Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Správa z II. ročníka konferencie o pozemkovom práve

Pozemkové vlastníctvo sa v Slovenskej republike dlhodobo vyznačuje mimoriadnou mierou rozdrobenosti majúcej negatívny dosah na využitie pozemkov, či už na poľnohospodárske účely, účely lesného hospodárstva alebo účely výstavby. Obdobne negatívny dopad na využitie pozemkov má v Slovenskej republike z historických dôvodov hojná existencia pozemkov s neznámym alebo nezisteným vlastníkom. Je preto prirodzené, že tieto fenomény a pozemkové vlastníctvo vôbec pútajú pozornosť odbornej verejnosti, a že sú predmetom odborných konferencií (ako napr. I. ročník konferencie o pozemkovom práve z roku 2021 s témou Analýzy a trendy v pozemkových úpravách, či Bratislavské právnické fórum 2022. Sekcia správneho práva – Vlastník pozemku ako subjekt administratívno-právnych vzťahov). Jedna z konferencií venovaných vyššie zmieneným fenoménom sa pod názvom II. ročník konferencie o pozemkovom práve uskutočnila dňa 25. 11. 2022 na pôde Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej aj len „Právnická fakulta“). Hlavnými témami tejto konferencie boli pozemky neznámych a nezistených vlastníkov, verejné obstarávanie v procese pozemkových úprav a pozemkové úpravy vo vybraných štátoch Európskej únie. Samotná konferencia bola usporiadaná v rámci projektu č. APVV-19-0494 – Efektívne pozemkové úpravy.
Konferenciu otvoril prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc. V krátkom prejave privítal prítomných a v stručnosti načrtol program konferencie, vrátane zmienky o dôvode voľby tematického zamerania konferencie. Následne prítomných privítal aj doc. JUDr. Eduard Burda, PhD., dekan, ktorý zároveň poukázal na posun v mieste výučby predmetu pozemkové právo za ostatných desať rokov na Právnickej fakulte a tiež prejavil radosť z toho, že sa tému pozemkového práva podarilo postaviť do roviny spolupráce akademickej obce s praxou.
S prvým odborným príspevkom v sekcii A venovanej téme pozemkov neznámych a nezistených vlastníkov vystúpila doc. JUDr. A
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).