Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Správa z Trnavských právnických dní 2016.

Správa z Trnavských právnických dní 2016.
JUDr.
Eduard
Korpáš
PhD.
Katedra teórie práva a ústavného práva PrF TU, Th Lic.
Mgr.
Michaela
Moravčíková
ThD.
Ústav pre právne otázky náboženskej slobody PrF TU.
Doc. JUDr.
Vojtech
Vladár
PhD.
Katedra rímskeho a cirkevného práva PrF TU.
JUDr.
Eva
Szabová
PhD.
Katedra trestného práva a kriminológie PrF TU.
JUDr.
Marek
Maslák
Katedra občianskeho a obchodného práva PrF TU.
JUDr. Mgr.
Kristián
Blaškovič
PhD.
Katedra medzinárodného a európskeho práva PrF TU.
JUDr.
Štefan
Siskovič
PhD.
Katedra dejín práva PrF TU.
Mgr.
Tomáš
Dekan
Katedra teórie práva a ústavného práva PrF TU.
S cieľom obohatiť akademický i praktický diskurz o výzvach a očakávaniach, s ktorými sa dnes musí Európa pasovať, ako aj s ambíciou vytvoriť platformu pre osobné stretnutia domácich i zahraničných právnych expertov, zorganizovala v dňoch 22. a 23. septembra 2016 Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave v tradičnom dvojročnom cykle medzinárodnú vedeckú konferenciu Trnavské právnické dni s podtitulom:
NOVÁ EURÓPA - VÝZVY A OČAKÁVANIA
.
Program Trnavských právnických dní roku 2016 bol rozdelený do dvoch dní. Vo štvrtok prebiehalo plenárne zasadnutie v novootvorenej kongresovej sále na Rybníkovej ulici v Trnave a v piatok sa uskutočnili rokovania v sekciách na pôde Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave.
Plenárne zasadnutie otvorili v popoludňajších hodinách prvého dňa konferencie Jeho magnificencia
Marek Šmid
, rektor Trnavskej univerzity v Trnave a Jej spektabilita doc.
Andrea Olšovská
, dekanka Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, jednak vrúcnym privítaním účastníkov aj divákov konferencie a tiež stručným načrtnutím hlavnej myšlienkovej línie konferencie - snahy o uchopenie spôsobilosti práva reagovať na premenlivosť momentálnej sociálnej, ekonomickej a politickej situácie v európskom priestore (migrácia, hospodárska a finančná kríza, kríza hodnôt, hrozba terorizmu, posilňovanie extrémnych politických prúdov, či digitalizácia života, ...).
Jeho magnificencia rektor Trnavskej univerzity v Trnave následne po úvodnom slove zahájil svojim príspevkom o etických aspektoch práva v Európe na začiatku 21. storočia odbornú časť prvého dňa Trnavských právnických dní 2016. Načrtnuté etické dilemy výstižným a vysoko fundovaným spôsobom zasadil do právneho kontextu Dr.
Eduard Bárány
z Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied v príspevku s názvom Otvorená textúra práva v ústavnom pluralizme. K hodnotovej otázke sa vo svojom príspevku s názvom
Aké hodnoty sú základom európskej integrácie? Axiologické problémy a právne perspektívy
vrátil následne ďalší veľmi vzácny hosť prof.
Józef Krukowski
z Poľskej akadémie vied. Na jeho slová nadviazal prof.
Wolfgang Wieshaider
z Viedenskej univerzity v príspevku s názvom Podzemní stopy anebo právní poučení o zodpovědnosti, ktorým uzatvoril prvý blok odbornej časti plenárneho zasadnutia a vytvoril tak priestor na diskusiou o odprednášaných témach. Druhý blok odbornej časti otvoril prof.
Balázs Schanda
z Katolíckej univerzity Petra Pázmaňa v Budapešti s príspevkom na tému
Ľudská osoba a ľudské práva ako základ Európy
a jeho slovám dal následne autentický dozvuk prof.
Luboš Kropáček
z Univerzity Karlovej v Prahe v príspevku s názvom Islam - výzva pre Európu na začiatku
21. storočia
. Druhý blok odbornej časti plenárneho zasadnutia uzatvoril prof.
Yaroslav Lazur
z Užhorodskej národnej univerzity v Užhorode vystúpením, v ktorom sa zaoberal aktuálnymi problémami a možnými riešeniami implementácie európskych štandardov a právnej úpravy medzinárodných vzťahov na Ukrajine, čím vytvoril priestor na druhú diskusiu odbornej časti plenárneho zasadnutia. Tá so sebou priniesla aj záver odbornej časti plenárneho zasadnutia, nie však záver prvého dňa konferencie.
Odborné diskusie v neformálnej rovine prebiehali ďalej počas spoločenského programu, ktorý pre účastníkov konferencie pripravili organizátori. Ten sa začal bezprostredne po uzatvorení odbornej časti prehliadkou pamätihodností mesta Trnava s odborným výkladom a pokračoval vo výbornej atmosfére počas spoločenského večera v priestoroch kongresovej sály na Rybníkovej ulici v Trnave.
Tu mali účastníci jednak možnosť pokračovať v diskusiách pri výbornom jedle a víne z domácej proveniencie, no hlavne mali príležitosť byť svedkami odovzdávania hodnotných ocenení významným odborníkom. Z rúk doc. Moniky Jurčovej, predsedníčky Správnej rady Nadácie Štefana Lubyho, bola počas spoločenského večera odovzdaná doc.
Jozefovi Vozárovi
pamätná medaila Štefana Lubyho. Nadácia Štefana Lubyho sa rozhodla udeliť mu túto pamätnú medailu práve preto, že je, okrem iného, aj autorom publikácie
Významní slovenskí právnici z Liptova
, v ktorej predstavuje štyroch slovenských právnikov - Emila Stodolu, Augustína Rátha, Adolfa Zátureckéhoa rovnako aj Štefana Lubyho. Doc. Jozef Vozár touto monografiu výrazným spôsobom prispel k napĺňaniu úlohy Nadácie Štefana Lubyho. Tou je podpora sprístupňovania diela Štefana Lubyho, významného právneho vedca, profesora súkromného práva, ktorý vedeckými a organizačnými schopnosťami výrazne a trvalo zasiahol do verejného právnického života vo vtedajšom Československu a povzniesol slovenskú právnu vedu a slovenskú právnu vzdelanosť na európsku úroveň. Jozef Vozár vo svojom ďakovnom prejave prisľúbil vydanie ďalšej publikácie, venovanej výlučne Štefanovi Lubymu. Za prínos pre rozvoj právnej vedy, právnej vzdelanosti na Slovensku a šírenie dobrého mena Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave boli následne udelené Pamätné medaily Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave doc. Jarmile Pavlátovej, doc.
Vladimírovi Kindlovi
, prof.
Alexandrovi Bröstlovi
, Dr. Eduardovi Bárányimu, prof.
Ladislavovi Vojáčekovi
a prof.
Jozefovi Záhorovi
.
Druhý deň Trnavských právnických dní 2016 pokračoval rokovaniami v sekciách.
Katedra občian
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).