Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Relevantnosť probácie a mediácie v právnom systéme štátu

KURILOVSKÁ, L., KRÁSNÁ, P.: Relevantnosť probácie a mediácie v právnom systéme štátu. Právny obzor, 104, 2021, č. 6. s. 458 - 472.

https://doi.org/10.31577/pravnyobzor.2021.6.04

Relevance of probation and mediation in the legal system of the state. In the article, the authors deal with the institute of probation, mediation and its relevance in the legal system of the state. Probation and mediation, as cardinal elements of restorative justice, play a relevant position in the legal system of the state and help its effective functioning. Probation and mediation are characterized by assistance and support for perpetrators, but of course also for victims of crime. They create a kind of picture of the correct principle, where the state helps the victim of a crime to overcome the damage caused to him as a result of the crime and at the same time helps the convicted offender to realize what he caused and also to integrate into society after serving the sentence.
 
Key words:
probation, mediation, restorative justice, victim, criminal, probation and mediation officer

Autorky sa v článku venujú inštitútu probácie, mediácie a jeho relevantnosti v právnom systéme štátu. Probácia a mediácia ako základné prvky restoratívnej justície majú významné postavenie v právnom systéme štátu a napomáhajú jeho efektívnemu fungovaniu. Probácia a mediácia sa vyznačujú pomocou a podporou obetí trestných činov, ale, samozrejme, aj páchateľov. Vytvárajú akýsi obraz správneho princípu právneho štátu, kde štát pomáha obeti trestného činu prekonať škodu, ktorá mu bola následkom trestného činu spôsobená, a zároveň pomáha odsúdenému uvedomiť si, čo spôsobil, a tiež začleniť sa do spoločnosti po výkone trestu.
Úvod
Realitou posledného časového obdobia je, že na územiach západných krajín sa presadzuje a dostáva do povedomia tradičné zvládnutie riešenia trestnej činnosti. Aby bolo pre čitateľa zjavné a jasné, čo je ponímané skutočnosťou tradičných podôb vyriešenia trestnej činnosti, tak si dovolíme uviesť jednotlivé pojmy, ktoré obsahuje zaužívaný druh riešenia činnosti, ktorá nie je pre spoločnosť akceptovaná. Týmito pojmami sú "restoratívna justícia", "probácia", "mediácia", ako aj "probačný a mediačný úradník".
Riešenie a prístup k prevencii trestnej činnosti si vyžaduje neustály vývoj a neustále napredovanie. Považujeme za skutočnosť, že práve už spomínané pojmy sú akceptovateľné a veľmi prínosné pre boj s kriminalitou a tiež pre vývoj nových foriem riešenia konfliktov v spoločnosti, ktoré nastávajú z dôvodu páchania trestnej činnosti. Vedecké, empirické, cieľavedomou činnosťou získané poznatky kriminologických výskumov dokazujú fakt rastúcej tendencie kriminality, a preto je jednoznačne potrebné, aby aj nástroje na jej elimináciu napredovali a efektívne sa uplatnili v aplikačnej praxi. Tak ako sa vyžaduje eliminácia kriminality, tak sa vyžaduje, aby aj keď už dôjde k trestnej činnosti, bol nasledujúci postup náležitý. V kontexte daného je preto potrebné, aby boli dodržané práva tak obete, ako aj páchateľa trestného činu.
Cieľom predkladaného článku je poukázať i v rámci vedeckej diskusie na relevantnosť, ba až výslovnú potrebu probácie, mediácie a činnosti probačného a mediačného úradníka v právnom systéme našej krajiny. Počas spracovania článku autorky využili analýzu, syntézu, indukciu, dedukciu a analógiu. Na celkové vyhodnotenie relevantných skutočností využili konkretizáciu teoretických a aplikačných poznatkov, ktoré s danou témou súvisia.
1 Probačná služba ako inštitút trestného práva a jej aspekty
Probačná služba je špecifikovaná ako inštitucionalizovaný dohľad, ktorý je vykonávaný nad správaním páchateľa trestného činu. Tento inštitucionalizovaný dohľad je vykonávaný a súvisí aj s danými prvkami pomoci uľahčujúcimi resocializáciu páchateľa. Zjednodušene povedané: ide o možnú efektívnu prevýchovu páchateľa s domnienkou uplatnenia pozitívnych a efektívnych účinkov na správanie páchateľa.
Inštitút probácie figuruje ako dohľad nad odsúdeným v čase, keď odsúdený realizuje svoj trest na slobode. Podľa Ústavu pre výskum integrovanej kriminality a spravodlivosti OSN je probácia konanie súdu, keď páchateľa odsúdi na obdobie kontroly a dozoru v spoločnosti.
1)
Je možné uviesť, že probácia vznikla v systéme "common law" premenou a vzájomným doplnením prvkov, ktorými boli podmienečný odklad trestu odňatia slobody a kontrola páchateľa za poskytnutia pomoci pri resocializácii páchateľa.
2)
Definícia probácie, probačnej služby má diferenčné znaky, avšak špecifikácia probácie vo svojej podstate obsahuje tie isté skutočnosti. Probácia je taktiež podľa niektorých autorov považovaná aj za druh trestu, ktorý je vykonávaný na slobode.
3)
Záväzok určiť výkon probačného dohľadu nad obvineným je v kompetencii súdu a ten aj určuje výkon probačného dohľadu.
Potreba individualizácie výroku uznesenia, ktorým sa rozhodovalo o väzbe obvineného, resp. o nahradení väzby peňažnou zárukou, písomným sľubom alebo dohľadom probačného a mediačného úradníka, vyplýva nielen z ustanovení Trestného poriadku, ale aj z charakteru základného práva na osobnú slobodu. Zásah do osobnej slobody v podobe jej obmedzenia musí mať svoj jednoznačný základ vo výrokovej časti súdneho rozhodnutia, s ktorou zákon spája právne účinky.
4)
Organizácia Spojených národov vymedzuje probáciu ako "formu správania k skupine viacerých jednotlivcov, ktorí sú páchateľmi trestných činov v rámci podmienečne odloženého trestu, ak je daný dohľad". V tomto konkrétnom prípade môžeme hovoriť o parole, o pravidelnom kontakte probačného a mediačného úradníka s páchateľom. Pri prihliadaní na dané je potrebné, aby bola jednotlivcovi poskytovaná individuálna podpora a tiež individuálne poradenstvo. Pri výkone probácie je veľmi dôležitá a neopomenuteľná podstata individuálneho prístupu. Individuálny prístup pramení zo správania probačného a mediačného úradníka počas výkonu každej probácie a pri prístupe ku každému páchateľovi.
Hlavnou úlohou probácie je prevýchova páchateľa. Avšak v prípade, ak nazrieme na probačnú službu ako na inštitút, ktorý zabezpečuje a zhrnuje skutočnosti o osobe obvineného, môžeme povedať, že probácia slúži aj na presné poznanie, identifikáciu, obvineného probačným a mediačným úradníkom, či už zo strany rodinnej, sociálnej alebo pracovnej anamnézy. Pri realizácii probácie sa vo všeobecnosti nerozlišuje prístup k páchateľom vo vzťahu k špecifickým druhom trestnej činnosti.
5)
Zameriava sa však na individualitu páchateľa.
Úlohou probačného a mediačného úradníka pri inštitúte probačného dohľadu je sledovať správanie odsúdeného počas trestu odňatia slobody s podmienečným odkladom s uloženým probačným dohľadom.
6)
Pri inštitúte probačného dohľadu je potrebné, aby probační a mediační úradníci dozerali a kontrolovali súdom dané povinnosti a tiež smerovali obvineného na správny spôsob života. Výkon probačnej služby zabezpečuje, okrem iného, aj riadny, kvalifikovaný výkon alternatívnych trestov.
Realizácia probácie pramení z konkretizácie skutočností, ktoré probačný a mediačný úradník vykonáva pri samotnej probácii. Dosiahnutie efektu účelnej probácie je potrebné, aby probačný a mediačný úradník docielil aj prostredníctvom probačného programu. Úlohou a cieľom probačného programu je vykonanie alternatívneho trestu čo najefektívnejšie a najúčelnejšie. Tu sa javí zreteľný prvok alternatívneho trestu, resp. prvkov restoratívnej justície ako takej, keď je potrebné, aby si odsúdený uvedomil, že alternatíva trestu je pre neho, ale i pre obeť a spoločnosť účelnejšia. Odsúdený si tiež musí uvedomiť, že možnosť alternatívneho trestu je pre neho účelnejšia a nebude mať taký negatívny dosah na jeho život a na život napr. aj jeho blízkych, ako trest odňatia slobody. Okrem spomínaného je tiež zrejmé, že alternatívny trest nebude tak odsúdeného traumatizovať. Existujú však aj prípady, keď si to odsúdený vôbec neuvedomuje a výkonu alternatívneho trestu sa bráni z dôvodu ľahostajnosti alebo z dôvodu nezodpovedného prístupu.
Podstatou probačnej služby je aj fakt, že poslaním probačnej služby je motivovať odsúdeného na to, aby odstránil spôsobenú škodu, aby on sám mal záujem na odstránení vzniknutých následkov po spáchaní trestného činu. Odsúdený sa má aktívne podieľať na zlepšení svojho budúceho života bez známok vplyvu spáchaného trestného činu v predchádzajúcej dobe. Samozrejme, uvedené je potrebné realizovať za pomoci a podpory probačného a mediačného úradníka, ktorý má podstatnú úlohu v probačnom systéme.
Probačný dohľad pôsobí oproti výkonu trestu odňatia slobody aktívne, akýmsi spôsobom núti odsúdeného k jeho vlastnej aktivite, ale samozrejme efektívny probačný program sa nezaobíde bez aktivity probačného a mediačného úradníka. Je jednoznačné, že probačný a mediačný úradník musí pôsobiť na odsúdeného motivačne, nasmerovať ho správnym smerom. Je podstatné si uvedomiť, že probační a mediační úradníci spĺňajú, v mnohých prípadoch, aj úlohu psychológa, vychovávateľa, či pedagóga. V súčasnosti probačný a mediačný úradník zabezpečuje výkon inštitútov probácie aj mediácie. Je potrebné, z nášho uhla pohľadu, tieto inštitúty probácie a mediácie od seba oddeliť. Uvádzané vidíme ako relevantné z dôvodu ich kontradiktórneho charakteru. Pri oddelení by tak trestnú mediáciu vykonával len špecialista na trestnú mediáciu (probačný a mediačný úradník). Z poznatkov overených aplikačnou praxou a tiež časovým kritériom je možné konštatovať, že probačný a mediačný úradník často figuruje ako osoba, ktorej odsúdení najviac dôverujú. V prípade, ak je odsúdeným maloletý, sa často stáva, že probačný a mediačný úradník má na jeho osobu, okrem iného, aj reedukačný a resocializačný vplyv.
Na zhrnutie a konkrétnu charakteristiku probácie si dovolíme uviesť jej najcharakteristickejšie znaky. Pri probácii ide o kontrolu, organizovanie a výkon probačných programov u obvinených, obžalovaných alebo odsúdených, ktorých súčasťou sú uložené povinnost
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).