Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Slobodný softvér a softvér s voľným kódom

Slobodný softvér a softvér s voľným kódom
(Licenčné podmienky pre slobodný softvér)
Doc. JUDr.
Daniela
Gregušová
CSc.
pôsobí ako vysokoškolský pedagóg na Fakulte práva Janka Jesenského Vysokej školy v Sládkovičove, externe prednáša tiež na Fakulte práva PEVŠ a na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave. Celá jej vedecko-výskumná i pedagogická činnosť je zameraná najmä na právo informačných a komunikačných technológií
JUDr. Ing.
Miroslav
Chlipala
PhD.
advokát, pôsobil tiež ako vysokoškolský pedagóg na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (do r. 2011), jeho vedecko-výskumná činnosť je zameraná najmä na právo informačných a komunikačných technológií, oblasť práva duševného vlastníctva a softvérové zmluvy
GREGUŠOVÁ, D. - CHLIPALA, M.: Slobodný softvér a softvér s voľným kódom (Licenčné podmienky pre slobodný softvér). Právny obzor, 96, 2013, č.5, s.447 - 458.
Free software and open source software
(License terms for free software). Free software is a wide-spread type of software which is currently applied and used also in the Slovak Republic. Therefore an author who wishes to use his own software as free software should prepare the licence agreement in accordance with valid law and licensing conditions for free software. The concept of free software does not relate to the functional or technical characteristics of software, but it relates to the legal regime of this software. The author of free software permits each user to use, make copies of and distribute free software, exactly or with changes, free of charge or for payment. The main purpose of free software is to maintain, protect and promote the freedom, to use, study, make copies of, modify and distribute software as well as to defend the rights of free software users.
Key words:
software, free software, software with free code, licences
Úvod
V súčasnosti je slobodný softvér rozšíreným druhom softvéru, ktorý nachádza svoje uplatnenie a použitie aj v Slovenskej republike. Je preto nevyhnutné, aby autor, ktorý má záujem s vlastným softvérom nakladať ako so slobodným softvérom, postupoval pri príprave licenčnej zmluvy v súlade s platným právom a v súlade s licenčnými podmienkami pre slobodný softvér. Anglický výraz
"Free Software"
môžeme do slovenčiny preložiť ako
slobodný softvér.
Výraz
"free"
má v angličtine viac významov (slobodný, voľný, zadarmo, ".), avšak uvedený preklad "slobodný softvér" najvýstižnejšie vystihol právny obsah pojmu. Slobodný softvér má zaručovať svojim užívateľom štyri práva nazývané aj slobody:
-
Sloboda 0: Právo spúšťať a používať softvér na akýkoľvek účel;
-
Sloboda 1:
"Vyžaduje prístup k zdrojovým kódom",
znamená právo užívateľa študovať, ako softvér funguje a prispôsobovať ho svojim potrebám;
-
Sloboda 2:
"Aby ste mohli pomôcť svojmu susedovi"
predstavuje či znamená právo rozširovať softvér bez akéhokoľvek obmedzenia;
-
Sloboda 3:
"Vyžaduje prístup k zdrojovým kódom"
znamená právo softvér vylepšovať a tieto vylepšenia ďalej rozširovať bez akéhokoľvek obmedzenia tak, aby z týchto vylepšení profitovala celá komunita.
Softvér s voľným kódom a slobodný softvér
Pojem
"Open Source Software"
, čiže softvér s voľným kódom, zaviedol Eric s.Raymond.1) Uvedený preklad, podľa nášho názoru, najlepšie vystihuje právny obsah pojmu. Eric s.Raymond v tejto súvislosti založil
"Open Source Initiative"
, teda Hnutie za softvér s voľným kódom.
Ďalším predstaviteľom hnutia za slobodný softvér je Richard M. Stallman,2) ktorý však nestotožňuje myšlienky
"Open Source Software"
a
"Free Software"
a výraz
"Open Source"
nepoužíva. To však nič nemení na skutočnosti, že filozofia oboch prúdov reprezentovaných Richardom M. Stallmanom, ako aj Ericom s.Raymondom je postavená na rovnakých východiskách. Uvedené tvrdenie podporuje aj skutočnosť, že všeobecne sa pre tento druh softvéru používa spoločné označenie
"Free/Open Source Software - F/OS Software".
Z právneho hľadiska sú slobodný softvér a softvér s voľným kódom postavené na rovnakých východiskách. Preto, ak ďalej nie je výslovne uvedené inak, budeme pod pojem slobodný softvér subsumovať aj pojem softvér s voľným kódom, resp. používať medzinárodne zaužívané označenie F/OS softvér.
Fenomén slobodného softvéru existuje v odborných kruhoch už dlhšiu dobu. Všeobecné vedomie o existencii takéhoto druhu softvéru sa však začalo rozširovať od 90. rokov minulého storočia. Pojem slobodný softvér sa často chápe nepresne a nekompletne (čo je vzhľadom na rozdielne prístupy k ochrane softvéru celkom pochopiteľné), a preto môže dôjsť k nedorozumeniam a nepochopeniu tejto filozofie takéhoto prístupu k softvéru.
Podstatou slobodného softvéru je, že pojem slobodný softvér sa netýka funkčných alebo technických vlastností softvéru, ale vzťahuje sa na
právny režim softvéru.
To znamená, že autor slobodného softvéru umožňuje každému používateľovi používať, kopírovať a rozširovať, buď nezmenene, alebo so zmenami, bezodplatne alebo za poplatok slobodný softvér. Hlavným cieľom slobodného softvéru je najmä:
a)
zachovať, chrániť a propagovať slobodu tvorby,
b)
používať, študovať, kopírovať, modifikovať a rozširovať softvér
c)
a rovnako brániť práva užívateľov slobodného softvéru.
Právny rámec pre slobodný softvér
Právny rámec pre slobodný softvér určuje vopred jasné hranice pre použitie softvéru akoukoľvek treťou osobou. Je na rozhodnutí autora softvéru, či sa rozhodne svojmu softvéru predurčiť právny rámec slobodného softvéru, alebo bude svoj softvér poskytovať a rozširovať na základe inej licenčnej zmluvy. V prípade rozhodnutia pre inú licenčnú zmluvu, pripravenú "na mieru", vznikajú dve skutočnosti, ktoré takýto softvér odlišujú od slobodného softvéru:
-
rozsah práv a povinnosti v licenčnej zmluve na mieru môže obmedzovať používateľa softvéru spôsobom nezlučiteľným so slobodným softvérom a
-
každý používateľ softvéru s licenčnou zmluvou na mieru sa musí s touto licenčnou zmluvou na mieru oboznámiť.
Pri licenčnej zmluve slobodného softvéru existuje unifikácia právnych vzťahov, ktorá podporuje aj mieru právnej istoty. Stačí uviesť názov použitej licenčnej zmluvy a osobe, ktorá pozná danú oblasť licenčných zmlúv, je okamžite zrejmé, aké práva a obmedzenia sa s daným softvérom spájajú.
Pod pojem slobodný softvér je možné zaradiť akýkoľvek softvér, ku ktorému autor poskytuje licenciu zabezpečujúcu širokú voľnosť pri používaní softvéru. Ide najmä o:
-
právo vytvárať neobmedzený počet kópií softvéru,
-
právo ďalej rozširovať softvér (vo forme sublicencie alebo cesie),
-
právo skúmať zdrojový kód softvéru,
-
právo modifikovať softvér,
-
právo použiť softvér ako súčasť nového softvéru.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).