Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Sebauvedomenie právnej vedy Správa z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej pri príležitosti 60. výročia vzniku Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied (1953 - 2013)

Sebauvedomenie právnej vedy Správa z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej pri príležitosti 60. výročia vzniku Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied (1953 - 2013)
JUDr.
Viliam
Janáč
Dňa 18. septembra 2013 sa v priestoroch Malého kongresového centra VEDY, vydavateľstva SAV, v Bratislave uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia s ťažiskovým zameraním na tému
Sebauvedomenie právnej vedy
, ktorá sa konala pri príležitosti 60. výročia vzniku Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied (ďalej "ÚŠaP SAV", resp. iba "ústav"). Konferencia sa konala za účasti osobností z akademického prostredia, prostredia vysokých škôl a ďalších hostí. Pozvanie na konferenciu prijali aj súčasný predseda SAV
prof. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc.
, a jeho predchodca na čele tejto našej poprednej vedeckej ustanovizne
prof. Ing. Štefan Luby, DrSc.
Podujatie svojou účasťou poctil aj prvý riaditeľ ústavu, ktorý ho v rokoch 1952 - 1953 zakladal,
doc. JUDr. Ladislav Košťa, CSc.
Konferenciu otvorila a jej účastníkov vo svojom príhovore privítala
prof. JUDr. Oľga Ovečková, DrSc.
, predsedníčka vedeckej rady ústavu, ktorá ďalší priebeh konferencie v jej prvej časti aj moderovala.
Úvodný referát predniesol riaditeľ ústavu
prof. JUDr. Ján Švidroň, CSc.
, ktorý pripomenul, že ústav vznikol ako jedno z prvých špecializovaných vedeckých pracovísk SAV, ktorá si ako pokračovateľka predchádzajúcich vedeckých úsilí na Slovensku - v rámci bezprostredne predchádzajúcej Slovenskej akadémie vied a umení, ale aj jej ešte skorších učených predchodcov - takisto pripomína v tomto roku svoje 60. jubileum. Predovšetkým uviedol, že ako súčasný riaditeľ pociťuje veľkú zodpovednosť voči všetkým, ktorí ústav počas jeho šesťdesiatročnej histórie rozvíjali, pod jeho menom prinášali vo svojom odbore vedecké plody a napĺňaním jeho vedeckého poslania, uloženého mu do vienka, umožňovali aj v meniacich sa okolnostiach jeho ďalší rozvoj: - postupujúc až po súčasnosť v takom širokom právnom spektre, ako ho, aspoň ilustratívne, predstavuje i rozsahom síce skromná, ale svojím vedeckým a informačným obsahom nepochybne významne bohatá publikácia, ktorú pre účastníkov konferencie (a po nej prípadne i ďalších záujemcov o históriu právnej vedy na Slovensku a v Československu) pripravil organizačný výbor konferencie.1) Objasnil, ako sa zrodila téma tejto konferencie, ku ktorej dal prvý podnet JUDr. Eduard Bárány, DrSc. Ako vedecky inšpiratívne východisko svojho referátu si zvolil Právnické štúdie, ročník XVII, číslo 4, rok vydania 1969, s venovaním "K šesťdesiatinám akademika Štefana Lubyho", do ktorého prispeli zaujímavými štúdiami viaceré renomované osobnosti našej právnej vedy.
"Zaiste"
- uviedol -
"jedno číslo" tu predstavuje iba kvantitatívny zlomok. Avšak práve tu sa ukazuje, ako môže byť čisto kvantitatívne, štatistické, resp. "scientometrické" hodnotenie vedeckých výsledkov v oblasti právnej vedy a iných spoločenských vied nedostačujúce, zjednodušujúce, či niekedy aj priamo zavádzajúce." ... "Opätovným zamyslením sa nad štúdiami uverejnenými v tomto "zošite" Právnických štúdií som si predovšetkým opäť raz, a ešte prehĺbenejšie, uvedomil i nadčasový, a teda aj "potenciálne stále aktuálny" význam právnej histórie. Nielen pre históriu samu, ale predovšetkým pre dynamický potenciál, ktorý v sebe sústreďuje vďaka systematickej vedeckej práci právnych historikov a právnych teoretikov. Tento potenciál sa m
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).