Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Vyšný, P., Historicko-právne súvislosti dobytia Nového sveta Španielmi.

Vyšný, P., Historicko-právne súvislosti dobytia Nového sveta Španielmi.
Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, Vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2015, 196 s. ISBN 978-80-8082-848-6
Doc. JUDr.
Miriam
Laclavíková
PhD.
Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
Doc. PhDr.
Miroslav
Lysý
PhD.
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave.
Právne dejiny španielskej
conquisty
(doby-ročia charakterizuje na jednej strane prienik tia) amerického kontinentu v priebehu 16. sto-španielskych, resp. európskych právnych teórií a inštitúcií na americký kontinent osídlený miliónmi pôvodných obyvateľov - Indiánov a na druhej strane akademická analýza legitimity
conquisty
a jej konzekvencií v Španielsku, ktorej komplexné výsledky majúce podobu určitých teórií štátu, práva a aj medzinárodných vzťahov možno považovať za významný príspevok Španielska k rozvoju intelektuálnej základne európskej kontinentálnej právnej kultúry a medzinárodného práva. Prvým domácim pokusom spracovať túto v slovenskom, ale aj v širšom stredoeurópskom akademicko-právnom prostredí len veľmi málo známu problematiku je monografia
Petra Vyšného
nazvaná
Historicko-právne súvislosti dobytia Nového sveta Španielmi
.
Ako autor v recenzovanej monografii uvádza, v rámci dobovej reflexie
conquisty
možno rozlíšiť tri relatívne samostatné prístupy, a to - juristický, teologický a filozofický. Juristický prístup sa opieral o
ius commune
a spočíval v hľadaní právnych skutočností, ktoré by legalizovali španielske ovládnutie Nového sveta. Teologický prístup sa zakladal na scholastickom myslení a jeho podstatou bolo skúmanie určitých
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).