúcou otázkou celého medicínskeho práva".
13)
Informovanému súhlasu predchádza poučenie zo strany ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka. Oba inštitúty sú až na výnimky dané právnym predpisom, nevyhnutným predpokladom pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti.14)
Právo pacienta na informovaný súhlas s lekárskym zákrokom vychádza z predpokladu,
"že každý zákrok - aj keď bol dobre prevedený - je protiprávny, pokiaľ k nemu nebol daný súhlas"
.15) Toto všeobecné pravidlo je zakotvené predovšetkým v Dohovore o ochrane ľudských práv a dôstojnosti človeka v súvislosti s aplikáciou biológie a medicíny.16)
Vychádza z neho i v súčasnosti účinný zák. č.576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.17) Uvedené pravidlo je v Dohovore uvedené v nasledovnom znení:
"Zásah v oblasti zdravia sa môže vykonať iba vtedy, ak osoba, ktorej sa týka, bola informovaná a so zásahom vyjadrila súhlas. Pred zákrokom musí byť osoba primerane informovaná o jeho účele a povahe, ako aj o následkoch a rizikách zákroku. Príslušná osoba môže svoj súhlas kedykoľvek slobodne zrušiť".
18)
Uvedené pravidlo jednoznačne vyjadruje
"autonómiu pacienta"
,19) rešpektuje obsah práva fyzickej osoby na telesnú integritu, ktoré jej na jednej strane zabezpečuje užívacie a dispozičné právo a na strane druhej predstavuje všeobecný zákaz neoprávnených (protiprávnych zásahov) ostatných subjektov do tejto integrity, teda ju zabezpečuje pred vonkajšími zásahmi.20)
Právo na telesnú integritu vyjadrené v tomto pravidle, ktoré ako subjektívne občianske právo pôsobí voči všetkým ostatným právnym subjektom s rovnakým postavením, t.j. aj voči všetkým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, je zároveň prejavom moderného chápania vzájomného vzťahu pacienta a poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktoré je založené na partnerstve. Vzťah pacient a poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý bol doposiaľ chápaný paternalisticky, sa zmenil na vzťah partnerský. Keďže právo na telesnú integritu je zakotvené, i keď len rámcovo v Občianskom zákonníku, uvedený právny predpis možno zaradiť k predpisom, ktoré upravujú vo všeobecnej rovine podstatu informovaného súhlasu.21)
Nevyhnutnosť informovaného súhlasu pre zásahy vo sfére zdravia je v zákone o zdravotnej starostlivosti uvedená v § 4 ods. 4,22) v zmysle ktorého sa
"na akékoľvek poskytovanie zdravotnej starostlivosti zásadne vyžaduje informovaný súhlas"
.23) Táto formulácia v sebe obsahuje pravidlo zavedené Dohovorom.24)
Právo na zdravotnú starostlivosť poskytnutú na základe základného predpokladu na poskytnutie zdravotnej starostlivosti, a to slobodného a informáciami podloženého súhlasu,25) je jedným z práv pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ktoré uvádza zákon o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov26) a zároveň jedným z konkrétnych práv súvisiacich s právom na ochranu zdravia, patriacim ku základným ľudským právam.27)
Ku konkrétnym právam v rámci práva na ochranu zdravia a v rámci neho konkrétne práva na poskytnutie zdravotnej starostlivosti na základe informácií podloženého súhlasu s týmto poskytnutím, ktorých subjektmi sú osoby s mentálnym postihnutím s nie plnou spôsobilosťou na právne úkony, t.j. obmedzené alebo pozbavené spôsobilosti na právne úkony, nespôsobilé dať informovaný súhlas s poskytnutím zdravotnej starostlivosti, ktoré sú klientmi domova sociálnych služieb, patria podľa môjho názoru nasledovné:
-
1.1 právo uvedených osôb na to, aby vzhľadom na ich nespôsobilosť dať informovaný súhlas, boli o zdravotnej starostlivosti - lekárskom vyšetrení, resp. lekárskom zákroku, ktorý má byť na týchto osobách uskutočnený, poučené osoby, ktoré sú ustanovené za opatrovníkov týchto osôb a nie iné osoby, ktoré za opatrovníkov rozhodnutím súdu nie sú ustanovené,28) pričom s týmto právom úzko súvisí nasledovné právo:
-
1.2 právo uvedených osôb na to, aby za opatrovníkov týchto osôb, ktorí v zmysle § 6 ods. 1 písm. b) zákona o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov majú byť vzhľadom na ich nespôsobilosť dať informovaný súhlas, poučovaní o zdravotnej starostlivosti -lekárskom vyšetrení, resp. lekárskom zákroku, ktorý má byť na týchto osobách uskutočnený, boli ustanovované také osoby, ktoré sú v praxi reálne konfrontované s poučením a dávaním informovaného súhlasu s poskytnutím zdravotnej starostlivosti -lekárskym vyšetrením, resp. lekárskym zákrokom, ktorý má byť na týchto osobách uskutočnený a ktoré sú zároveň v každodennom kontakte s týmito klientmi v rámci domova sociálnych služieb,29)
-
1.3 právo uvedených osôb byť poučeným o zdravotnej starostlivosti - lekárskom vyšetrení, resp. lekárskom zákroku, ktorý má byť na ňom uskutočnený,30)
-
1.4 právo uvedených osôb dať informovaný súhlas s poskytnutím zdravotnej starostlivosti -lekárskym vyšetrením, resp. lekárskym zákrokom, ktorý má byť na nich uskutočnený, i keď len nepriamo, a to prostredníctvom svojich opatrovníkov - ide o tzv. zástupný súhlas31) a s tým súvisiace:
-
1.5 právo uvedených osôb dať informovaný súhlas s poskytnutím zdravotnej starostlivosti -lekárskym vyšetrením, resp. lekárskym zákrokom, ktorý má byť na nich uskutočnený prostredníctvom takých opatrovníkov, ktorí podobne ako pri poučení sú jednak v praxi reálne konfrontovaní s poučením a dávaním informovaného súhlasu s poskytnutím zdravotnej starostlivosti - lekárskym vyšetrením, resp. lekárskym zákrokom, ktorý má byť na týchto osobách uskutočnený a rovnako, ktoré sú zároveň v každodennom kontakte s týmito klientmi v rámci domova sociálnych služieb,32)
-
1.6 právo uvedených osôb podieľať sa na rozhodovaní o daní informovaného súhlasu33) a s týmto právom súvisiace:
-
1.7 právo týchto osôb na uplatňovanie ich vlastnej vôle, rozhodovanie o sebe a svojich záležitostiach v rámci ich podieľania sa na rozhodovaní o daní informovaného súhlasu34) a s tým súvisiace:
-
1.8 právo týchto osôb na pomoc, podporu, radu pri uplatňovaní ich práva podieľať sa na rozhodovaní o daní informovaného súhlasu a s tým súvisiaceho práva týchto osôb na uplatňovanie ich vlastnej vôle, rozhodovaní o sebe, a to vzhľadom na to, že vymenované práva majú tieto osoby oslabené,35)
-
1.9 právo uvedených osôb s mentálnym postihnutím nespôsobilých dať informovaný súhlas s poskytnutím zdravotnej starostlivosti, ktoré sú klientmi domova sociálnych služieb na to, aby tie osoby, ktoré za ne v praxi dávajú informovaný súhlas a pri rozhodovaní sa o udeľovaní tohto súhlasu potrebujú poradiť, pomôcť s týmto rozhodovaním, využili pomoc takú, ktorá bude spočívať v takých skutočnostiach a smerovať k takým, ktoré sú prospešné pre potreby klientov domovov sociálnych služieb v súvislosti ich zdravotným stavom.36)
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).