Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Vladár, V., Remedia spolii v stredovekom kánonickom práve. Praha: Leges, 2014, 236 strán

Vladár, V., Remedia spolii v stredovekom kánonickom práve. Praha: Leges, 2014, 236 strán
Doc. JUDr.
Miriam
Laclavíková
PhD.
Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Katedra dejín práva Trnava
Recenzovaná monografia má ambíciu odkryť historickoprávne základy chápania a pozície inštitútu držby (presnejšie ochrany držby) v rámci kontinentálneho právneho systému na báze rozboru vzniku a uplatnenia procesných inštitútov
exceptio spolii
a
actio
spolii
(označovaných spoločným názvom
remedia spolii
) v stredovekom kánonickom práve. Z chronologického hľadiska je autorov záujem sústredený na obdobie 9. - 15. storočia s viacerými presahmi aj do neskoršieho obdobia, a to najmä vo vzťahu ku koncepčným východiskám pozitívnoprávnych inštitútov ochrany držby v právnych systémoch predovšetkým európskych štátov. Práca ako celok kladie dôraz na historický a právnohistorický záber (čím nadobúda širší význam a určenie) s osobitným dôrazom na charakteristiku vzťahov medzi Katolíckou cirkvou a stredovekým štátom a jeho zásadné medzníky (boj o investitúru, cézaropapizmus, gregoriánska reforma). Predstavenému metodologickému uchopeniu zodpovedajú najmä prvé dve kapitoly práce (rozdelenej do celkovo 4 kapitol)
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).