Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Držba a vydržanie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti

3/2013
Držba a vydržanie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
§ 130 ods. 1 Občianskeho zákonníka
§ 134 Občianskeho zákonníka
Jedným zo základných predpokladov oprávnenej držby je dobrá viera držiteľa, že mu vec alebo vykonávanie práva patrí. Dobrá viera je psychický stav držiteľa; takýto držiteľ sa domnieva, že mu vec vlastnícky patrí, hoci v skutočnosti tomu tak nie je. Dobrá viera musí byť podložená konkrétnymi okolnosťami, z ktorých možno usudzovať, že toto presvedčenie držiteľa je opodstatnené a musí trvať po celú vydržaciu dobu. Okolnosťami, ktoré môžu svedčiť pre záver o existencii dobrej viery, sú spravidla skutočnosti týkajúce sa právneho dôvodu nadobudnutia veci (práva) a svedčiace o poctivosti nadobudnutia, t.j. tzv. titulu uchopenia sa držby (objektívne oprávnený dôvod nadobudnutia držby).
Oprávnená držba sa nemusí nutne opierať o existujúci právny dôvod; postačí, aby bol daný aj domnelý (putatívny) právny dôvod. Pôjde však vždy o to, aby držiteľ bol so zreteľom ku všetkým okolnostiam v dobrej viere, že mu taký právny dôvod svedčí.
Pre vydržanie treba do doby oprávnenej držby započítať aj dobu pred 1. januárom 1992.
Rozsudok
Najvyššieho súdu SR
2 Cdo 207/2005
Skutkový stav:
Okresný súd v G.
rozsudkom z 21. júna 2004 určil, že žalobcovia sú bezpodieloví spoluvlastníci nehnuteľností nachádzajúcich sa v obci V. nad Váhom, kat. úz. V. nad Váhom, zapísaných na LV č. 1754 ako parc. č. 373/4 - záhrada o výmere 661 m2 a parc. č. 371/3 - zastavaná plocha o výmere 535 m2. Žalovanému uložil povinnosť zaplatiť žalobcom trovy konania v sume 14 734 Sk k rukám advokátky žalobcov do troch dní.
V odôvodnení rozhodnutia uviedol, že právna predchodkyňa žalobcov Magdaléna Š. mala sporné nehnuteľnosti vo vlastníctve a užívala ich od roku 1954. Žalobcovia užívajú nehnuteľnosti od roku 1981, kedy prišli bývať do domu starej matky žalobkyne v prvom rade. Keďže sporné pozemky žalobcovia užívali nerušene po dobu desať rokov, splnili všetky zákonom stanovené podmienky pre nadobudnutie vlastníctva vydržaním (§ 134 ods. 1 OZ). Žalobe preto v celom jej rozsahu vyhovel.
Krajský súd v T.
rozsudkom zo 7. marca 2005 na odvolanie žalovaného rozsudok súdu prvého stupňa zmenil tak, že návrh zamietol a výrok o náhrade trov konania zrušil a vec mu v rozsahu zrušenia vrátil na ďalšie konanie.
V odôvodnení rozhodnutia uviedol, že Magdaléna Š. nadobudla kúpnou zmluvou spísanou, vo forme notárskej zápisnice z 9. augusta 1954, spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 1/8 na nehnuteľnostiach zapísaných vo vložke č. 927, kat. úz. Š. ako parc. č. 5511 - vinica o výmere 957 m2 a parc. č. 5512 - roľa o výmere 2942 m2. Predmetom kúpnej zmluvy nemohli byť reálne vydelené časti uvedených nehnuteľností (dom a humno o výmere 133
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).