Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Správa z konferencie Zásady zákona o správnom trestaní.

Správa z konferencie Zásady zákona o správnom trestaní.
Mgr.
Denis
Bede
Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave.
V piatok dňa 7. apríla 2017 sa v Bratislave v priestoroch Business Hotela Aston pod záštitou doc. JUDr. Mgr. Andrey Olšovskej, PhD., dekanky Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, konala
česko - slovenská vedecká konferencia
na tému Zásady zákona o správnom trestaní. Konferencia bola jednou z výstupných aktivít v rámci projektu APVV-002412
Verejná správa a ochrana základných práv a slobôd v právnej teórii a praxi
.
Na konferencii sa zúčastnilo 55 odborníkov z oblasti správneho a trestného práva z akademických kruhov a praxe zo Slovenska i z Česka.
Akademickú obec reprezentovali pedagogicko - vedeckí pracovníci z právnických fakúlt Trnavskej univerzity, Univerzity Komenského, Paneurópskej vysokej školy, Univerzity Palackého v Olomouci, Masarykovej univerzity v Brne aj Univerzity Karlovej v Prahe. Svoje zastúpenie na konferencii mali aj Najvyšší súd Slovenskej republiky, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Generálna prokuratúra Slovenskej republiky, Úrad vlády Slovenskej republiky a ďalšie inštitúcie a orgány štátnej správy.
Témami konferencie boli využiteľnosť základných zásad Trestného poriadku a zásad ukladania trestov podľa Trestného zákona v správnom konaní, procesné práva v konaní o správnom delikte, hmotnoprávne a procesnoprávne inštitúty uplatňované v správnom trestaní a vzťahy trestnoprávnej, administratívnoprávnej a disciplinárnej zodpovednosti. Cieľom bolo sformulovať konkrétne návrhy pre obsah legislatívneho zámeru zákona o správnom trestaní. V tomto ohľade bola vítanou prítomnosť odborníkov z Českej republiky, v ktorej s účinnosťou od 1. júla 2017 nadobudne účinnosť obdobný zákon - zákon č. 250/2016 Zb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.
Program konferencie bol rozčlenený do troch tematických sekcií, počas ktorých najprv v rámci 10 - minútových prednášok s možnosťou využitia technickej podpory vystúpili účastníci s hlavnými referátmi, nasledovaní panelovou diskusiou s kratšími vystúpeniami, v ktorých mali účastníci v stručnosti predstaviť svoje odporúčania pre legisla
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).