Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Šišková, N., Stehlík, V., Evropské právo 1, Ústavní základy Evropské unie

Šišková, N., Stehlík, V., Evropské právo 1, Ústavní základy Evropské unie.
Praha: Linde, a.s., 2007, 310 strán.
Prof. JUDr.
Ján
Azud
DrSc.
Známa česká autorka doc. Šišková spolu s kolegom Mgr. Stehlíkom publikovala novú prácu, vysokoškolskú učebnicu, ktorá zahrňuje časť európskeho práva, inštitucionálneho práva označovaného tiež ako ústavné právo EU.
Už v úvode uvádza doc. Šišková, že hoci Ústava pre Európu bola odložená, otvára však priestor pre skúmanie budúceho vývoja
de lege ferenda,
a preto azda v závere tejto práce, kapitola XXL, rozvádza stručne Zmluvu zakladajúcu Ústavu pre Európu, skúma cestu k nej v Laekenskej deklarácii a konvente, jej všeobecnú charakteristiku, Ústavu základných práv, fungovanie únie, protokoly a vyhlásenia.
Treba pripomenúť, že autori zmeny predví dané Ústavou pre Európu zaradili do jednotli vých kapitol učebnice zvlášť, hoci ako je zne nie medzinárodnej konferencie, opustil sa ústavný mandát a prijala sa Reformná zmluva na pravidlách medzinárodného práva, ktorá bola, ako je známe, schválená Národnou radou SR, ktorá schválila túto tzv. Lisabonskú zmluvu a prezident republiky ju ratifikuje.
Autori učebnice systematizovali prácu do piatich častí, v ktorých podávajú výklad únijné ho a komunitárncho práva EU a v ďalších čas tiach analyzujú jednotlivé aspekty zmluvy.
Uvedieme charakteristiku jednotlivých čas tí systematického členenia tejto učebnice. Časť L rozoberá inštitucionálny systém ES/EÚ, Ko misiu, Radu ĽÚ, Európsku radu, Európsky par lament, Európsky súdny dvor, Účetný dvor (Dvor audítorov), Hospodársky a sociálny vý bor a Výbor regiónov. Časť II. vysvetľuje práv ny systém ES/EU, pojem a povahu európskeho práva, jeho pramene, legislatívne procedúry, ďalej únijné právo a jeho pramene, ako aj zmluvy predchádzajúce Zmluve pre EÚ. Pridávajú aj judikaturu Európskeho súdneho dvora. Na tomto mieste si treba všimnúť, že v texte o únijnom práve a jeho pravidlách a prameňoch konštatujú auto
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).