Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Systém ochrany hospodárskej súťaže podľa článku 55 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky.

Systém ochrany hospodárskej súťaže podľa článku 55 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky.
Mgr.
Lukáš
Lapšanský
PhD.
Ústav štátu a práva SaV, Bratislava.
LAPŠANSKÝ, L.: Systém ochrany hospodárskej súťaže podľa článku 55 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, Právny obzor, 100, 2017, č. 6, s. 576 - 594.
System of protection of competition according to Section 55 paragraph 2 of the Constitution of the Slovak Republic.
Section 55 paragraph 2 of the Constitution of the Slovak republic1) stipulates a positive obligation of the State to protect competition. This obligation is imposed on all public authorities, i.e. both the legislator and the bodies applying legal regulations. The public authorities are obliged to provide free access to the market and equality of the rules of conduct of the competitors on the market. When assessing the fulfilment of the legislator´s obligation to ensure equality of the rules of conduct of competitors on the market, the Constitutional Court of the Slovak republic has developed an interesting case-law on admissibility of the criteria for distinguishing among competitors. Activities without economic substance are fully excluded from the scope of application of Section 55 paragraph 2 of the Constitution. For some activities with economic substance the obligation to protect competition is limited or excluded by other public interest.
Key words:
protection of economic competition, Constitution, Constitutional Court
Úvod
Podľa článku 55 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej tiež ústava):
"(1) Hospodárstvo Slovenskej republiky sa zakladá na princípoch sociálne a ekologicky orientovanej trhovej ekonomiky. (2) Slovenská republika chráni a podporuje hospodársku súťaž. Podrobnosti ustanoví zákon."
Citovaný odsek 1 článku 55 ústavy potvrdil aj na ústavnoprávnej úrovni, že hospodárstvo Slovenska už nie je centrálne riadeným hospodárstvom, ale hospodárstvom trhovým.
Citovaný odsek 2 článku 55 ústavy potvrdzuje, že základným mechanizmom realizácie trhového hospodárstva je hospodárska súťaž. Hospodárska je pre trhovú ekonomiku nenahraditeľná.2)
Právna doktrína ponúkla niekoľko definícií, vymedzení či charakteristík hospodárskej súťaže3). Trochu prekvapivo sa uchopiť pojem hospodárskej súťaže podujal aj Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej tiež ústavný súd), hoci jeho ambíciou nebolo sformulovať ucelenú definíciu hospodárskej súťaže, ale iba vystihnúť jej podstatu. Podľa ústavného súdu podstatou hospodárskej súťaže je navodzovanie pohybu na trhu, ktorý spočíva nielen v nahrádzaní jedného tovaru či služby iným tovarom či službou, ale aj v obmene súťažiacich subjektov, kde časť ekonomicky efektívnejších podnikateľov je úspešnejšia ako iní podnikatelia. V súlade s článkom 55 ods. 2 Slovenská republika chráni a podporuje hospodársku súťaž, a nie neúspešných podnikateľov. K trhovému hospodárstvu patrí aj zánik neefektívnej hospodárskej činnosti a subjektov, ktorí hospodársku činnosť vykonávajú neefektívne. Samotná okolnosť, že podniky, menšie či väčšie, môžu zaniknúť, vypadnúť z hospodárskej súťaže, neodporuje ústave, pretože je v článku 55 ods. 2 ústavy implikovaná.4)
Hospodárska súťaž, ktorú Slovenská republika podľa článku 55 ods. 2 ústavy chráni a podporuje, je právnym inštitútom; ústavný súd dáva právny inštitút hospodárskej súťaže v zmysle článku 55 ods. 2 ústavy do protikladu tak s prípadným propagandistickým či politickým významom tohto pojmu, ako aj s prípadnou koncepciou hospodárskej súťaže ako tzv. ideálnej či absolútnej hospodárskej súťaže5), pretože taká hospodárska súťaž ako právny inštitút neexistuje6).
Napriek kľúčovej úlohe, ktorú hospodárska súťaž zohráva v súčasnom hospodárstve, a uznaniu hospodárskej súťaže ako právneho inštitútu, právna doktrína venuje rozboru právneho režimu ochrany hospodárskej súťaže podľa článku 55 ods. 2 ústavy prekvapivo málo pozornosti. V druhej polovici deväťdesiatych rokov sa síce na stránkach časopisu
Právny obzor
rozvinula zaujímavá doktrinálna debata, ktorá sa čiastočne opierala o článok 55 ods. 2 ústavy, ale táto debata nesmerovala primárne ku konštruovaniu obsahu záväzku chrániť hospodársku súťaž podľa článku 55 ods. 2 ústavy, ale skôr k správnemu koncepčnému uchopeniu hospodárskej súťaže, ktorá sa chráni podľa zákona o ochrane hospodárskej súťaže7). Zastávame názor, že doteraz vydané rozhodnutia ústavného súdu vytvárajú podklad na načrtnutie aspoň základných prvkov systému ochrany hospodárskej súťaže podľa článku 55 ods. 2 ústavy.
1. Povinnosť chrániť hospodársku súťaž - základný ústavný princíp
Článok 55 ods. 2 sa v systematike ústavy zaraďuje do tretej hlavy prvého oddielu, ktorý má názov Hospodárstvo Slovenskej republiky.
Ustanovením článku 55 ods. 1 ústavy sa určujú princípy, na ktorých sa zakladá hospodárstvo Slovenskej republiky. Ide o princíp sociálne a ekologicky orientovanej trhovej ekonomiky. aby bol zákon v súlade s článku 55 ods. 1 ústavy, musia byť splnené všetky tieto ustanovené princípy. Ústava v článku 55 ods. 2 deklaruje ochranu a podporu hospodárskej súťaže8).
Ustanovením článku 55 sa formulujú
princípy hospodárskej politiky Slovenskej republiky
. Princípy hospodárskej politiky patria k
základným ústavným princípom
9).
Článok 55 ods. 2 ústavy - na rozdiel od práva podnikať a uskutočňovať inú zárobkovú činnosť, ktoré je subjektívnym právom oprávnených osôb -
neupravuje subjektívne právo
fyzickej alebo právnickej osoby. Ustanovenie článku 55 ods. 2 ústavy nezaručuje právo na hospodársku súťaž, ani právo byť účastníkom hospodárskej súťaže10).
Skutočnosť, že ochrana hospodárskej súťaže je osobitným ústavným princípom výslovne zaručeným článkom 55 ods. 2 ústavy, privodzuje - spolu s inými skutočnosťami - záver, podľa ktorého
niet
ústavnoprávneho
dôvodu na subsumpciu
ochrany hospodárskej súťaže
do kategórie kvázi trestného práva
. V konaní podľa zákona č. 136/2001 Z.z. o ochrane hospodárskej súťaže (ďalej tiež ZOHS) niet dôvodu uplatňovať základné procesné práva priznané ústavou z titulu kvázi trestnej povahy tohto konania.11)
Základné ústavné princípy v právnom štáte určujú činnosť všetkých štátnych orgánov a predurčujú proces tvorby a obsah právnych predpisov, pretože normy uvedené v ústave v právnom štáte nemajú iba politický alebo deklaratívny význam. Ustanovením článku 55 ods. 2 ústavy sa právne záväzným spôsobom ustanovuje záujem Slovenskej republiky chrániť a podporovať hospodársku súťaž. Pretože článok 55 ods. 2 je ústavnou normou, v spojení s článkom 2 ods. 2 a článkom 152 ods. 4 ústavy sa touto normou zakladá
povinnosť všetkých štátnych orgánov Slovenskej republiky správať sa tak, aby
v relevantných spoločenských vzťahoch
chránili a podporovali hospodársku súťaž
.12) Z článku 55 ods. 2 ústavy jednoznačne vyplýva ústavné právo ochrany hospodárskej súťaže ako hospodárskej politiky štátu; patrí k základným ústavným princípom a vyplýva z neho
pozitívny záväzok štátu chrániť hospodársku súťaž
13).
2. Adresáti povinnosti chrániť hospodársku súťaž
Povinnosť štátnych orgánov chrániť a podporovať hospodársku súťaž sa vzťahuje tak na fázu tvorby práva, ako aj na fázu aplikácie práva.
2.1. Zákonodarca
Ochranu a podporu hospodárskej súťaže vo fáze tvorby práva je povinná zabezpečiť
Národná rada Slovenskej republiky
14).
Článok 55 ods. 2 neustanovuje, že Slovenská republika chráni a podporuje len takú časť alebo podobu hospodárskej súťaže, ktorú za hospodársku súťaž označí zákon vydaný na ochranu hospodárskej súťaže. Preto ochranu a podporu hospodárskej súťaže podľa ústavy nemožno stotožniť s ochranou hospodárskej súťaže upravenej v § 1 ZOHS. Druhá veta článku 55 ods. 2 ústavy má právny význam nielen pre určenie, ktorý štátny orgán má právomoc tvoriť právo na ochranu a podporu hospodárskej súťaže. Formuláciou "podrobnosti ustanoví zákon" sa nevytvára len ústavný základ pre prijatie zákona o ochrane hospodárskej súťaže. Národná rada Slovenskej republiky
môže prijať ľubovoľné množstvo zákonov, v ktorých budú právne normy vzťahujúce sa výlučne alebo čiastočne aj na ochranu a podporu hospodárskej súťaže
.15)
V súlade s ústavou prevzatým prísľubom chrániť a podporovať hospodársku súťaž má Národná rada Slovenskej republiky právomoc prijímať právne normy na ochranu a podporu hospodárskej súťaže, ako napr.:
a)
v zákonoch o daniach a cenách16),
b)
v zákone č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii, a to ochranou plurality informácií zákazom niektorých potenciálne rizikových majetkových prepojení podľa § 42 až § 44 tohto zákona17),
c)
v zákone č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach,
d)
v zákone č. 231/1999 Z.z. o štátnej pomoci18), a to nielen pre § 2 ods. 1, v ktorom sa uvádza:
"Zakazuje sa poskytovanie štátnej pomoci, ktorá narušuje alebo hrozí narušením hospodárskej súťaže tým, že zvýhodňuje určitých podnikateľov alebo výrobu určitého tovaru alebo poskytovanie služieb, ak poskytnutie štátnej pomoci nepriaznivo ovplyvňuje podmienky obchodu medzi Slovenskou republikou a Európskymi spoločenstvami ..."
,
e)
v zákone č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v § 10 ods. 2, podľa ktorého:
"O privatizácii podniku s charakterom prirodzeného monopolu, o určení majetkovej účasti štátu na podnikaní takéhoto podniku alebo obchodnej spoločnosti a o privatizácii akciovej spoločnosti s majetkovou účasťou štátu, ktorá má charakter prirodzeného monopolu, vždy rozhoduje vláda, a to po prerokovaní zámeru a postupu privatizácie v Národnej rade Slovenskej republiky ... Národná rada sa musí vyjadriť o návrhu do 30 dní od jeho predloženia. Po márnom uplynutí tejto lehoty sa návrh považuje za prerokovaný."
19)
Z uvedeného exemplifikatívneho výpočtu právnych úprav, ktorých prostredníctvom zákonodarca napĺňa pozitívny záväzok štátu chrániť a podporovať hospodársku súťaž, vyplýva, že zákonodarca napĺňa tento záväzok prijímaním právnych úprav:
a)
ktoré priamo upravujú vzťahy v hospodárskej súťaži, a to či už výhradne (ZOHS) alebo čiastočne (zákon č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii), alebo
b)
ktorých aplikácia môže mať vplyv na postavenie účastníkov v hospodárskej súťaži (zákony o daniach a cenách).
Zvýšený záujem Slovenskej republiky o ochranu a podporu hospodárskej súťaže sa v súlade s článkom 55 ods. 2 ústavy zaručuje tým, že podrobnosti ochrany a podpory hospodárskej súťaže sa odkazujú na zákon bez toho, aby ústava zákonodarnému orgánu dovolila splnomocniť orgány výkonnej moci na ďalšie obmedzenia hospodárskej súťaže20).
2.2. Orgány aplikácie práva
2.2.1. Inštitucionálna pôsobnosť povinnosti chrániť hospodársku súťaž
Povinnosť chrániť a podporovať hospodársku súťaž zaťažuje všetky orgány aplikujúce právne predpisy, ktorými zákonodarca napĺňa pozitívny záväzok štátu chrániť a podporovať hospodársku súťaž, a to tak právne úpravy priamo upravujúce vzťahy v hospodárskej súťaži, ako aj právne úpravy s potenciálnym vplyvom na postavenie účastníkov v hospodárskej súťaži (pozri kapitola 2.1. tohto príspevku).
Vo fáze aplikácie práva sú
ochranu a podporu hospodárskej súťaže
v Slovenskej republike
povinné poskytovať všetky orgány Slovenskej republiky v rozsahu zverenej právomoci
, nielen Protimonopolný úrad Slovenskej republiky21).
Realizácia hospodárskej politiky Slovenskej republiky, zabezpečenie trhového hospodárstva a jeho princípov vyžaduje, aby úrad ustanovený podľa ZOHS (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) vykonával kontrolu trhového prostredia a v prípade zistení jeho porušenia reagoval podľa článku 2 ods. 2 ústavy svojimi rozhodnutiami a zabezpečil tak realizáciu ústavou garantovaných princípov22).
Zákonom č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách23) sa neustanovujú podmienky inej hospodárskej súťaže, aká je predmetom úpravy v ZOHS. Rozdiel medzi obomi zákonmi spočíva v orgánoch štátu, ktorým sa zverila pôsobnosť vo veciach hospodárskej súťaže. Pôsobnosť Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky24) je obmedzená iba na hospodársku súťaž pri poskytovaní elektronických komunikačných sietí a elektronických komunikačných služieb. Pôsobnosť vo veciach ochrany hospodárskej súťaže má aj Rada pre vysielanie a retransmisiu, a to v rozsahu ochrany plurality informácií pred majetkovými prepojeniami zakázanými § 42 až § 44 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii v znení neskorších predpisov.25)
Ústavný súd už mal príležitosť skúmať, či postup daňového úradu pri výkone daňovej kontroly na daň z pridanej hodnoty mohol zasiahnuť do práva sťažovateľa vyplývajúceho z článku 14 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ustanovujúci zákaz diskriminácie) v spojení s článkom 55 ods. 2 ústavy. Ústavný súd nezistil v argumentácii sťažovateľa objektívne okolnosti nasvedčujúce tomu, že by sa s ním z dôvodov uvedených v článku 14 dohovoru v spojení s čl
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).