Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Puchovský, Ján, Právne dejiny ríše Inkov a miestokráľovstva Peru.

Puchovský, Ján, Právne dejiny ríše Inkov a miestokráľovstva Peru.
Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Vydavateľské oddelenie 2010, 248 strán, ISBN 978-80-7160-288-0
JUDr.
Peter
Vyšný
PhD.
Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Katedra dejín práva
Slovenskí autori, ktorí sa zaoberajú zahraničnými dejinami, spoločnosťami či kultúrami, produkujú práce prevažne odborného, didaktického, populárno-náučného alebo - to asi najčastejšie - žurnalistického charakteru. Napísanie humanitne zameraného
vedeckého diela
na "neslovenskú" tému je v našich zemepisných šírkach javom pomerne ojedinelým. O to viac treba oceniť napísanie rozsiahlej vedeckej monografie
Právne dejiny ríše Inkov a miestokráľovstva Peru
právnym historikom doktorom Jánom Puchovským, ktorú recenzujem v ďalších častiach tohto textu.
Recenzovaná monografia tematicky spadá do oblasti všeobecných (svetových) dejín štátu a práva. Problematika v nej spracovaná - právne dejiny juhoamerickej civilizácie Inkov a španielskeho miestokráľovstva Peru - je takpovediac "exotická"; na Slovensku, ale ani v okolitých štátoch sa jej dosiaľ nikto nevenoval. To autora zákonite priviedlo k potrebe kontaktovať zahraničných odborníkov (autor napr. v roku 2007 podnikol študijnú cestu do Peru) a obstarať si zo zahraničia potrebnú pramennú, ako aj sekundárnu literatúru. Autor sa pri príprave monografie musel vysporiadať aj so skutočnosťou, že prevažná väčšina titulov ním využívanej pramennej a odbornej/ vedeckej literatúry bola v španielskom alebo inom cudzom jazyku. Tieto metodické problémy spojené so snahou o dôkladné spracovanie netradičnej témy na jednej strane Puchovskému prípravu monografie určite sťažili, no na strane druhej ich úspešné prekonanie nesporne prispelo k jej celkovo vysokej kvalite.
Puchovského základným cieľom bolo systematicky priblížiť slovenskej (prípadne aj českej) odbornej verejnosti problematiku právnych dejín štátu Inkov a španielskeho miestokráľovstva Peru a zaplniť tak medzeru, ktorá v tejto sfére právnej vedy/
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).