Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Správa z Konzultačnej konferencie zameranej na problematiku prípravy zákona o pozemkových úpravách

Konferencia bola realizovaná v rámci napĺňania cieľov v projekte č. APVV-19-0494 s názvom Efektívne pozemkové úpravy, ktorej riešiteľský kolektív je zložený z vedeckých pracovníkov Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Konferencia bola zároveň realizovaná v spolupráci s Komorou pozemkových úprav SR, Komorou geodetov a kartografov, Zamestnávateľským zväzom geodézie a kartografie, Slovenskou spoločnosťou geodetov a kartografov, Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave a ďalšími zástupcami štátnej správy, akademického a vedeckého prostredia.
Účelom konferencie bolo spojiť zainteresovanú časť akademickej obce - Univerzitu Komenského v Bratislave, Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave, Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre, Masarykovu univerzitu v Brne - s odbornou verejnosťou. Za odbornú verejnosť sa zúčastnili zamestnanci Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Úradu geodézie, kartografie a katastra SR, Slovenského pozemkového fondu, Združenia miest a obcí Slovenska, Slovenskej spoločnosti geodetov a kartografov a ďalšie, a to v záujme podnietiť diskusiu, ktorá by viedla k formulovaniu potrieb a postrehov k skúmanej problematike. Cieľom bolo pripraviť legislatívne návrhy, ktoré by viedli k zefektívneniu vykonávania pozemkových úprav.
Konferencia bola vedená formou širokého pološtruktúrovaného rozhovoru, pričom prioritným cieľom bolo počúvať postrehy a zohľadňovať potreby zainteresovaných účastníkov.
Konferencia sa konala formou veľkej otvorenej diskusie. Forma konferencie zároveň umožnila otvoriť aj témy, ktoré neboli v rozhovore upravené.
Konferenciu otvoril prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc., vedúci Katedry správneho a environmentálneho práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorého uvítanie doplnil Mgr. Maroš Pavlovič, PhD., prodekan Právnickej fakulty UK v Bratislave pre vzťahy s odbornou verejnosťou a odborný asistent Katedry správneho a environmentálneho práva.
Na úvod vystúpil zástupca Komory pozemkových úprav SR, ktorý do popredia opätovne uviedol myšlienku špecializovanej štátnej správy na úseku pozemkových úprav s jedným centrálnym orgánom, čo by umožnilo vybudovať fungujúci systém za vzájomnej symbiózy troch pilierov, a to štátnej správy na úseku pozemkových úprav, zhotoviteľov pozemkových úprav a účastníkov tohto konania. Výstup tejto konferencie by mal byť podľa jeho názoru prínosom nielen pre odbornú, ale aj laickú verejnosť.
Následne vystúpil JUDr. Ľudovít Máčaj, PhD., odborný asistent Katedry správneho a environmentálneho práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Predstavil metodológiu debaty a plánovaného priebehu konferencie, načrtol základné problémy právnej úpravy i čiastkových právnych záležitostí. Dotazník, ktorý bol predmetom diskusie v rámci konferencie, rozdelili na štyri okruhy. Otázky z dotazníka reflektovali kvalitatívny výskum z roku 2020 a zohľadňovali aj fluktuáciu ľudí miestnej štátnej správy na úseku pozemkových úprav.
V rámci diskusie odznel aj názor, že zákon č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách (ďalej aj "zákon o pozemkových úpravách") je veľmi komplikovaný a v súčasnosti je upravený v poradí 39-tou novelou. Existuje však dilema, či prijať úplne nový
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).