Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Takáč, J.: Superficiálna zásada a inštitút práva stavby na Slovensku.

Banská Bystrica : Belianum, 2020, 166 s., ISBN9788055717166.

Programová deštrukcia klasických inštitútov (nielen) súkromného práva a zavádzanie nových konceptov do nášho právneho poriadku po roku 1948 viedlo k tomu, že i keď dnes na Slovensku azda každý právnik vďaka výučbe rímskeho práva na právnických fakultách pozná (aspoň podľa názvu) zásadu superficies solo cedit, bude podstatne menej tých, ktorí by (okrem prekladu latinských slov) vedeli bližšie ozrejmiť podstatu, obsah a dôsledky tejto zásady. Podobný závoj neznalosti, pochybností a či neistoty (ušitý niťou zabudnutia) dnes nepochybne zahaľuje aj podstatu, obsah a dôsledky inštitútu práva stavby.
Zásadu
superficies solo cedit
náš právny poriadok opustil prijatím Občianskeho zákonníkaz roku 1950. Inštitút práva stavby, aj keď úzko súvisí s vymedzením nehnuteľnosti založeným na zásade
superficies solo cedit
, ešte o niekoľko rokov prežil opustenie tejto zásady v našom právnom poriadku, aby ho napokon definitívne pochoval Občiansky zákonníkz roku 1964. Na normatívnom vymedzení nehnuteľnosti založenom na zásade
superficies non solo cedit
a absencii inštitútu práva stavby v našom právnom poriadku nič nezmenila ani veľká novela Občianskeho zákonníka z roku 1991. Napriek tomu, že návrh Občianskeho zákonníkaz roku 1998 určitú formu návratu k zásade
superficies solo cedit
(§ 313) a opätovné zavedenie inštitútu práva stavby (§ 392 - § 403) do nášho právneho poriadku predpokladal, podobne ako neskôr legislatívny zámer Občianskeho zákonníka z roku 2002 a z roku 2009, superficiálna zásada, ako i inštitút práva stavby boli dlhodobo na pokraji záujmu našej právnej vedy.
V uvedenom kontexte je potrebné aplaudovať menšej monografii JUDr. Juraja Takáča, PhD., nazvanej
Superficiálna zásada a inštitút práva stavby na Slovensku
, ktorá mapuje historický vývoj zásady
superficies solo cedit
a inštitútu práva stavby s osobitným zreteľom na slovenské právne dejiny a ktorá v stručnosti približuje základné črty superficiálnej zásady a normatívnej úpravy inštitútu práva stavby v právnych poriadkoch vybraných štátov Európskej únie. Recenzovanou monografiou (predstavujúcou určitú formu zavŕšenia systematického vedeckého záujmu o superficiálnu zásadu a inštitút práva stavby reprezentovaného viacerými už skôr publikovanými príspevkami) vypĺňa JUDr. Juraj Takáč, PhD., j
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).