Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Hodnotenie znaleckého posudku ako dôkazu v rámci občianskeho súdneho konania

HODNOTENIE ZNALECKÉHO POSUDKU AKO DÔKAZU V RÁMCI OBČIANSKEHO SÚDNEHO KONANIA
V konaní pred súdom nemôže sudca riešiť odborné otázky, a to ani vtedy, ak by disponoval potrebnou odbornou kvalifikáciou. Za odbornú otázku sa samozrejme nepovažujú právne otázky, o ktorých rozhoduje jedine sudca. Právna otázka nemôže byť otázkou znaleckou a ich odpovedanie alebo posudzovanie nepatrí do kompetencie znalca. Právne posúdenie veci je vždy úlohou súdu na podklade vykonaného dokazovania. Súd rozhodne vo veci samej na základe skutkového stavu zisteného z vykonaných dôkazov, ako aj na základe skutočností, ktoré neboli medzi účastníkmi sporné, ak o nich alebo o ich pravdivosti nemá dôvodné a závažné pochybnosti.
Znalec je osoba, ktorá sa prizve do konania v prípade, kedy v konaní vyvstali otázky, ktorých zodpovedanie závisí od odborných znalostí. V zásade platí, že znalecký posudok by mal byť hodnotený ako každý iný dôkaz. Ustanovenie § 125 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej aj "OSP") dispozitívne upravuje dôkazné prostriedky. Ako dôkaz môžu slúžiť všetky prostriedky, ktorými môžeme zistiť stav veci, najmä výsluch svedkov, znalecký posudok, správy a vyjadrenia orgánov, fyzických a právnických osôb, listiny, ohliadka a výsluch účastníkov. Pokiaľ nie je spôsob vykonania dôkazu predpísaný, určí ho súd. V zásade platí, že všetky dôkazné prostriedky sú na jednej úrovni a znalecký posudok nie je vyvýšený nad iné dôkazné prostriedky. Za dôkazný prostriedok slúžia všetky dostupné prostriedky, ktorými možno zistiť stav veci. Z ustanovenia § 125 OSP platí zákonná výnimka, a to taká, že v prípade ak účastník občianskeho súdneho konania k preukázaniu svojich tvrdení navrhne dôkaz, ktorý bol zabezpečený účastníkom v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi a ku ktorého zabezpečeniu resp. získaniu došlo porušením práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, tak súd takýto dôkaz ako neprípustný nevykoná. Neprípustným dôkazom je preto aj záznam telefonického rozhovoru, ktorý bol zabezpečený bez vedomia hovoriacich osôb.1) Ako dôkazný prostriedok môžu slúžiť všetky dôkazy, ktoré boli získané zákonným spôsobom a bez zásahu do práv tretích osôb. Z uvedeného zabezpečovania záznamu audiovizuálneho však platí aj výnimka, a to vtedy, ak bol audiovizuálny záznam zabezpečený na verejne prístupných miestach, ktoré boli dostatočným spôsobom označené nálepkami alebo iným dobre viditeľným upozornením, z ktorého vyplýva, že priestor je zabezpečený kamerovým systémom.
Znalecký posudok je len jedným z dôkazných prostriedkov, ktoré súd využije iba ak na posúdenie určitých skutočností sú potrebné odborné zdatnosti. Aj znalecký posudok možno podrobiť kritickému hodnoteniu. Podľa rozhodnutia Najvyššieho súdu ČR
znalecký posudok (podľa ustanovenia § 125, § 127 OSP) súd síce hodnotí ako každý iný dôkaz podľa ustanovenia § 132 OSP, odborné závery v ňom obsiahnuté však hodnoteniu súdu podľa ustanovenia § 132 OSP nepodliehajú. Hodnotenie dôkazu znaleckým posudkom spočíva v posúdení, či závery posudku sú náležite odôvodnené, či sú podložené obsahom nálezu, či bolo prihliadnuté ku všetkým skutočnostiam, či závery posudku nie sú v rozpore s výsledkom ostatným výsledkov a či odôvodnenie znaleckého posudku zodpovedá pravidlám logického myslenia. Aby súd mohol znalecký posudok zodpovedne hodnotiť, nesmie sa znalec obmedziť vo svojom posudku len na podanie odborného záveru a práve naopak z jeho posudku musí mať súd možnosť zoznámiť sa z ktorých zistení znalec v posudku vychádza, akou cestou k tomuto zisteniu dospel a na základe akých úvah došiel k svoju záveru
.2)
Z uvedeného rozhodnutia Najvyššieho súdu ČR síce vyplýva, že znalecký posudok môže byť podrobený kritickému hodnoteniu, avšak toto kritické hodnotenie sa môže týkať prakticky iba formálnych častí znaleckého posudku, pričom odborné závery sa hodnoteniu laika - teda aj sudcu vymykajú. Pochybnosti vyplývajú či je súd oprávnený hodnotiť aj vedecké východiská, odborné metódy, o ktoré znalec opiera svoje závery. Osobne sa s týmto názorom Najvyššieho súdu ČR nestotožňujem, pretože ak by sa súd vždy stotožnil s odbornými závermi uvedenými v znaleckých posudkoch, tak v žiadnom prípade by nemohlo dôjsť k revíznym znaleckým posudkom v konaniach, okrem prípadu, ak by znalec nedodržal formálne náležitosti znaleckého posudku a dostatočne nejasne neodôvodnil spôsob, akým dospel k odbornému záveru v samotnom posudku. Podľa môjho názoru aj súd môže primeraným spôsobom v svojej kvalifikácii hodnotiť odborné závery znalca a z týchto vychádzať (najmä s prihliadnutím na skúsenosti súdu). Nič nebráni sudcovi prizvať si konzultanta aj na vyhodnotenie odborných otázok v znaleckom posudku, ktorým nerozumie, a o ktorých nemá vedomosť. Podľa môjho názoru ani nie je vhodné, aby súd odôvodnil rozhodnutie záverom znaleckého posudku, o ktorom sám nie je presvedčený, a ktorému sám
de facto
nerozumie. Pri hodnotení relevancie znaleckého posudku posudzujeme, či obsah znaleckého posudku vôbec vyvodil nejaké poznatky podstatné pre predmet konania.
V súlade s uvedeným je zásadným aj rozhodnutie Najvyššieho súdu SR, v ktorom sa Najvyšší súd SR vyjadril k vyhodnocovaniu znaleckého posudku ako dôkazu:
"Aj keď má znalecké dokazovanie špecifický charakter a zvláštne postavenie medzi dôkaznými ­prostriedkami, zostáva jeden z možných dôkazov. Tak ako ostatné dôkazy i znalecký posudok súd musí podrobiť hodnoteniu. Znalecký posudok preto musí spojovať vysokú odbornosť so zrozumiteľnosťou slovného vyjadrenia, záveru a postupu, akým k nemu dospel, aby súd, prípadne iný orgán, pre ktorý je posudok určený, bol schopný pochopiť jeho dôkazný výzvam, aj keď sám nemal odborné vedomosti. Ak sa uvedené zásady nedodržia, prestal byť rozsudok, či iné rozhodnutie, výsledkom rozhodovania súdu (sudcu), ale ide iba o "znalecké rozhodnutie", kde súd len deklaruje za svoj záver niekoho iného
.3)
S týmto rozhodnutím Najvyššieho súdu SR sa v plnej miere stotožňujem, pretože súd musí pochopiť výsledok znaleckého dokazovania a musí byť stotožnený s odbornými závermi, ktoré znalec uviedol. Nezrozumiteľnosť postupu znalca pri dosiahnutí odborných záverov, ich nezrozumiteľnosť, nejasnosť možno odstrániť predvolaním znalca a jeho vypočutím priamo na pojednávaní. Sudca sa nemôže nekriticky stotožniť so záverom znaleckého posudku, pretože ako bolo uvedené vo vyššie spomínanom judikáte, tak takéto nekritické stotožnenie sa so záverom znaleckého posudku je iba
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).