Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Marenie konkurzného alebo vyrovnávacieho konania. Materiálny korektív u prečinov

45/2012
Marenie konkurzného alebo vyrovnávacieho konania
Materiálny korektív u prečinov
§ 242 ods. 1 písm. a) Trestného zákona
§ 10 ods. 2 Trestného zákona
I. Ak povinná osoba v zákonom ustanovenej lehote v úmysle (priamom alebo nepriamom) mariť konkurzné konanie nepodá návrh na začatie tohto konania, nesplní povinnosť uloženú mu zákonom (§ 11 ods. 2 zákona v konkurze a reštrukturalizácii) a tým naplní zákonné znaky trestného činu (prečinu) marenia konkurzného alebo vyrovnávacieho konania podľa § 242 ods. 1 písm. a) Trestného zákona
II. Ak inkriminované konanie páchateľa zakladá zákonné znaky prečinu, je obligatórnou povinnosťou súdu vždy vyhodnotiť aj jeho materiálnu stránku z hľadiska jeho závažnosti v zmysle § 10 ods. 2 Trestného zákona, pretože nejde o prečin, ak je jeho závažnosť nepatrná (tzv. materiálny korektív).
Rozsudok
Krajského súdu v Žiline
2 To 42/2010
Skutkový stav:
Krajský súd v Ž.
uvedeným rozsudkom na odvolanie obžalovanej (obž.) M. P. podľa § 321 ods. 1 písm. d) Trestného poriadku (ďalej aj "TP") zrušil rozsudok Okresného súdu N. zo 14. januára 2010, sp. zn. 4T 229/2008 a na základe § 322 ods. 3 TP obžalovanú podľa § 285 písm. b) TP oslobodil spod obžaloby pre skutok právne kvalifikovaný ako prečin marenia konkurzného alebo vyrovnávacieho konania podľa § 242 ods. 1 písm. a) Trestného zákona (ďalej aj "TZ") ktorého sa mala dopustiť tak, že potom, čo 15. mája 2007 ako konateľka vzala späť návrh dlžníka HSV O... P..., s. r. o., Ústie z 28. marca 2007 na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, na základe čoho Okresný súd Ž. uznesením, č. k. 2K 5/2007 z 18. mája 2007, právoplatným 24. mája 2007, konkurzné konanie zastavil, M. P. aj napriek tomu, že sa z uvedeného konania dozvedela o platobnej neschopnosti a predlžení dlžníka HSV O... P..., s. r. o., Ústie 52, IČO: 31583369, nepodala z miesta sídla spoločnosti ani z iného miesta v lehote do 30 dní od 24. mája 2007 a ani neskôr návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, čím porušila povinnosť, ustanovenú v § 11 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pretože skutok nie je trestným činom.
V odôvodnení rozsudku krajský súd uviedol, že napadnutým rozsudkom Okresný súd N. uznal obžalovanú M. P. za vinnú z prečinu marenia konkurzného alebo vyrovnávacieho konania podľa § 242 ods. 1 písm. a) TZ na tom skutkovom základe ako je uvedené vo výrokovej časti napadnutého rozhodnutia.
Za toto konanie jej podľa § 242 ods. 1 TZ s použitím § 56 ods. 1 a 2 TZ § 36 písm. j) TZ a § 38 ods. 3 TZ uložil peňažný trest vo výmere 500 eur, eventuálne
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).