Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Komisionárska zmluva

59/2011
Komisionárska zmluva
§ 577 a nasl. Obchodného zákonníka
§ 324 ods. 1 Obchodného zákonníka
Komisionárska zmluva zakladá právny vzťah medzi komisionárom a komitentom, ktorý má povahu tzv. nepriameho zastúpenia. Komisionár ako nepriamy zástupca komitenta, koná na účet komitenta, ale vo vlastnom mene, preto z jeho konania voči tretím osobám nevznikajú priamo žiadne práva a povinnosti zastúpenému.
Aby mohol komisionár vymáhať pohľadávku komitenta, musí mu ju tento zákonom predpísaným spôsobom postúpiť. Vo vzťahu k dlžníkovi potom komisionár vystupuje ako vlastník pohľadávky. Plnenie dlžníka komisionárovi má účinky splnenia záväzku dlžníka len u pohľadávky, ktorá patrí komisionárovi, lebo plnenie tretej osoby komisionárovi nemá voči komitentovi žiadne účinky.
Rozhodnutie
Najvyššieho súdu SR
1M Obdo V 6/2009
Skutkový stav:
Žalobca,
štátny podnik S., sa podanou žalobou domáhal voči žalovanému v prvom rade ako dlžníkovi a žalovanému a v 2. rade ako komisionárovi, ktorý mal v zmysle uzavretej komisionárskej zmluvy vymáhať jeho pohľadávky voči žalovanému v prvom rade, zaplatenia sumy 142 583 757,60 Sk s príslušenstvom, a to voči obom solidárne.
Súd prvého stupňa
vyhovel žalobe vo vzťahu k žalovanému v druhom rade a zaviazal ho zaplatiť žalobcovi 142 583 757,60 Sk istiny a 92 455 069,30 Sk úrokov z omeškania. Oboch žalovaných zaviazal zaplatiť žalobcovi spoločne a nerozdielne 39 420 166 Sk úrokov z omeškania. Žalovaného v druhom rade zaviazal zaplatiť žalobcovi 600 000 Sk náhrady trov konania.
Žalobu v časti o zaplatenie 4 870 392,20 Sk úrokov z omeškania zamietol. Žalobu o zaplatenie istiny 142 583 757,60 Sk voči žalovanému v prvom rade zamietol v celom rozsahu a žalobcu zaviazal zaplatiť mu 244 879 Sk náhrady trov konania. V časti o zaplatenie úrokov z omeškania z istiny 84 672 478 Sk za obdobie od 1. augusta 2000 do 31. augusta 2004 vo výške 10 055 551,40 Sk konanie zastavil.
Rozhodol tak s odôvodnením, že žalovanému v prvom rade vznikol v súvislosti s členstvom v združení D. voči žalobcovi dlh, z ktorého neuhradil žalovanú čiastku. Žalobca a žalovaný v druhom rade uzavreli 12. októbra 2000 zmluvu, na základe ktorej žalovaný v druhom rade pristúpil k záväzku žalovaného v prvom rade. Uvedená zmluva bola súčasťou plnenia z komisionárskej zmluvy, ktorú uvedení účastníci uzavreli v rovnaký deň. Podľa komisionárskej zmluvy mal žalovaný v druhom rade vo vlastnom mene, na účet žalobcu vymôcť pohľadávky voči žalovanému v prvom rade. Komisionárskou zmluvou bol žalovaný v druhom rade zmocnený pohľadávky od žalovaného v prvom rade vymôcť, teda aj prijať od neho plnenia. Keďže nebol stanovený spôsob, akým mal žalovaný v prvom rade záväzok splniť, mohlo sa tak stať aj formou jednostranného zápočtu. Z uvedeného súd prvého stupňa dospel k záveru, že záväzok žalovaného v prvom rade voči žalobcovi zanikol plnením žalovanému v druhom rade (aj plnením formou postúpenia pohľadávok žalovanému v druhom rade aj jednostranným započítaním proti pohľadávkam). Povinnosť plniť žalobcovi tak podľa komisionárskej zmluvy zostala na žalovanom v druhom rade. Keďže ten hodnoverným spôsobom nepreukázal, že záväzok splnil, súd ho na splnenie zaviazal.
Proti rozsudku podali odvolanie všetci účastníci. Žalobca podal odvolanie proti zamietajúcej časti rozsudku proti žalovanému v prvom rade a proti výroku, ktorým bola žalobcovi uložená povinnosť zaplatiť žalovanému v prvom rade trovy konania. Žalovaný v prvom rade podal odvolanie proti rozsudku v časti zaväzujúcej ho na zaplatenie úrokov z omeškania prevyšujúcej 29 217 409 Sk a proti výroku o trovách konania, ktorý žiadal zmeniť tak, že mu proti žalobcovi bude priznaná náhrada trov vo výške 5 085 690 Sk. Žalovaný v druhom rade v odvolaní žiadal rozsudok súdu prvého stupňa zmeniť a žalobu voči nemu v celom rozsahu zamietnuť.
Najvyšší súd SR
, ako súd odvolací, zmenil rozsudok súdu prvého stupňa vo vzťahu k obom žalovaným len v časti úrokov z omeškania tak, že ich zaviazal na zaplatenie len 29 217 409 Sk a vo zvyšku žalobu zamietol. Vo vzťahu k žalovanému v prvom rade zmenil výrok o trovách konania tak, že mu priznal náhradu len vo výške 109 037 Sk. Inak rozsudok súdu prvého stupňa potvrdil.
Rozsudok odvolacieho súdu nadobudol právoplatnosť 13. mája 2008.
Generálny prokurátor
podal proti rozsudku odvolacieho súdu mimoriadne dovolanie. Podal ho na podnet žalobcu v časti, ktorou potvrdil rozsudok súdu prvého stupňa v jeho zamietajúcej časti proti žalovanému v prvom rade.
V dovolaní uviedol, že smeruje aj proti výroku, ktorým bola žalovanému v druhom rade uložená povinnosť zaplatiť žalobcovi istinu 142 583 757,60 Sk a 92 455 069,30 Sk úrokov z omeškania, avšak len v tom, že táto povinnosť má byť uložená spoločne a nerozdielne obom žalovaným. Žiadal napadnuté rozhodnutie zrušiť a vec vrátiť súdu prvého stupňa na ďalšie konanie. Podaním z 24. apríla 2009 dovolateľ mimoriadne dovolanie upravil tak, že navrhuje, aby dovolací súd napadnuté rozhodnutie odvolacieho súdu zmenil tak, že zaviaže oboch žalovaných zaplatiť spoločne a nerozdielne istinu 142 583 757,60 Sk a 92 455 069,30 Sk úrokov z omeškania.
V odôvodnení rozsudku v časti, ktorou potvrdil zamietnutie žaloby proti žalovanému v prvom rade uviedol, že sa stotožňuje
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).