Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Úloha a význam nesporovej právomoci medzinárodných súdnych a mimosúdnych orgánov v súčasnom medzinárodnom práve

KLUČKA, J.: Úloha a význam nesporovej právomoci medzinárodných súdnych a mimosúdnych orgánov v súčasnom medzinárodnom práve. Právny obzor, 105, 2022, č. 2. s. 112 – 123.

https://doi.org/10.31577/pravnyobzor.2022.2.02

The role and importance of the non-contentious juridictions of international judicial and non judicial bodies in current international law. Against the background of globalization of international society and institutionalization (judicialization) of international law in the last quarter of 20th century paper analyses their impact on the traditional individual means of interpretation of international treaties.Taking into account their potential disadvantages the attention is mainly paid to the means able to reduce and/or prevent the the eventual risks resulting from individual interpretation of treaties.The talk si about different interpretive procedures functioning within a number of regional organizations through judicial and non-judicial bodies..Regardless of their procedural and other specifics (preliminary rulings procedures,advisory jurisdiction of judicial and nonjudical bodies) their final outcomes provide autoritative interpretation of international treaties and/or legal orders of international organizations. The regional law makers however confirm different approach with respect of the binding nature of interpretive findings of these bodies,their eventual erga omnes effects as well as their different level of rigidity.These differences result f.e. from various models of intergovernmental and supranational integration and the will of member state to adopt legislative measures able to guarantee uniform interpretation of regional legal rules. The interpretive jurisdiction of international judicial and non-judicial treaty based bodies is however without prejudice to the application of individual and consensual means of interpretation regulated either in the text of a valid international agreements or in a later concluded „interpretative“ subsequent agreement and/or subsequent application practice (Article 31 (3) (a) and (b) of the Vienna Convention on the Law of Treaties.

Key words: interpretive jurisdiction of international judicial and other bodies, measures for reducing different interpretation and/or subsequent divergent practice of international law and legal orders of international organizations, specificities and different models of the interpretive proceedings

Prvé desaťročia minulého storočia boli okrem iného charakterizované vytvorením prvých medzinárodných súdnych orgánov, akými boli Stály dvor medzinárodnej spravodlivosti (SDMS - 1921) a Stály arbitrážny dvor (SAD - 1907). Ich vznik bol vnímaný ako prostriedok mierového riešenia medzinárodných sporov, pretože v čase ich vzniku neexistovalo pravidlo medzinárodného práva zakazujúce použitie sily na riešenie sporov.
"Ideologicky" bol ich vznik podporovaný svetovým mierovým hnutím, ktoré požívalo veľkú intelektuálnu a politickú podporu po skončení prvej svetovej vojny. V takomto historickom a spoločenskom kontexte mali medzinárodné súdne orgány predstavovať účinný mechanizmus schopný rýchle reagovať na medzinárodné krízy a predchádzať vojnovému násiliu. Ďalej sa od nich očakávalo, že svojou judikatúrou prispejú k rozvoju medzinárodného práva a prostredníctvom poradných posudkov budú poskytovať právne rady vznikajúcim medzinárodným medzivládnym organizáciám. Medzivojnová prax však potvrdila, že žiaden z týchto súdov sa nestal účinným prostriedkom zabránenia vojnových konfliktov, prípadne iného použitia sily, pretože riešili len spory nízkej a strednej intenzity (uplatňovanie niektorých ustanovení Versaillskej mierovej zmluvy, nemecká menšina v Poľsku, pohraničné spory, režim na rieke Odra a pod.).
Dôkazom nástupu novej "vlny" medzinárodných súdnych orgánov sa v povojnovom období stali Medzinárodný súdny dvor OSN ako univerzálny súdny orgán, Medzinárodný trestný tribunál, Tribunál pre morské právo, a rôzne druhy regionálnych súdov ako Súdny dvor EU, Európsky súd pre ľudské práva, ako aj množstvo ďalších regionálnych súdov "pripnutých" k vznikajúcim regionálnym organizáciám vo svete. V porovnaní s predvojnovými súdmi sa zásadne mení ich
raison d´étre,
pretože nevznikajú preto, aby sa stali prostriedkami zabránenia vojnových konfliktov alebo obmedzenia násilia v medzinárodných vzťahov. Hlavnou príčinou takejto zmeny je čl. 2 ods. 4 Charty OSN, ktorý zakazuje hrozbu silou alebo použitie sily medzi štátmi s určenými výnimkami, medzi ktoré však riešenie ich sporov nepatrí. V dôsledku toho ich hlavným cieľom sa stalo udržanie, posilnenie a garantovanie bezporuchového fungovania regionálnych právnych režimov, medzinárodná ochrana ľudských práv (v rámci medzinárodných organizácií), ako aj rozvoj, podpora a stabilizácia pravidiel medzinárodného práva v tých oblastiach, ktoré tvoria predmet ich kompetencií. Svojou činnosťou v naznačených oblastiach prehlbujú právnu istotu, posilňujú kredibilitu právnych aktivít štátov, riešením sporov znižujú možné napätia medzi sporovými stranami a pod.
Proces ich vzniku a pôsobenia sa niekedy označuje ako
judicializácia
medzinárodného práva, ktorá sa výraznejšie prejavuje v poslednej štvrtine minulého storočia, pričom predstavujú súdny prvok systémov mierového riešenia sporov v rámci medzinárodných regionálnych organizácií. Popri ich tradičnej sporovej právomoci sa však už začínajú venovať aj
nesporovej agende
spočívajúcej v poskytovaní autoritatívneho výkladu právnych poriadkov medzinárodných organizácií, prípadne ich zakladajúcich medzinárodných zmlúv. Literatúra v tejto súvislosti konštatuje, že: "Keďže štáty čoraz častejšie priznávajú špecializovaným medzinárodným organizáciám právomoc prijímať medzinárodné právne normy, prenáša sa na ne prirodzene aj oprávnenie na ich výklad a dodržiavanie."
1)
Účelom rôznych "výkladových" konaní buď pred medzinárodnými súdnymi, alebo mimosúdnymi orgánmi je prispievať k uniformnému výkladu právnych poriadkov medzinárodných organizácií ich členskými štátmi, ako aj ich zakladajúcich zmlúv po ktorom by mohol (mal) nasledovať proces ich jednotnej aplikácie. Odborná spisba v tejto súvislosti potvrdzuje, že "Tribunály zriaďované medzinárodnými organizáciami sa primárne zaoberajú zmluvami, na základe ktorých boli založené, ako aj sekundárnym právom odvodeným z takýchto zmlúv, takže medzinárodné právo v nich hrá len doplnkovú úlohu, pokiaľ ide napr. o otázky platnosti a systému zakladajúcej zmluvy."
2)
Treba však uviesť, že tieto výkladové právomoci nie sú na ujmu tradičnej sporovej agende medzinárodných súdov, ktorá naďalej predstavuje hlavné zameranie ich činnosti. Vo vzťahu k tradičným "decentralizovaným" individuálnym spôsobom výkladu medzinárodných zmlúv ich zmluvnými stranami (ktorých pravidlá sú upravené v čl. 31 až 33 Viedenského dohovoru zmluvnom právez r. 1969
3)
) však nesporové právomoci súdnych orgánov predstavujú
ďalší spôsob
výkladu medzinárodných zmlúv alebo právnych poriadkov medzinárodných organizácií medzinárodnými orgánmi zriadenými medzinárodnými zmluvami (buď súdnej, alebo mimosúdnej povahy). Tento je založený na
konsenzuálnom základe,
t.j. na základe dohody členských štátov medzinárodnej organizácie, zmluvných strán medzinárodného dohovoru alebo žiadostí oprávnených neštátnych subjektov opierajúcich sa o takýto súhlas. Odborná spisba v tejto súvislosti uvádza, že: "Výklad medzinárodných zmlúv v súčasnom období koexistuje s orgánmi zriadenými medzinárodnými zmluvami ktoré disponujú rôznymi druhmi noriem a aktov a záväzne vykladajú takéto zmluvy. Stretávame sa tak s priestorom, v ktorom od polovice minulého storočia pôsobia inštitucionalizované zmluvy s rastúcou autonómiou."
4)
Zverenie výkladovej právomoci medzinárodným orgánom je spôsobilé eliminovať, prípadne obmedziť možnosť rozdielneho individuálneho výkladu a uplatňovania medzinárodných dohovorov alebo pravidiel regionálnych organizácií ich zmluvnými stranami, resp. členskými štátmi. Je zjavné, že dosiahnutiu požadovaného predmetu a účelu medzinárodnej zmluvy alebo pravidiel právneho poriadku medzinárodnej organizácie neprispieva rozdielny výklad jej ustanovení a ich rôznorodá aplikácia zo strany jednotlivých zmluvných strán alebo členských štátov. Okrem individuálneho spôsobu výkladu medzinárodných zmlúv a výkladu poskytovanému medzinárodným súdnym ale
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).