Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Fikcia doručenia rozhodnutia

ZSP 31/2021
§ 192 ods. 1 písm. e), § 266 ods. 3 a 4 zákona č. 73/1998 Z.z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície.
§ 462 ods. 2, § 469 zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok.
Fikcia doručenia doporučenej zásielky s doručenkou s poznámkou do vlastných rúk na tretí deň od uloženia zásielky na pošte nenastane, ak bolo doručované na adresu miesta trvalého bydliska, hoci zamestnávateľ mal vedomosť o tom, že policajt sa zdržiava na inej adrese.
Rozsudok
Najvyššieho súdu SR
sp. zn.
2 Sžk 36/2018
Skutkový stav:
Krajský súd v B. rozsudkom č. k. 5 S 144/2016-51 z 24. októbra 2017 zamietol žalobu podľa § 190 zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok (ďalej aj "SSP"), ktorou sa žalobca domáhal preskúmania rozhodnutia žalovaného z 16. mája 2016 (ďalej aj len "napadnuté rozhodnutie"), ktorým bol zamietnutý rozklad žalobcu proti prvostupňovému rozhodnutiu - Personálnemu rozkazu Ministra vnútra SR z 13. januára 2016 (ďalej len "personálny rozkaz"), ktorým bol nadstrážmajster J. S. prepustený zo služobného pomeru príslušníka Policajného zboru (ďalej aj "PZ") podľa § 192 ods. 1 písm. e) zákona č. 73/1998 Z.z. o štátnej službe príslušníkov PZ, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže SR a Železničnej polície (ďalej len "zákon č. 73/1998 Z.z."), pretože svojím konaním zvlášť hrubým spôsobom porušil služobnú prísahu a služobnú povinnosť a jeho ponechanie v služobnom pomere príslušníka PZ by bolo na ujmu dôležitých záujmov štátnej služby.
Dôvodom jeho prepustenia bola skutočnosť, že menovaný 24. februára 2015 asi o 16.00 hod, počas výkonu služby ako veliteľ hliadky PZ v M. n. B. zastavil a kontroloval vodiča motorového osobného vozidla Mgr. M. Š., ktorému za priestupok v doprave, a to nerešpektovanie dopravného značenia "Stoj, daj prednosť v jazde", uložil blokovú pokutu vo výške 40 eur, ktorú po uznaní si viny a podpise od priestupcu na mieste v hotovosti aj prevzal a ako potvrdenie mu vydal 2 kusy dielov Pokutových blokov č. 0125091 - 0125092, ktoré však už 5. februára 2015 mal vydať predchádzajúcemu priestupcovi M. I. ako doklad o zaplatení blokovej pokuty vo výške 40 eur, čo neurobil. Následne nadstrážmajster J. S. pri evidovaní pokuty v informačnom systéme MV SR v evidenčnej karte vodiča Mgr. M. Š. vyznačil výšku pokuty iba 20 eur a zvyšných 20 eur si neoprávnene ponechal.
Krajský súd vo svojom rozhodnutí vyhodnotil žalobné námietky uvedené v žalobe ako nedôvodné. K námietke žalobcu, že jeho konanie nenapĺňalo znaky porušenia služobnej prísahy a služobnej povinnosti hrubým spôsobom, súd po preskúmaní administratívneho spisu dal za pravdu orgánom verejnej správy a ich právnemu názoru a mal za preukázané, že k porušeniu služobnej prísahy a služobnej povinnosti obzvlášť hrubým spôsobom došlo.
Podľa krajského súdu žalobca svojím konaním porušil služobnú prísahu ako aj služobnú povinnosť zvlášť hrubým spôsobom a jeho ponechanie v služobnom pomere by bolo na ujmu dôležitých záujmov štátnej služby, pretože konal úmyselne pre získanie neoprávnenej výhody na vlastný prospech, čo bolo preukázané listinnými dôkazmi ako aj výsluchom svedkov. Svojím konaním naplnil znaky skutkovej podstaty prepustenia podľa § 192 ods. 1 písm. e) zákona č. 73/1998 Z.z.
Krajský súd videl hrubé porušenie služobnej prísahy v tom, že žalobca nebol čestný a disciplinovaný, keď priestupcovi v doprave po uložení blokovej pokuty nevydal diel B pokutových blokov, tieto vydal inému priestupcovi, v evidenčnej karte vodiča vykázal nižšiu pokutu ako v skutočnosti uložil, rozdiel finančnej hotovosti si ponechal a opakovane ďalším priestupcom vydal iné diely B pokutových blokov ako v skutočnosti vykázal v záznamoch zo služby a v evidenčných kartách vodiča. V jednom prípade označil za priestupcu cudzinca, ktorého sa nepodarilo stotožniť.
Krajský súd videl hrubé porušenie služobnej povinnosti aj v tom, že žalobca nevykonával riadne štátnu službu, keď počas nej svedomite neplnil úlohy uložené mu zákonom č. 171/1993 Z.z. § 8 ods. 1, nariadením nadriadeného, rozkazom nadriadeného č. 6/1997 o úlohách na zvýšenie morálneho stavu a disciplíny príslušníkov PZ. Toto jeho konanie mohla narušiť vážnosť PZ a ohroziť dôveru v tento zbor. Svojím konaním zvlášť hrubým spôsobom porušil aj základné povinnosti
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).