Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Koncentračná zásada (ZSP 17/2022)

§ 27 ods. 3, 6, § 32 ods. 1 písm. b), § 36 ods. 2, 4, § 37 ods. 1 prvá veta, 2, 3, 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)

§ 357 ods. 1 písm. b), § 461 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok

V územnom konaní, obdobne ako v stavebnom konaní, platí koncentračná zásada, to znamená, že po termíne určenom stavebným úradom sa na pripomienky a námietky účastníkov konania neprihliada; stavebný úrad však musí účastníkov konania na túto skutočnosť písomne upozorniť a jednoznačne určiť lehotu na uplatnenie ich pripomienok a námietok.

Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 2Sžk/42/2018

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).