Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Teória spoločnosti v triáde rozhodnutí Daily Mail, Cartesio a VALE - spoločnosť ako fikcia, nexus kontraktov alebo reálna osoba?

Teória spoločnosti v triáde rozhodnutí Daily Mail, Cartesio a VALE - spoločnosť ako fikcia, nexus kontraktov alebo reálna osoba?
Prof. JUDr.
Mária
Patakyová
PhD.
Prorektorka pre legislatívu Univerzity Komenského v Bratislave. Profesorka na Katedre obchodného, finančného a hospodárskeho práva Univerzity Komenského v Bratislave
Mgr.
Barbora
Czókolyová
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, študentka medzinárodného magisterského programu v odbore medzinárodného obchodného práva na Helsinskej univerzite.
PATAKYOVÁ, M. - CZÓKOLYOVÁ, B.: Teória spoločnosti v triáde rozhodnutí Daily Mail, Cartesio a VALE - spoločnosť ako fikcia, nexus kontraktov alebo reálna osoba? Právny obzor, 98, 2015, č.1, s.3 - 21.
Theory of the corporations in triad of decisions
Daily Mail, Cartesio
and
VALE
- corporation as a fiction,
nexus
of contracts or real person?
Debate about the nature of the corporations can be dated back to the nineteenth century and is continuing among legal academics, political scientists, sociologist and economist ever since. Search for an answer to a basic question
"What is a corporation?"
is still alive. It is highly questionable whether it is even possible to formulate a clear answer to this question as the role of corporations in society changes. Aim of this article was to provide the reader with a debate on the nature of the corporation in connection with the cross-border transfer of a company's seat. The jurisprudence of the Court of Justice of the European Union in the cases
Daily Mail, Cartesio
and
VALE
was analysed through lances of the three main theories of the corporations -
fiction theory, contractual theory
and
realist theory
. Wording of the Court of Justice of the European Union in the case
Daily Mail
can be claimed to favour the fiction theory as the Court of Justice describes corporations as
"creatures of national law"
which goes in line with the classic definition of corporation as
persona ficta
by
John Marshall
. The same approach of the Court of Justice of the European Union was repeated in the case
Cartesio
. However, in this case new line of debate about the nature of corporations was opened. If the corporation decides to change its seat and at the same time the applicable law, the home state cannot require dissolution and liquidation of this company. In this situation corporation is transferring some
"aura"
, which is independent from the regulation of the home state under which the corporation was created. Such perception of corporation will fit into the realist theory of corporation as company will be considered to be a separate entity. Similar view on the nature of corporation can be detected in the case
VALE
. When the company VALE Építési kft required to be recorded into the Hungarian commercial register in time when VALE Costruzioni Srl, as predecessor of VALE Építési kft, was already deleted from the Italian commercial register. Thus by
de lege lata
analyses it could be claimed that company VALE Costruzioni Srl does not exist anymore. The Court of Justice however does not follow such argumentation and considers VALE Costruzioni Srl enough alive to be able to transfer to Hungary. From such approach we can claim that Court of Justice of the European Union follows realist theory of corporation in this judgement as it considers the existence of VALE to be independent from the home state regulation (as VALE Costruzioni Srl is already deleted from the Italian commercial register) and its shareholders (as VALE Costruzioni Srl and VALE Építési kft do not have same shareholders).
Key words:
corporation, theory of corporation, fiction theory, realist theory, contract theory, Court of Justice of the European Union, Daily Mail, Cartesio, VALE, transfer of seat
Úvod
Globalizácia, internacionalizácia a europeizácia trhu a obchodnej činnosti prináša pre mnohé obchodné spoločnosti nové výzvy. Spoločnosť založená v jednom štáte počas svojej existencie môže chcieť prekročiť hranice štátu a premiestniť svoje sídlo. Podnikateľsky a hospodársky výhodnejšie prostredie je najčastejším stimulom na cezhraničné premiestnenie sídla spoločnosti. Mnohokrát je však dôvod na premiestnenie sídla oveľa prozaickejší - presťahovanie spoločníka do iného štátu z osobných dôvodov alebo predaj podniku / časti podniku osobám, ktoré sú usadené v inom štáte.1)
V prípade cezhraničného premiestnenia sídla spoločnosti sa vynárajú nasledujúce otázky:
Aký substrát prekračuje hranice štátu? Mali by sme uvažovať v prípade spoločnosti o entite, ktorej existencia je podmienená zásahom zo strany štátu, [alebo] je spoločnosť schopná presunúť sídlo prostredníctvom svojich spoločníkov, ktorí ju vytvorili, [alebo] hranice prekračuje skutočná bytosť, ktorá je nezávislá od štátu, v ktorom vznikla, a spoločníkov, ktorí ju vytvorili?
Hľadanie odpovedí na tieto otázky je predmetom záujmu právnych teoretikov, politológov, sociológov a ekonómov dlhodobo.
Cieľom nášho príspevku bolo spracovať problematiku povahy spoločností v spojitosti s cezhraničným premiestnením sídla spoločnosti v podmienkach práva Európskej únie. Cezhraničná mobilita spoločností predstavuje kľúčovú esenciu pri vytváraní konkurencieschopného vnútorného trhu v Európskej únii. Zlyhanie prijatia smernice regulujúcej cezhraničné premiestnenie sídla spoločnosti zo strany Európskej únie vyúsťuje do mnohých aplikačných problémov v praxi, pretože dochádza ku kolízii právnych poriadkov členských štátov, ktoré môžu vyústiť až do obmedzenia slobody usadiť sa. Práve obmedzenie jednej zo základných slobôd spôsobilo, že významnú rolu v regulácii otázky cezhraničného premiestnenia sídla spoločnosti zohral Súdny dvor Európskej únie, najmä prostredníctvom rozhodnutí
Daily Mail, Cartesio
a
VALE.
Naším zámerom bolo priniesť analýzu povahy spoločností v spojitosti s triádou rozhodnutí
Daily Mail, Cartesio
a
VALE
. Podnetom tejto analýzy bola otázka
doc. JUDr. Kristiána Csacha, PhD., LL.M.,
na príspevok prednesený na konferencii -
Obchodná spoločnosť ako právnická osoba: teoretické východiská a praktické implikácie
, ktorá sa uskutočnila v Smoleniciach v dňoch 1. až 3. apríla 2014. Názov príspevku prednesený
prof. JUDr. Máriou
Patakyovou, PhD.,
bol
Premiestnenie sídla obchodnej spoločnosti. Doc. Csach
predniesol nasledujúci podnet - je možné extrahovať z rozsudkov Súdneho dvora Európskej únie tvrdenie, že
Daily Mail
potvrdzuje v rámci teórie spoločností teóriu fikcie a
VALE
teóriu reality? Týmto by sme mu zároveň chceli vyjadriť poďakovanie za podnetnú reakciu, ktorá vyústila do skúmania problematiky cezhraničnej migrácie spoločností z nového pohľadu.
1. Čo je to spoločnosť?
Spoločnosti sú právnymi poriadkami štátov považované za právnické osoby, ktorým sa priznáva právna subjektivita.2) Právna subjektivita umožňuje spoločnosti
(i)
vstupovať do záväzkových vzťahov vo vlastnom mene,
(ii)
byť vlastníkom hnuteľných, ako aj nehnuteľných vecí,
(iii)
žalovať a byť žalovaná vo vlastnom mene, a takisto
(iv)
splnomocniť osoby na konanie v jej mene
.3)
Tieto jednotlivé znaky právnej subjektivity spoločností sú odvodené od príslušného právneho poriadku, ktorý príslušnú entitu reguluje.
Pri analýze spoločnosti a esencie jej právnej subjektivity v teoretickej rovine je potrebné položiť si nasledujúce otázky:
Čo je to spoločnosť? Máme dočinenia s fiktívnou entitou, ktorá existuje len prostredníctvom príslušného právneho poriadku, [alebo] ide len o nexus kontraktov medzi spoločníkmi, [alebo] je spoločnosť reálnou osobou?
Odpoveďami na tieto otázky sa zaoberajú od sociológovia, právni teoretici, politológovia, ekonómovia.4) Za tento čas vzniklo mnoho teórií, ktoré vysvetľujú základnú esenciu povahy spoločnosti a jej právnej subjektivity, z ktorých sú najvýznamnejšie -
(i)
teória fikcie,
(ii)
teória kontraktu a
(iii)
teória reality.
Ani jednu z teórií nemôžeme označiť ako spôsobilú podať komplexnú odpoveď na vyššie uvedené otázky, keďže aj povaha spoločností sa v spoločnosti mení a vyvíja, a tým sa vytvára špirála, ktorá cyklicky obnovuje diskusiu právnych teoretikov ohľadom povahy spoločnosti.
1.1 Spoločnosť ako fikcia
Najstaršia z teórie spoločností charakterizuje spoločnosť ako
persona ficta
,5) ktorá je výtvorom príslušného právneho poriadku, prostredníctvom ktorého spoločnosť získava právnu subjektivitu. Táto teória považuje spoločnosť za fikciu, ktorá je vytvorená a udržiavaná len cez intervenciu zo strany štátu.6) Táto teória charakterizuje spoločnosť ako entitu bez duše a tela,7) ktorej život vdychuje práve štát prostredníctvom právnej regulácie.
Klasickú definíciu spoločnosti ako
persona ficta
priniesol
John Marshall
ako Chief Justice of the United States v prípade
Trustees of Dartmouth College v. Woodward -"Spoločnosť je umelá bytosť, ktorá je neviditeľná a nehmotná a existuje len prostredníctvom intervencie práva. Tým, že spoločnosť je výtvorom práva, má len vlastnosti, ktoré jej príslušný právny poriadok prisudzuje.".
8) Z toho vyplýva, že právna subjektivita spoločnosti je limitovaná a odzrkadľuje sa najmä v predmete podnikania spoločnosti, ktorý úzko definuje možnosť aktivít spoločnosti.9) Ak by spoločnosť konala nad rámec týchto právomoci, išlo by o konanie
ultra vires
,
10) ktoré by bolo neplatné.11) Z dôvodu vyhnutia sa takémuto konaniu spoločnosti koncipovali svoje predmety podnikania čo najširšie, aby eliminovali možnosť neplatnosti svojich aktov. Podľa
Ferran
tento vývoj indikuje, že právna subjektivita spoločností je viac naviazaná na aktivitu spoločníkov, ktorí sa podieľajú na koncipovaní zakladateľských dokumentov ako na intervenciu zo strany štátu, a preto teória fikcie nezapadá do konceptu moderného práva obchodných spoločností.12)
1.2 Spoločnosť ako nexus kontraktov
Postupom času vytvorenie spoločnosti prestalo byť privilégiom a stalo sa právom, v dôsledku čoho sa oslabilo postavenie štátu v teórii kreovania spoločnosti13) a posilnilo sa postavenie spoločníkov. Spoločníci boli vnímaní ako zakladajúce prvky spoločnosti koncipujúce predmet činnosti spoločnosti, čím jej vdychovali "dušu". Tento presun vnímania povahy spoločnosti vyústil do vzniku teórie kontraktu. Táto teória považuje spoločnosť za
nexus
kontraktov, ktoré vznikajú medzi rôznymi entitami v rámci spoločnosti.14) Základom týchto zmluvných vzťahov je kontrakt medzi spoločníkmi, ktorí sa rozhodli spoločnosť vytvoriť a takisto riadiť a spravovať počas jej existencie.15) Následne sú na tento zmluvný vzťah naviazané sekundárne kontrakty
(i)
medzi manažérmi a spoločnosťou z dôvodu zabezpečenia chodu spoločnosti,
(ii)
medzi zamestnancami a spoločnosťou z dôvodu zabezpečenia pracovného aparátu spoločnosti,
(iii)
medzi veriteľmi a spoločnosťou z dôvodu zabezpečenia externého kapitálu spoločnosti a iné.
Teória kontraktu nevylučuje pôsobenie štátu v oblasti regulácie práva obchodných spoločností, keďže niektoré zákonné ustanovenia môžu spoločnostiam uľahčiť zdĺhavé vyjednávacie procesy, a tým im ušetriť transakčné náklady.16) Táto teória však zlyháva v odôvodnení samostatnej právnej spôsobilosti spoločností, ktorá by bola odlíšiteľná od jej spoločníkov a zabezpečovala by limitáciu ich zodpovednosti. Ak by spoločnosti boli považované len za
nexus
kontraktov medzi rôznymi entitami, spoločníci by mohli byť považovaní za zodpovedných za dlhy spoločnosti.17)
Prínos teórie kontraktu je podľa
Ferran
v limitácii zákonných zásahov do práva obchodných spoločností, keďže právna regulácia spoločností je odôvodnená len v tých prípadoch, ak je to nevyhnutné.18) Takýto postup zabezpečuje právnu reguláciu, ktorá zasahuje do života spoločnosti len v nevyhnutnom prípade, ak je to efektívne a prospešné, a naopak, v prípade, ak je zmluvná voľnosť produktívnejšia, ponecháva ju spoločnosti a jednotlivým entitám.
1.3 Spoločnosť ako reálna osoba
Teória reality považuje spoločnosť za entitu, ktorá je viac ako len kontrakt medzi jej spoločníkmi a
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).