Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Research forum 2014: Štrukturálna pomoc EÚ pre výskum a inovácie - efekty, príležitosti a riziká

Research forum 2014: Štrukturálna pomoc EÚ pre výskum a inovácie - efekty, príležitosti a riziká
JUDr. Mgr.
Marián
Kropaj
PhD.
Ústav štátu a práva SAV Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave
Žilinská univerzita v Žiline v spolupráci s Výskumným centrom Žilinskej univerzity a Univerzitným vedeckým parkom Žilinskej univerzity zorganizovali v dňoch 9. - 11. apríla 2014 v Grand hoteli Bellevue vo Vysokých Tatrách pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu
doc. PhDr. Dušana Čaploviča, DrSc.,
a rektorky Žilinskej univerzity v Žiline
Dr.h.c. prof. Ing. Tatiany Čorejovej, PhD.,
odbornú konferenciu
Štrukturálna pomoc EÚ pre výskum a inovácie - efekty, príležitosti a riziká
.1) Zámerom odbornej konferencie bolo priblíženie vízií, cieľov a úspechov excelentných pracovísk akademického a súkromného sektora na Slovensku za prispenia účasti významných predstaviteľov výskumu z Českej republiky. Podrobná správa o obsahu tejto konferencie však chce ponúknuť aj do pozornosti právnej vedy a iných spoločenskovedných a humanitných disciplín predovšetkým v rámci 3. oddelenia vied SAV konkrétne informácie o tom, čo sa v súčasnosti rieši v tých výskumných organizáciách, ktoré v rámci SAV patria do 1. a 2. oddelenia vied2) a prispieť tým k hlbšiemu interdisciplinárnemu aj multidisciplinárnemu porozumeniu takisto komplexnej problematiky, ktorá je aktuálne spätá najmä s procesom transformácie SAV.3)
Účastníkov konferencie privítal
doc. Ing. Branislav Hadzima, PhD.
, riaditeľ Výskumného centra Žilinskej univerzity v Žiline, ktorý v úvodnom vystúpení zdôraznil význam vedy a výskumu ako jedného zo základných predpokladov budovania vedomostnej spoločnosti, ktorá má prinášať inovácie s vysokou pridanou hodnotou do reálneho života. Poukázal tiež na skutočnosť, že zdroje EÚ sa stali nosným prvkom podpory výskumno-vývojových aktivít na Slovensku a v celom európskom priestore. Zdôraznil potrebu zlepšovania povedomia o činnosti slovenských pracovísk výskumu a vývoja prezentovať aj populárnou formou úspechy, ale predovšetkým zefektívniť vzájomnú spoluprácu, vrátane vytvárania a stupňovania miery prepojenia na významné európske centrá výskumu a vývoja. Zároveň je nutné podnecovať mladých výskumných pracovníkov, aby zotrvali v domácom výskumno-vývojovom prostredí a uplatňovali svoje vedomosti v excelentných tímoch na Slovensku.
Konferenciu otvoril
prof. Ing. Ján Čelko, PhD.
, prorektor pre vedu a výskum Žilinskej univerzity v Žiline. Vo svojom príspevku zdôraznil význam štrukturálnych fondov EÚ, prostredníctvom ktorých je možné podporiť veľké vedecké parky a vedecké centrá. Zlepšením vedeckého života sa majú motivovať najmä mladí ľudia a ich záujem, aby zostali na Slovensku a odovzdávali svoje vedomosti v prospech našej spoločnosti. Za najväčšie prekážky rýchlejšieho čerpania európskych peňazí označil obrovskú byrokraciu a verejné obstarávanie.
Účastníkov konferencie prostredníctvom videozáznamu pozdravil
JUDr. Maroš Šefčovič, PhD.
, podpredseda Európskej komisie zodpovedný za medziinštitucioálne vzťahy a administratívu. Zdôraznil, že na programovacie obdobie 2014 - 2020 je pripravených na čerpanie 80 miliárd eur. Tieto peniaze predstavujú kľúčový nástroj na dobudovanie vedeckej infraštruktúry. Aktuálne programovacie obdobie je posledné, keď dôjde k masovému využívaniu, a je nevyhnutné, aby možnosť čerpania Slovensko naplno využilo na zvýšenie našej konkurencieschopnosti. Po roku 2020 dôjde k podstatnému zníženiu výdavkov na štrukturálne fondy, preto apeloval na prítomných, aby využili unikátnu príležitosť.
Aj
RNDr. Marián Kostolányi
, generálny riaditeľ Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ, označil za najväčšiu prekážku čerpania štrukturálnych fondov verejné obstarávanie. Prítomných účastníkov konferencie ubezpečil, že sa na ministerstve usilujú o zjednodušovanie procesov verejného obstarávania.
Doc. Ing. Michal Zábovský, PhD.
, riaditeľ Univerzitného vedeckého parku Žilinskej univerzity v Žiline, zdôraznil význam realizácie výskumu v univerzitnom prostredí.
Po týchto úvodných slovách bol ďalší odborný program rozdelený do piatich rokovacích blokov.
Prvý blok
s názvom
Univerzitné vedecké parky a výskumné centrá v Slovenskej republike
otvoril svojím príspevkom
Mgr. Peter Person
z Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu pre štrukturálne fondy EÚ. Pozornosť venoval téme
Odporúčané prístupy pre efektívne riadenie projektov podporených zo štrukturálnych fondov
. Podrobne sa venoval aj najčastejším chybám predkladateľov projektov.
RNDr. Eva Majková, DrSc.,
zo Slovenskej akadémie vied, vo svojom príspevku
Centrum aplikovaného výskumu nových materiálov a transferu technológií
zdôraznila najmä význam spolupráce pre výskum. Popri Slovenskej akadémii vied ak
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).