Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Ústavný súd a Zmluva o ústave pre Európu: Niekoľko poznámok k argumentácii ústavného súdu

Ústavný súd a Zmluva o ústave pre Európu: Niekoľko poznámok k argumentácii ústavného súdu
Mgr.
Juraj
Gyárfáš
advokátsky koncipient, Bratislava
V tomto príspevku by som rád načrtol niekoľko poznámok k nálezu1) Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej len "ústavný súd") vo vzťahu k Zmluve o Ústave pre Európu (ďalej len "ústavná zmluva").2) Tento príspevok nemá ambíciu komplexne analyzovať uvedený nález a všetky jeho implikácie pre interpretáciu príslušných ustanovení Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len "ústava")3) a formulovaní vzťahu medzi ústavným právom Slovenskej republiky a európskym právom. Rád by som však upozornil na niektoré argumentačné línie v odôvodnení nálezu, ktoré, podľa môjho názoru, môžu v budúcnosti spôsobovať interpretačné problémy.
Na úvod možno konštatovať, že nález sa nie vlastnou vinou "narodil ako obsolétny". Ústavnú zmluvu v roku 2005 v referendách odmietli fran cúzski a holandskí voliči a európski lídri pripravili "náhradnú" Lisabonskú zmluvu,4) ktorá v čase vyhlásenia nálezu už bola ratifikovaná niektorými členskými štátmi.5) Ústavný súd síce rozhodol, že schválenie ústavnej zmluvy si nevyžadovalo obligatórne
referendum
, nakoľko projekt ústavnej zmluvy však možno označiť za "mŕtvy", praktický význam nálezu nie je kľúčový. Práve táto skutočnosť mohla byť dôvodom, prečo nález vyvolal pomerne malú diskusiu medzi odbornou verejnosťou.6)
Napriek tomu považujem za dôležité o tomto náleze písať. Ako uviedol samotný ústavný súd,
"v okolnostiach prípadu nemá právny význam, že Zmluva nenadobudla a ani (veľmi pravdepodobne) nenadobudne platnosť. Pokus o vstup do štátneho zväzku s iným štátom môže znamenať porušenie ústavy rovnako ako zavŕ šený vstup do štátneho zväzku, ak sa uskutoční v rozpore s podmienkami určenými ústavou."
Zároveň ide o prvý nález ústavného súdu týkajúci sa priamo základných zmlúv Európskej únie (ďalej len "EÚ"), resp. Európskych spoločenstiev (ďalej len "ES"), pričom rozhodnutia súdov členských štátov k zmenám a revíziám základných zmlúv často tvoria míľniky pre ústavné doktríny daných členských štátov vo vzťahu k európskemu právu.7) Domnievam sa preto, že tézy nastolené v náleze budú dlhodobo rezonovať v slovenskej ústavnej doktríne a jurisprudencii, a preto považujem nález bez ohľadu na neúspech projektu ústavnej zmluvy za dôležitý a za hodný komentovania.
Ústavná sťažnosť a dočasné odloženie vykonateľnosti
Konanie pred ústavným súdom iniciovala (podobne ako v obdobných kauzách v iných členských štátoch) skupina fyzických osôb z prostredia politických odporcov ústavnej zmluvy (Konzervatívny inštitút, Občianska konzervatívna strana). Ústavnou sťažnosťou8) v zmysle čl. 127 ústavy namietali porušenie svojich práv podľa čl. 30 ods. 1 ústavy (právo účasti na správe vecí verejných) v spojení s čl. 7 ods. 1, čl. 93 ods. 1 a čl. 2 ods. 1 ústavy. Porušovateľom mala byť Národná rada Slovenskej republiky (ďalej len "národná rada"), ktorá s ústavnou zmluvou vyslovila súhlas a rozhodla, že ústavná zmluva je medzinárodnou zmluvou v zmysle čl. 7 ods. 2 v spojení s čl. 7 ods. 5 ústavy.9) Sťažovatelia argumentovali, že prijatím ústavnej zmluvy dochádza k vstupu Slovenskej republiky do štátneho zväzku, čo v zmysle čl. 7 ods. 1 ústavy musí byť vykonané ústavným zákonom potvrdeným referendom. Tézu o tom, že ústavná zmluva konštituuje EÚ ako štátny zväzok, podporili viacerými argumentmi ako sú znaky charakteristické pre štátne útvary obsiahnuté v ústavnej zmluve (územie, obyvateľstvo a jurisdikcia). Sťažovatelia ďalej vyzdvihli priznanie právnej subjektivity EÚ, explicitnú úpravu prednosti európskeho práva pred vnútroštátnym, rozšírenie okruhu právomocí EÚ a okruhu oblastí, v ktorých sa rozhoduje väčšinovým hlasovaním, doložku flexibility, zahrnutie Charty základných práv únie do európskej ústavy, atď.
Keďže, podľa názoru sťažovateľov, bola naplnené hypotéza čl. 7 ods. 1 ústavy (vstup do štátneho zväzku) a nebolo uskutočnené obligatórne
referendum
, bolo porušené ich právo na účasť na správe vecí verejných.
Sťažovatelia okrem toho vyzvali ústavný súd, aby formuloval svoj postoj k prehlbovaniu európskej integrácie. V sťažnosti uviedli, že ak by niekto chcel spochybniť, že EÚ sa na základe ústavnej zmluvy mení na štátny zväzok
"musel by sa vysporiadať s otázkou, pri akej inej príležitosti, ak nie pri schvaľovaní Zmluvy o Ústave pre Európu, by sa mal uplatniť postup podľa čl. 7 ods. 1".
Z dôvodu záujmu na tom, aby bol postup národnej rady a prezidenta pri ratifikácii zbavený akejkoľvek pochybnosti o tom, či je v súlade s ústavou, sťažovatelia navrhli, aby ústavný súd v zmysle § 52 ods. 2 zákona o ústavnom súde10) dočasne odložil vykonateľnosť predmetného uznesenia národnej rady a uložil prezidentovi, aby sa do rozhodnutia vo veci samej zdržal ratifikácie ústavnej zmluvy.
Ústavný súd v tomto bode sťažovateľom vyhovel a uznesením,11) ktorým zároveň sťažnosť prijal na ďalšie konanie, predbežne odložil vykonateľnos
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).