Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Vozár, J., Augustín Ráth, prvý slovenský rektor Univerzity Komenského. Brati¬slava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2018, 237 s.

 „Augustín Ráth – prvá slovenská magnificencia“

Téma formovania slovenskej právnickej obce a jej história dostala ďalšiu publikáciu. Jo­zef Vozár pridal k Významným slovenským právnikom z Liptova (Bratislava : VEDA, 2016, Emil Stodola – Augustín Ráth – Adolf Vladimír Záturecký – Štefan Luby) a ku kom­plexne spracovanému Vladimírovi Fajnorovi (Bratislava : VEDA, 2017) ďalšie komplexné dielo. Možno povedať, že aj autorovou záslu­hou v poslednom období vychádza relatívne veľa diel obracajúcich sa do našej histórie z po­hľadu práva. Mám na mysli tiež knihu Ovečko­vá – Vozár a kol. 100 rokov časopisu Právny obzor (Bratislava : VEDA, 2017).

Jozef Vozár tentoraz priblížil ďalšiu osob­nosť práva, ktorá spolutvorila našu históriu. Inšpiroval sa českou edíciou Memorabilia iuri­dica Právnickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe, kde vychádzajú monografie o vý­znamných českých profesoroch práva (Krčmář, Randa, Miřička). Zároveň prispel k oslavám storočnice najstaršej právnickej fakulty na Slo­vensku po vzniku Československa – Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, s ktorou bol Augustín Ráth dve desaťročia úzko prepojený.

Je to čitateľsky veľmi pútavá, priam vý­pravná knižka. Prispievajú k tomu pramene, ktoré autor spracoval – archívne dokumenty z jednotlivých fondov Archívu Univerzity Ko­menského i Archívu Univerzity Karlovej, Slo­venského národného archívu, Slovenskej ná­rodnej knižnice, Štátneho archívu v Žiline, ohromný záber literatúry (monografií i z peri­odík), kompletne preštudoval tvorbu Augustína Rátha, aj jednotlivé čísla najmä Právneho obzo­ru, ktorý na Slovensku reflektoval vývoj práv­nej vedy i aplikačnej praxe. K intímnosti a au­tenticite publikácie prispievajú mnohé citácie z osobnej i úradnej korešpondencie, množstvo textov zo súdobej tlače, napokon aj dobové fo­tografie. Čitateľ tak dostáva dobrú predstavu o jednej z významných osobností našich národ­ných dejín, ktoré pôsobili v oblasti práva.

Biografie významných osobností sú veľmi užitočné. Čitateľ, ktorý má sklon venovať sa histórii – a v našom prípade aj právnej histórii, si tak oživuje alebo aj dostáva nové súvislosti týkajúce sa našich dejín. Z biografií sú zrejmé oveľa zreteľnejšie okolnosti osobných väzieb i rôznych udalostí a dávajú predstavám čitateľa nielen plasticitu, ale často aj nové pochopenie.

Touto knihou autor podstatne rozšíril pred­stavenie profesora Augustína Ráta, ako ho v roku 2016 zaradil do kontextu významných slovenských právnikov z Liptova. Austína Rátha (1873 – 1942) chronologicky uviedol vo viacerých vrstvách. Začal

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).